Vishnu Sahasranamam Lyrics in Tamil – சஹஸ்ரநாமம்

Vishnu Sahasranama Lyrics in Tamil

ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம்


சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும்
சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் /
பிரஸந்ந வதநம் த்யாயேத்
ஸர்வ-விக்நோப சாந்தயே //1

யஸ்ய த்விரத வக்த்ராத்யா
பாரிஷத்யா: பரச்சதம்‌ /
விக்நம்‌ நிக்நந்தி ஸததம்‌
விஷ்வக்ஸேநம்‌ தமாச்ரயே //2

வ்யாஸம்‌ வஸிஷ்ட நப்தாரம்‌
சக்தே: பெளத்ரமகல்மஷம்‌ /
பராசராத்மஜம்‌ வந்தே
சுகதாதம்‌ தபோநிதிம்‌ //3

வ்யாஸாய விஷ்ணு ரூபாய
வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே /
நமோ வை ப்ரஹ்மநிதயே
வாஸிஷ்டாய நமோ நம: //4

அவிகாராய சுத்தாய
நித்யாய பரமாத்மநே /
ஸுதைக ரூப-ரூபாய
விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே //5

யஸ்ய ஸ்மரண-மாத்ரேண
ஜன்ம ஸம்ஸார பந்தநாத்‌ /
விமுச்யதே நமஸ்தஸ்மை
விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே //6

ஓம்‌ நமோ விஷ்ணவே ப்ரப விஷ்ணவே

ஸ்ரீ வைசம்பாயந உவாச

ச்ருத்வா தர்மாநசேஷேண
பாவநாநி ச ஸர்வச: /
யுதிஷ்டிர: சாந்த நவம்‌
புநரேவாப்யபாஷத //7

யுதிஷ்டர உவாச

கிமேகம்‌ தைவதம்‌ லோகே
கிம்‌ வாப்யேகம்‌ பராயணம் /
ஸ்துவந்த: கம்‌ கமர்ச்சந்த:
ப்ராப்நுயுர்‌ மாநவா:சுபம்‌ //8

கோ தர்ம: ஸர்வதர்மாணாம்‌
பவத: பரமோ மத: /
கிம்‌ ஜபந்‌ முச்யதே ஐந்துர்
ஜந்ம ஸம்ஸார பந்தநாத் //9

ஸ்ரீ பீஷ்ம உவாச

ஜகத்‌ ப்ரபும்‌ தேவதேவம்‌
அநந்தம்‌ புருஷோத்தமம் /
ஸ்துவந்‌ நாம ஸஹஸ்ரேண
புருஷ: ஸததோத்தித: //10

தமேவ சார்ச்சயந்‌ நித்யம்‌
பக்த்யா புருஷமவ்யயம்‌ /
த்யாயந்‌ ஸ்துவந்‌ நமஸ்யம்ச்ச
யஜமாநஸ்தமேவ ச //11

அநாதிநிதனம்‌ விஷ்ணும்‌
ஸர்வலோக மஹேச்வரம்‌ /
லோகாத்யக்ஷம்‌ ஸ்துவந்‌ நித்யம்‌
ஸர்வது:க்காதிகோ பவேத்‌ //12

ப்ரஹ்மண்யம்‌ ஸர்வதர்மஜ்ஞம்‌
லோகாநாம்‌ கீர்த்திவர்தநம்‌ /
லோகநாதம்‌ மஹத்பூதம்‌
ஸர்வபூத பவோத்பவம் //13

ஏஷ மே ஸர்வதர்மாணாம்‌
தர்மோதிகதமோ மத: /
யத்பக்த்யா புண்டரீகாக்ஷம்‌
ஸ்தவைரர்சேந்நா: ஸதா //14

பரமம்‌ யோ மஹத்‌ தேஜ:
பரமம்‌ யோ மஹத்தப: /
பரமம்‌ யோ மஹத்‌ ப்ரஹ்ம
பரமம்‌ ய:பராயணம் //15

பவித்ராணாம்‌ பவித்ரம்‌ யோ
மங்களாநாம்‌ ச மங்களம் /
தைவதம்‌ தேவதாநாம்‌ ச
பூதாநாம்‌ யோஸ்வ்ய: பிதா //16

யத: ஸர்வாணி பூதாநி
பவந்த்யாதி யுகாகமே /
யயஸ்மிம்ச்‌ ச ப்ரளயம்‌ யாந்தி
புநரேவ யுகக்ஷயே //17

தஸ்ய லோகப்ரதாநஸ்ய
ஜகந்நாதஸ்ய பூபதே /‌
விஷ்ணோர்‌ நாம ஸஹஸ்ரம்‌ மே
ச்ருணு பாபபயாபஹம் //18

யாநி நாமாநி கெளணாநி
விக்யாதாநி மஹாத்மந: /
ரிஷிபி; பரிகீதாநி
தாநி வக்ஷ்யாமி பூதயே //19

ரிஷிர்‌ நாம்நாம்‌ ஸஹஸ்ரஸ்ய
வேதவ்யாஸோ மஹாமுநி: /
சந்தோநுஷ்டுப்‌ ததா தேவோ
பகவான்‌ தேவகீஸுத: //20

அம்ருதாம்சூத்பவோ பீஜம்‌
சக்திர்தேவகிநந்தந: /
த்ரிஸாமா ஹ்ருதயம்‌ தஸ்ய
சாந்த்யர்த்தே விநியுஜ்யதே //21

விஷ்ணும்‌ ஜிஷ்ணும்‌ மஹாவிஷ்ணும்‌
ப்ரபவிஷ்ணும்‌ மஹேச்வரம்‌ /
அநேகரூப தைத்யாந்தம்‌
நமாமி புருஷோத்தமம்‌ //22

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Tamil

Sri Vishnu Sahasranamam in Tamil

அஸ்ய ஸ்ரீ விஷ்ணோர்‌ திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம


ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய,
ஸ்ரீ வேத வ்யாஸோ பகவான்‌ ரிஷி:
அருஷ்டுப்சந்த: ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு:
பரமாத்மா ஸ்ரீமந்‌ நாராயணோ தேவதா /

அம்ருதாம்சூத்பவோ பாநுரிதி பீஜம்‌;
தேவகீ நந்தந: ஸ்ரஷ்டேதி சக்தி:
உத்பவ:க்ஷோபணோதேவ இதிபரமோ மந்த்ர:
சங்கப்ருந்‌ நந்தகீ சக்ரீதி கீலகம்‌

சார்ங்கதந்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம்‌
ரதாங்கபாணி- ரக்ஷோப்ய இதி நேத்ரம்‌
த்ரிஸாமா ஸாமக: ஸாமேதி கவசம்‌
ஆதந்தம்‌ பரப்ரஹ்மேதி யோநி:

ருது : ஸுதர்சந: கால இதி திக்பந்த:
ஸ்ரீவிச்வரூப இதி த்யாநம்‌
ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்தே
ஸ்ரீஸஹஸ்ர நாம ஜபே விநியோக: //

த்யாநம்‌

க்ஷீரோதந்வத்‌ ப்ரதேசே சுசி மணி-
விலஸத்‌ ஸைகதே மெளக்திகாநாம்‌
மாலாக்லுப்தாஸநஸ்த: ஸ்படிகமணி-
நிபைர்‌ மெளக்திகைர்‌ மண்டிதாங்க: /

சுப்ரை ரப்ரை- ரதப்ரை ௬பரி விரசிதைர்‌
முக்த பீயூஷ வர்ஷை:
ஆநந்தீ ந: புநீயா தரிநளிந கதா-
சங்க பாணிர்‌ முகுந்த: //1

பூபாதெள யஸ்ய நாபிர்‌ வியதஸூரநிலச்‌
சந்த்ர ஸூர்யெள ச நேத்ரே
கர்ணாவாசாச்‌ சிரோத்யெளர்‌ முகமபி
தஹநோ யஸ்ய வாஸ்தேயமப்தி /

அந்தஸ்தம்‌ யஸ்ய விச்வம்‌ ஸுரநா ௧௧கோ
போகி கந்தர்வ தைத்யை:
சித்ரம்‌ ரம்ரம்யதே தம்‌ த்ரிபுவத வபுஷம்‌
விஷ்ணுமீசம்‌ நமாமி //2

ஓம்‌ நமோ பகவதே வாஸுதேவாய

சாந்தாகாரம்‌ புஜக சயநம்‌
பத்மநாபம்‌ ஸுரேசம்‌
விச்வாதாரம்‌ ௧௧ந ஸத்ருசம்‌
மேகவர்ணம்‌ சுபாங்கம்‌ /

லக்ஷ்மீகாந்தம்‌ கமலநயநம்
யோகிஹ்ருத்த்யாந கம்யம்‌
வந்தே விஷ்ணும்‌ பவபயஹரம்‌
ஸர்வ லோகைகநாதம்‌ //3

மேச ச்யாமம்‌ பீத கெளசேய வாஸம்‌
ஸ்ரீ வத்ஸாங்கம்‌ கெளஸ்துபோத்‌ பாஸிதாங்கம்‌ /
புண்யோபேதம்‌ புண்டரீகாயதாக்ஷம்‌
விஷ்ணும்‌ வந்தே ஸ்ர்வலோகைக நாதம்‌ //4

நம : ஸமஸ்த பூதாநாம்‌
ஆதி பூதாய பூப்ருதே /
அநேக ரூப ரூபாய
விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே //5

ஸசங்க சக்ரம்‌ ஸகிரீட குண்டலம்‌
ஸபீதவஸ்த்ரம்‌ ஸரஸீருஹேக்ஷணம்‌ /
ஸஹாரவக்ஷஸ்ஸ்தல சோபி கெளஸ்துபம்‌
நமாமி விஷ்ணும்‌ சிரஸா சதுர்புஜம்‌ //6

சாயாயாம்‌ பாரிஜாதஸ்ய
ஹேம ஸிம்ஹாஸநோபரி /
ஆஸிநமம்புத ஸ்யாமம்
ஆயதாக்ஷமலங்க்ருதம்‌ //7

சந்த்ராநநம்‌ சதுர்பாஹும்‌
ஸ்ரீவத்ஸாங்கித வக்ஷஸம்‌ /
ருக்மிணீ ஸத்யபாமாப்யாம்‌
ஸஹிதம்‌ க்ருஷ்ணமாச்ரயே //8

Vishnu Sahasranamam Stotram

Vishnu Sahasranamam Stotram

ஹரி: ஒம்‌

விச்வம்‌ விஷ்ணுர்‌ வஷட்காரோ
பூத பவ்ய பவத்‌ ப்ரபு: /
பூதக்ருத்‌ பூதப்ருத்‌ பாவோ
பூதாத்மா பூதபாவந: //1

பூதாத்மா பரமாத்மா ச
முக்தாநாம்‌ பரமா கதி: /
அவ்யய: புருஷஸ்‌ ஸாக்ஷீ
க்ஷேத்ரஜ்ஞோககஷர ஏவ ச //2

யோகோ யோக விதாம்‌ நேதா
ப்ரதாந புருஷேச்வா: /
நாரஸிம்ஹவபு: ஸ்ரீமாந்‌
கேசவ:புருஷோத்தம: //3

ஸர்வ: சர்வ: சிவஸ்‌ ஸ்தாணுர்‌
பூதாதிர்‌ நிதி ரவ்யய: /
ஸம்பவோ பாவநோ பர்த்தா
ப்ரபவ: ப்ரபு ரீச்வர: //4

ஸ்வயம்பூச்‌ சம்புராதித்ய:
புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வந: /
அநாதி நிதநோ தாதா
விதாதா தாது ருத்தம //5

அப்ரமேயோ ஹ்ருவீகேச:
பத்மநாபோஷ்மரப்ரபு: /
விச்வகர்மா மநுஸ்‌ த்வஷ்டா
ஸ்தவிஷ்ட: ஸ்தவிரோ த்ருவ: //6

அக்ராஹ்யச்சாச்வத: க்ருஷ்ணோ
லோஹிதாக்ஷ: ப்ரதர்தந: /
ப்ரபூதஸ்‌ த்ரிககுத்தாம
பவித்ரம்‌ மங்களம்‌ பரம்‌ //7

ஈசாந: ப்ராணத: ப்ராணோ
ஜ்யேஷ்ட்ட: ச்ரேஷ்ட்ட: ப்ரஜாபதி: /
ஹிரண்யகர்ப்போ பூகர்ப்போ
மாதவோ மதுஸூதந: //8

ஈச்வரோ விக்ரமீ தந்வீ
மேதாவீ விக்ரம: க்ரம: /
அநுத்தமோ துராதர்ல:
க்ருதஜ்ஞ: க்ருதி ராத்மவாந் //9

ஸுரேசச்சரணம்‌ சர்ம
விச்வரேதா: ப்ரஜாபவ: /
அஹஸ்‌ ஸம்வத்ஸரோ வ்யாள:
ப்ரத்யய: ஸர்வதர்சந: //10

அஜ: ஸர்வேச்ர: ஸித்த:
ஸித்திஸ்‌ ஸர்வாதி ரச்யுத: /
வ்ருஷாகபிரமேயாத்மா
ஸர்வயோக விநி: ஸ்ருத: //11

வஸுர்‌ வஸுமநா: ஸத்ய:
ஸமாத்மா ஸம்மிதஸ்ஸம: /
அமோக: புண்டரீகாக்ஷோ
வ்ருஷகர்மா வ்ருஷாக்ருதி: //12

ருத்ரோ பஹுசிரா பப்ரூர்‌
விச்வயோநி: சுசிச்ரவா: /
அம்ருத: சாச்வதஸ்‌ ஸ்தாணுர்‌
வராரோஹோ மஹாதபா: //13

ஸர்வக: ஸர்வவித்‌ பாநுர்‌
விஷ்வக்ஸேநோ ஜநார்தந: /
வேதோ வேதவிதவ்யங்கோ
வேதாங்கோ வேதவித்‌ கவி: //14

லோகாத்யக்ஷ: ஸுராத்யக்ஷோ
தர்மாத்யக்ஷ: க்ருதாக்ருத: /
சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹ:
சதுர்‌ தம்ஷ்ட்ரச்‌ சதுர்புஜ: //15

ப்ராஜிஷ்ணூர்‌ போஜநம்‌ போக்தா
ஸஹிஷ்ணுர்‌ ஜகதாதிஜ: /
அநகோ விஜயோ ஜேதா
விச்வயோநி: புநர்வஸு: //16

உபேந்த்ரோ வாமந: ப்ராம்சு:
அமோக: சுசிரூர்ஜித: /
அதீந்த்ர:ஸங்க்ரஹ: ஸர்கோ
த்ருதாத்மா நியமோ யம: //17

வேத்யோ வைத்ய: ஸதா யோகீ
வீரஹா மாதவோ மது: /
அதீந்த்ரியோ மஹாமாயோ
மஹோத்ஸாஹோ மஹாபல: //18

மஹா புத்திர்‌ மஹாவீர்யோ
மஹாசக்திர்‌ மஹாத்யுதி: /
அநிர்த்தேச்யவபு: ஸ்ரீமான்‌
அபேயாத்மா மஹாத்ரித்ருத் //19

மஹேஷ்வாஸோ மஹீபர்த்தா
ப்ரீ நிவாஸ:ஸதாங்கதி: /
அநிருத்த: ஸுராநந்தோ
கோவிந்தோ கோவிதாம்‌ பதி: //20

மரீசிர்‌ தமநோ ஹம்ஸ:
ஸுபர்ணோ புஜகோத்தம: /
ஹிரண்யநாப: ஸுதபா:
பத்மநாப: ப்ரஜாபதி: //21

அம்ருத்யு: ஸர்வத்ருக்‌ ஸிம்ஹ:
ஸந்தாதா ஸந்திமாந்‌ ஸ்த்திர: /
அஜோ துர்மர்ஷணச்‌ சாஸ்தா
விச்ருதாத்மா ஸுராரிஹா //22

குருர்‌ குருதமோ தாம;
ஸத்ய: ஸத்ய பராக்ரம: /
நிமிஷோநிமிஷ: ஸ்ரக்வீ
வாசஸ்பதி ருதாரதீ: //23

அக்ரணீர்க்ராமணி: ஸ்ரீமான்‌
ந்யாயோ நேதா ஸமீரண: /
ஸஹஸ்ரமூர்த்தா விச்வாத்மா‌
ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத்‌ //24

ஆவர்த்தநோ நிவ்ருத்தாத்மா
ஸம்வ்ருத: ஸம்ப்ரமர்தந: /
அஹ:ஸம்வர்த்தகோ வஹ்நிர்‌
அநிலோ தரணீதர: //25

ஸுப்ரஸாத: ப்ரஸந்நாத்மா
விச்வத்ருக்‌ விச்வபுக்‌ விபு: /
ஸத்கர்த்தா ஸத்க்ருத: ஸாதூர்‌
ஜஹ்நூர்‌ நாராயணோநர: //26

அஸங்க்யேயோ ஷ்ப்ரமேயாத்மா
விரிஷ்டச்‌ சிஷ்டக்ருச்‌ சுசி: /
ஸித்தார்த்த: ஸித்தஸங்கல்ப:
ஸித்தித: ஸித்தி ஸாதந: //27

வ்ருஷாஹீ வ்ருஷபோ விஷ்ணுர்‌
வ்ருஷபர்வா வ்ருஷோதர: /
வர்த்தநோ வர்த்தமாநச்‌ ச
விவிக்த: ச்ருதி ஸாகர: //28

ஸுபுஜோ துர்த்தரோ வாக்மீ
மஹேந்த்ரோ வஸுதோ வஸு: /
நைகரூபோ ப்ருஹத்ரூப:
சிபிவிஷ்ட: ப்ரகாசந: //29

ஓஜஸ்‌ தேஜோத்யுதிதா:
ப்ரகாசாத்மா ப்ரதாபந: /
ருத்த: ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மந்த்ர:
சந்த்ராம்சுர்‌ பாஸ்கரத்யுதி: //30

அம்ருதாம்சூத்பவோ பாநு:
சசபிந்து: ஸூரேச்வர: /
ஒளஷதம்‌ ஜகத: ஸேது:
ஸத்ய தர்ம பராக்ரம: //31

பூதபவ்ய பவந்நாத:
பவந: பாவநோஷநல: /
காமஹா காமக்ருத்‌ காந்த:
காம: காமப்ரத: ப்ரபு: //32

யுகாதிக்ருத்‌ யுகாவர்த்தோ
நைகமாயோ மஹாசந: /
அத்ருச்யோஷ்வ்யக்தரூபச்ச
ஸஹஸ்ரஜிதநந்தஜித் //33

இஷ்டோஷ்விசிஷ்ட: சிஷ்டேஷ்ட:
சிகண்டீ நஹுஷோ வ்ருஷ: /
க்ரோதஹா க்ரோதக்ருத்‌ கர்தா
விச்வ பாஹுர்‌ மஹீதா: //34

அச்யுத: ப்ரதித: ப்ராண:
ப்ராணதோ வாஸவாநுஜ: /
அபாம்நிதிரதிஷ்டாநம்‌
அப்ரமத்த: ப்ரதிஷ்டித: //35

ஸ்கந்த: .ஸ்கந்ததரோ துர்யோ
வரதோ வாயுவாஹந: /
வாஸுதேவோ ப்ருஹத்பாநு:
ஆதிதேவ: புரந்தர: //36

அசோகஸ்‌ தாரணஸ்தார:
சூரச்‌ செளரிர்‌ ஜநேச்வர: /
அறநுகூலச்‌ சதாவர்த்த:
பத்மி பத்மநிபேகேண: //37

பத்மநாபோஷ்ரவிந்தாக்ஷ:
பத்மகர்ப்ப: சரீரப்ருத் /
மஹர்த்திர்ருத்தோ வ்ருத்தாத்மா
மஹாக்ஷோ கருடத்வஜ: //38

அதுல: சரபோ பீம:
ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்‌ ஹரி: /
ஸர்வலக்ஷண லக்ஷண்யோ
லக்ஷ்மீவாந்‌ ஸமிதிஞ்ஜய: //39

விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்க்கோ
ஹேதுர்‌ தாமோதர: ஸஹ: /
மஹீதரோ மஹாபாகோ
வேகவாநமிதாசந: //40

உத்பவ: க்ஷூோபணோதேவ:
ஸ்ரீ கர்ப்ப: பரமேச்வர: /
கரணம்‌ காரணம்‌ கர்த்தா
விகர்த்தா கஹநோ குஹ: //41

வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்த்தாந:
ஸம்ஸ்த்தாந: ஸ்தாநதோ த்ருவ: /
பரர்த்தி: பரமஸ்பஷ்டஸ்‌
துஷ்ட: புஷ்ட: சுபேக்ஷண: //42

ராமோ விராமோ விரதோ
மார்கோ நேயோ நயோஷ்நய: /
வீர: சக்திமதாம்‌ ச்ரேஷ்டோ
தர்மோ தர்மவிதுத்தம: //43

வைகுண்ட: புருஷ: ப்ராண:
ப்ராணத: ப்ரணவ: ப்ருது: /
ஹிரண்யகர்ப்ப: சத்ருக்நோ
வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷஜ: //44

ரது: ஸுதர்சந: கால:
பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹ: /
உக்ர: ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ
விச்ராமோ விச்வதக்ஷிண: //45

விஸ்தார: ஸ்தாவரஸ்தாணு:
ப்ரமாணம்‌ பீஜ மவ்யயம்‌ /
அர்த்தோஷ்ர்த்தோ மஹாகோசோ
மஹாபோகோ மஹாதந: //46

அநிர்விண்ண: ஸ்தவிஷ்டோபூர்‌:
தர்மயூபோ மஹாமக: /
நக்ஷத்ரநேமிர்‌ நக்ஷத்ரீ
க்ஷம: க்ஷாம: ஸமீஹந: //47

யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யச்ச
க்ரது: ஸத்ரம்‌ ஸதாம்கதி: /
ஸர்வதர்சீ விமுக்தாத்மா
ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞாந முத்தமம் //48

ஸுவ்ரத: ஸுமுக: ஸூக்ஷ்ம:
ஸுகோஷ: ஸுகத: ஸுஹ்ருத் /
மநோஹரோ ஜிதக்ரோதோ
வீரபாஹுர்‌ விதாரண: //49

ஸ்வாபந: ஸ்வவசோ வ்யாபீ
நைகாத்மா நைக கர்மக்ருத்‌ /
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ
ரத்நகர்ப்போ தநேச்வர: //50

தர்மகுப்‌ தர்மக்ருத்‌ தர்மீ
ஸதக்ஷரமஸத்க்ஷரம்‌ /
அவிஜ்ஞாதா ஸஸஹஸ்ராம்சுர்
விதாதா க்ருதலஷூண: //51

கபஸ்திநேமி: ஸத்வஸ்த்த:
ஸிம்ஹோ பூதமஹேச்வர: /
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ
தேவேசோ தேவப்ருத்‌ குரு: //52

உத்தரோ கோபதிர்‌ கோப்தா
ஜ்ஞாதகம்ய: புராதந: /
சரீரபூதப்ருத்‌ போக்தா
கபீந்த்ரோ பூரிதஷிண: //53

ஸோமபோஷ்ம்ருதப: ஸோம:
புருஜித்‌ புருஸத்தம: /
விநயோ ஜய: ஸத்யஸந்தோ
தாசார்ஹ: ஸாத்வதாம்‌ பதி: //54

ஜீவோ விநயிதா ஸாக்ஷீ
முகுந்தோஷ்மிதவிக்ரம: /
அம்போநிதிரநந்தாத்மா
மஹோததிசயோஷ்ந்தக: //55

அஜோ மஹார்ஹ: ஸ்வாபாவ்யோ
ஜிதாமித்ர: ப்ரமோதந: /
ஆநந்தோ நந்தநோ நந்த:
ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரம: //56

மஹா்ஷி: கபிலாசார்ய
க்ருதஜ்ஞோ மேதிநீபதி: /
த்ரிபதஸ்த்ரிதசாத்யக்ஷோ
மஹாச்ருங்க: க்ருதாந்தக்ருத் //57

மஹாவராஹோ கோவிந்த:
ஸுஷேணா: கநகாங்கதீ /
குஹ்யோ.கபீரோ கஹநோ
குப்தச்‌ சக்ர கதாதா: //58

வேதா: ஸ்வாங்கோஜித: க்ருஷ்ணோ
த்ருட: ஸங்கர்ஷணோச்யுத: /
வருணோ வாருணோ வ்ருக்ஷ:
புஷ்கராக்ஷோ மஹாமநா: //59

பகவாந்‌ பகஹாநந்தீ
வநமாலீ ஹலாயுத: /
ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்ய:
ஸஹிஷ்ணுர்கதிஸத்தம: //60

ஸுதந்வா கண்டபரசுர்‌
தாருணோ த்ரவிணப்ரத: /
திவிஸ்ப்ருக்‌ ஸர்வத்ருக்‌ வ்யாஸோ
வாசஸ்பதி ரயோநிஜ: //61

த்ரிஸாமா ஸாமக: ஸாம
நிர்வாணம்‌ பேஷஜம்‌ பிஷக் /
ஸந்யாஸக்ருச்‌ சம: சாந்தோ
நிஷ்டா சாந்தி: பராயணம்‌ //62

சுபாஙச:: சாந்தித: ஸ்ரஷ்டா
குமுத: குவலேசய:
கோஹிதோ கோபதிர்‌ கோப்தா
வ்ருஷபாக்ஷோ வ்ருஷப்ரிய: //63

அநிவர்த்தீ நிவ்ருத்தாத்மா
ஸம்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்ருச்சிவ:
ஸ்ரீவத்ஸவஷா: ஸ்ரீவாஸ:
ஸ்ரீபதி: ஸ்ரீமதாம்‌ வா: //64

ஸ்ரீத: ஸ்ரீச: ஸ்ரீநிவாஸ:
ஸ்ரீநிதி: ஸ்ரீவிபாவந: /
ஸ்ரீதர: ஸ்ரீகர: ச்ரேய:
ஸ்ரீமாந்‌ லோகத்ரயாச்ரய: //65

ஸ்வக்ஷ: ஸ்வங்க: சதாநந்தோ
நந்திர்‌ ஐயோதிர்கணேச்வர: /
விஜிதாத்மா விதேயாத்மா
ஸத்கிர்த்திச்‌ சிந்நஸம்சயா //66

உதீர்ண: ஸர்வதச்சக்ஷு
ரநீச: சாச்வதஸ்திர: /
பூசயோ பூஷணோ பூதிர்‌
விசோக: சோகநாசந: //67

அர்ச்சிஷ்மாநர்ச்சித: கும்போ
விசுத்தாத்மா விசோதந: /
அதிருத்தோ ப்ரதிரத:
ப்ரத்யும்நோ ஷ்மிதவிக்ரம //68

காலநேமி நிஹா வீர:
செளரி: சூர ஜநேச்வா: /
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேச:
கேசவ: கேசிஹா ஹரி: //69

காமதேவ: காமபால:
காமீ காந்த: க்ருதாகம: /
அநிர்தேச்யவபுர்‌ விஷ்ணூர்‌
வீரோ ஷ்நந்தோ தநஞ்ஜய: //70

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்ருத்‌ ப்ரஹ்மா
ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம விவர்த்தந: /
ப்ரஹ்மவித்‌ ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ
ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரிய: //71

மஹாக்ரமோ பஹாகர்மா
மஹாதேஜா மஹோரக: /
மஹாக்ரதுர்‌ மஹாயஜ்வா
மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவி: //72

ஸ்தவ்ய: ஸ்தவப்ரிய: ஸ்தோத்ரம்‌
ஸ்துதி: ஸ்தோதா ரணப்ரிய: /
பூர்ண: பூரயிதா புண்ய:
புண்யகீந்த்திரநாமய: //73

மநோஜவஸ்‌ தீர்த்தகரோ
வஸுரேதா வஸுப்ரத: /
வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ
வஸுர்‌ வஸுமநா ஹவி: //74

ஸத்கதி: ஸத்க்ருதி: ஸத்தா
ஸத்பூதி: ஸத்பராயண: /
சூரஸேநோ யதுச்ரேஷ்ட:
ஸந்நிவாஸ: ஸுயாமுந: //75

பூதாவாஸோ வாஸுதேவ:
ஸர்வாஸு நிலயோஷ்நல: /
தர்ப்பஹா தர்ப்பதோஷ்த்ருப்தோ
துர்த்தரோஷ்தா ஷ்பராஜித: //76

விச்வ மூர்த்திர்‌ மஹா மூர்த்திர்‌:
தீப்தமூர்த்திரமூர்த்திமாந்‌ /
அநேகமூர்த்தி ரவ்யக்த:
சதமூர்த்தி: சதாநந: //77

ஏகோ நைக: ஸவ: க: கிம்‌
யத்தத்‌ பதமநுத்தமம் /
லோகபந்துர்‌ லோகநாதோ
மாதவோ பக்தவத்ஸல: //78

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாந்கோ
வராங்கச்‌ சந்தநாங்கதீ /
வீரஹா விஷம: சூந்யோ
க்ருதாசீரசலச்‌ சல: //79

அமாநீ மாநதோ மாந்யோ
லோகஸ்வாமீ த்ரிலோக த்ருத்‌
ஸுமேதா மேதஜோ தந்ய:
ஸத்யமேதா தராதர: //80

கேஜோவ்ருஷோ த்யுதிதர:
ஸர்வசஸ்த்ரப்ருகாம்‌ வர: /
ப்ரக்ரஹோ நிக்ரஹோ வ்யக்ரோ
நைகச்ரூங்கோ கதாக்ரஜ: //81

சதுர்‌ மூர்த்திச்‌ சதுர்ப்பாஹுச்‌
சதுர்வ்யூஹச்‌ சதுர்கதி: /
சதுராத்மா சதுர்ப்பாவச்‌
சதுர்வேத விதேகபாத்‌ //82

ஸமாவர்த்தோ நிவ்ருத்தாத்மா
துர்ஜயோ துரதி க்ரம: /
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ
துராவாஸோ துராரிஹா //83

சுபாங்கோ லோகஸாரங்க:
ஸுதந்துஸ்தந்துவர்த்தந: /
இந்த்ரகர்மா மஹாகர்மா
க்ருதகர்மா க்ருதாகம: //84

உத்பவ: ஸுந்தர: ஸுந்தோ
ரத்நநாப: ஸலோசந: /
அர்க்கோ வாஜஸநி:ச்ருங்கீ
ஜயந்த: ஸர்வவிஜ்ஜயீ //85

ஸுவர்ணபிந்து ரக்ஷாப்ய:
ஸர்வ வாகீச்வரேச்வர: /
மஹாஹ்ரதோ மஹாகர்த்தோ
மஹாபூதோ மஹாநிதி: //86

குமுத: குந்தர: குந்த:
பர்ஜந்ய: பாவநோ‌ ஷ்நில: /
அம்ருதாசோ ஷ்ம்ருத வபு:
ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோமுக: //87

ஸுலப: ஸுவ்ரத: ஸித்த:
சத்ருஜிச்‌ சத்ருதாபந: /
நயக்ரோதோதும்பரோ ஷ்ச்வத்தச்‌
சாணூ ராந்த்ர நிஷூதந: //88

ஸஹுஸ்ரார்ச்சி: ஸப்தஜிஹ்வ:
ஸப்தைதா: ஸப்தவாஹந: /
அமூர்த்திரநகோ சிந்த்யோ
பயக்‌ருத்‌ பயநாசந: //89

அணூர்‌ ப்ருஹத்‌ க்ருச: ஸ்தூலோ
குணப்ருந்‌ நிர்குணோ மஹாந்‌ /
அத்ருத: ஸ்வத்ருத; ஸ்வாஸ்ய:
ப்ராக்வம்சோ வம்சவர்தந: //90

பாரப்ருத்‌ கதிதோ யோகீ
யோகீச: ஸர்வகாமத: /
ஆச்ரம: ச்ரமண: க்ஷாம:
ஸுபர்ணோ வாயுவாஹந: //91

தநுர்தரோ தநுர்வேதோ
தண்டோ தமயிதாஷ்தம: /
அபராஜித: ஸர்வஸஹோ
நியந்தாநியமோ யம: //92

ஸத்வவாந்‌ ஸாத்விக: ஸத்ய:
ஸத்யதர்ம பராயண: /
அபிப்ராய: ப்ரியார்ஹோ ஷ்ர்ஹ:
ப்ரியக்ருத்‌ ப்ரீதி வர்த்தந: //93

விஹாயஸகதிர்‌ ஜ்யோதி:
ஸாருசிர்‌ ஹுதபுக்‌ விபு: /
ரவிர்விரோசந: ஸூர்ய:
ஸவிதா ரவிலோசந: //94

அநந்தோ ஹுதபுக்‌ போக்தா
ஸுகதோ நைகுதோ ஷ்க்ரஜ: /
அதிர்விண்ண: ஸதாமர்ஷீ
லோகாதிஷ்ட்டாநமத்புத: //95

ஸநாத்‌ ஸநாதநதம:
கபில: கபிரவ்யய: /
ஸ்வஸ்தித: ஸ்லஸ்திக்ருத்‌ ஸ்வஸ்தி
ஸ்வஸ்திபுக்‌ ஸ்வஸ்தி தக்ஷிண: //96

அரெளத்ர: குண்டலீ சக்ரீ
விக்ரம்யூர்ஜிதசாஸந: /
சப்தாதிக: சப்தஸஹ:
சிசிர: சர்வரீகர: //97

அக்ரூர: பேசலோ தக்ஷோ
தக்ஷிணா: க்ஷமிணாம்வர /
வித்வத்தமோ வீதபய:
புண்யச்ரவண கிர்த்தந: //98

உத்தாரணோ துஷ்க்ருதிஹா
புண்யோ துஸ்ஸ்வப்நநாசந: /
வீரஹா ரக்ஷண: ஸந்தோ
ஜீவந: பர்யவஸ்த்தித: //99

அநந்தரூபோஷ்நந்தஸ்ரீர்‌
ஜித மந்யுர்‌ பயாபஹ: /
சதுரச்ரோ கபீராத்மா
விதிசோ வ்யாதிசோ திச: //100

அநாதிர்‌ பூர்ப்புவோ லக்ஷ்மி:
ஸுவீரோ ருசிராங்கத: /
ஜநநோ ஜநஜந்மாதிர்‌
பீமோ பீமபராக்ரம: //101

ஆதாரநிலயோ தாதா
புஷ்பஹாஸ: ப்ரஜாகர: /
ஊர்த்வக: ஸத்பதாசார:
ப்ராணத: ப்ரணவ: பண: //102

ப்ரமாணம்‌ ப்ராணநிலய:
ப்ராணப்ருத்‌ ப்ராணஜீவந: /
தத்வம்‌ தத்வவிதேகாத்மா
ஜந்மம்ருத்யு ஐராதிக: //103

பூர்ப்புவ: ஸ்வஸ்தருஸ்‌ தார:
ஸவிதா ப்ரபிதாமஹ:
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்‌ யஜ்வா
யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞவாஹந: //104

யஜ்ஞப்ருத்‌ யஜ்ஞக்ருத்‌ யஜ்ஞீ
யஜ்ஞபுக்‌ யஜ்ஞஸாதந: /
யஜ்ஞாந்தக்ருத்‌ யஜ்ஞகுஹ்யம்‌
அந்நமந்நாத ஏவ ச //105

ஆத்மயோநி: ஸ்வயம்ஜாதோ
வைகாந: ஸாமகாயந: /
தேவகீ நந்தந: ஸ்ரஷ்டா
க்ஷிதீச: பாபநாசந: //106

சங்கப்ருந்நந்தகீ சக்ரீ
சார்ங்கதந்வா கதாதர: /
ரதாங்கபாணி ரக்ஷோப்ய:
ஸர்வ ப்ரஹரணாயுத: //107

ஸர்வ ப்ரஹரணாயுத ஒம்‌ நம இதி

வநமாலீ கதீ சார்ங்கீ
சங்கீ சக்ரீ ச நந்தகீ /
ஸ்ரீமாந்‌ நாராயணோ விஷ்ணுர்‌
வாஸுதேவோஷ்பிரக்ஷது //108
(என்று 3 தடவை சொல்லவும்‌)

Vishnu Sahasranamam

பலச்ருதி

இதீதம்‌ கீர்த்தநீயஸ்ய
கேசவஸ்ய மஹாத்மந: /
நாம்நாம்‌ ஸஹஸ்ரம்‌ திவ்யாநாம்‌
அசேஜஷேண ப்ரகீர்த்திதம்‌ //1

ய இதம்‌ ச்ருணுயாந்‌ நித்யம்‌
யஸ்சாபி பரிகீர்த்தயேத்‌ /
நாசுபம்‌ ப்ரர்ப்நுயாத்‌ கிஞ்சித்‌
ஸோகஷ்முத்ரேஹ ச மாநவ: //2

வேதாந்தகோப்ராஹ்மண: ஸ்யாத்‌
க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத்‌ /
வைச்யோ தநஸம்ருத்த: ஸ்யாச்‌
சூத்ர: ஸுகமவாப்நுயாத்‌ //3

தர்மார்த்தீ ப்ராப்நுயாத்‌ தர்மம்‌
அர்த்தார்த்தீ சார்த்தமாப்நுயாத்‌ /
காமாநவாப்நுயாத்‌ காமீ
ப்ரஜார்த்தீ சாப்நுயாத்‌ ப்ரஜாம்‌ //4

பக்திமாந்ய: ஸதோத்தாய
சுசிஸ்‌ தத்கத மாநஸ: /
ஸஹஸ்ரம்‌ வாஸுதேவஸ்ய
நாம்நாமேதத்‌ ப்ரகீர்த்தயேத்‌ //5

யச: ப்ராப்நோதி விபுலம்‌
ஜ்ஞாதி ப்ராதாந்யமேவ ச /
அசலாம்‌ ச்ரியமாப்நோதி
ச்ரேய: ப்ராப்நோத்யநுத்தமம் //6

ந பயம்‌ க்வசிதாப்நோதி
வீர்யம்‌ தேஜச்ச விந்ததி /
பவத்யரோகோ தீயுதிமாந்‌
பல ரூப குணாந்வித: //7

ரோகார்தோ முச்யதே ரோகாத்‌
பத்தோ முச்யேத பந்தநாத்‌: /
பயாந்‌ முச்யேத பீதஸ்து
முச்யேதாபந்ந ஆபத: //8

துர்காண்யதிதரத்‌ யாசு
புருஷ: புருஷோத்தமம்‌ /
ஸ்துவந்‌ நாம ஸஹஸ்ரேண
நித்யம்‌ பக்தி ஸமந்வித: //9

வாஸுதேவாச்ரயோ மர்த்யோ
வாஸுதேவ பராயண: /
ஸர்வபாப விசுத்தாத்மா
யாதி ப்ரஹ்ம ஸநாதநம்‌ //10

ந வாஸுதேவ பக்தாநாம்‌
அசுபம்‌ வித்யதே க்வசித்‌ /
ஜந்ம ம்ருத்யு ஜரா வ்யாதி
பயம்‌ நைவோபஜாயதே //11

இமம்‌ ஸ்தவமதீயாந:
ச்ரத்தா பக்தி ஸமந்வித: /
யுஜ்யேதாத்ம ஸுக க்ஷாந்திஸ்ரீ
த்ருதி ஸ்ம்ருதி கீர்த்திபி: //12

ந க்ரோதோ ந ச மாத்ஸர்யம்‌
ந லோபோ நாசுபா மதி: /
பவந்தி க்ருத புண்யாநாம்‌
பக்தாநாம்‌ புருஷோத்தமே //13

த்யெள: ஸசந்த்ரார்க்க நக்ஷத்ரா
கம்திசோ பூர்‌ மஹோததி: /
வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண
வித்ருதாறி மஹாத்மந: //14

ஸஸுராஸுர கந்தர்வம்‌
ஸயகஷாரக ராக்ஷஸம்‌ /
ஜகத்வசே வர்த்ததேதம்‌
க்ருஷ்ணஸ்ய ஸசராசரம்‌ //15

இந்த்ரியாணி மநோ பத்தி:
ஸத்வம்‌ தேஜோ பலம்‌ த்ருதி /
வாஸுதேவாத்மகாந்யாஹூ:
க்ஷேத்ரம்‌ க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச //16

ஸர்வாகமாநாமாசார:
ப்ரதமம்‌ பரிகல்பதே /
ஆசாரப்ரபவோ தர்மோ
தர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுத: //17

ரிஷய: பிதரோ தேவா:
மஹாபூதாநி தாதவ: /
ஜங்கமாஜங்கமஞ்‌ சேதம்‌
ஐகந்‌ நாராயணோத்பவம் //18

யோகோ ஜ்ஞாநம்‌ ததா ஸாங்க்யம்‌
வித்யா: சில்பாதி கர்ம ச /
வேதா: சாஸ்த்ராணி விஜ்ஞாநம்‌
ஏதத்‌ ஸர்வம்‌ ஐநார்த்தநாத்‌ //19

ஏகோ விஷ்ணுர்‌ மஹத்பூதம்‌
ப்ருதக்‌ பூதாந்யநேகச: /
த்ரீந்‌ லோகாந்‌ வ்யாப்ய பூதாத்மா
புங்க்தே விச்வபுகவ்யய: //20

இமம்‌ ஸ்தவம்‌ பகவதோ
விஷ்ணோர்‌ வ்யாஸேந கீர்த்திதம்‌ /
படேத்ய இச்சேத்‌ புருஷ:
ச்ரேய: ப்ராப்தும்‌ ஸுகாநி ச //21

விச்வேச்வரமஜம்‌ தேவம்‌
ஜகத: ப்ரபுமல்யயம்‌ /
பஜந்தி யே புஷ்கராக்ஷம்‌
ந தே யாந்தி பராபவம்‌ //22

அர்ஜுந உவாச


பத்மபத்ர விசாலாக்ஷ
பத்மநாப ஸுரோத்தம /
பக்தாநாமநுரக்தாநாம்‌
த்ராதா பவ ஜநார்த்ந //23

ஸ்ரீ பகவாநுவாச


யோ மாம்‌ நாம ஸஹஸ்ரேண
ஸ்தோதுமிச்சதி பாண்டவ /
ஸோஷ்ஹமேகேந ச்லோகேந
ஸ்துத ஏவ ந ஸம்சய //24

ஸ்துத ஏவ ந ஸம்சய ஓம்‌ நம இதி

வ்யாஸ உவாச


வாஸநாத்‌ வாஸுதேவஸ்ய
வாஸிதம்‌ புவநத்ரயம்‌ /
ஸர்வபூத நிவாஸோஷ்ஸி
வாஸுதேவ நமோஸ்துதே //25

ஸ்ரீ வாஸுதேவ நமோஸ்துத ஒம்‌ நம இதி

ஸ்ரீபார்வத்யுவாச


கேநோபாயேந லகுநா
விஷ்ணோர்‌ நாம ஸஹஸ்ரகம்‌ /
பட்யதே பண்டிதைர்‌ நித்யம்‌
ச்ரோதுமிச்சாம்யஹம்‌ ப்ரபோ //26

ஸ்ரீ ஈச்வர உவாச


ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி
ரமே ராமே மநோரமே /
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம்‌
ராமநாம வராநநே //27

என்று 3 தடவை சொல்லவும்

ஸ்ரீராமநாம வராநந ஓம்‌ நம இதி

ஸ்ரீ ப்ரஷ்மோவாச


நமோஸ்த்வநந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்த்தயே
ஸஹஸ்ரபாதாக்ஷிசிரோரு பாஹவே /
ஸஹஸ்ரநாம்நே புருஷாய சாச்வதே
ஸஹஸ்ரகோடி யுகதாரிணே நம: //28

ஸ்ரீஸஹஸ்ரகோடி யுகதாரிண ஒம்‌ நம இதி)

ஸஞ்ஜய உவாச


யத்ர யோகேச்வர: க்ருஷ்ணோ
யத்ர பார்த்தோ தநுர்தர: /
தத்ர ஸ்ரீர்‌ விஜயோ பூதிர்‌
த்ருவா நீதிர்‌ மதிர் மம //29

ஸ்ரீ பகவாநுவாச


அநந்யாஸ்சிந்தயந்தோ மாம்‌
யே ஜநா: பர்யுபாஸதே /
தேஷாம்‌ நித்யாபியுக்தாநாம்‌
யோகக்ஷேமம்‌ வஹாம்யஹம் //30

பரித்ராணாய ஸாதூநாம்‌
விநாசாய ச துஷ்க்ருதாம்‌ /
தர்ம ஸம்ஸ்தாபநார்த்தாய
ஸம்பவாமி யுகே யுகே //31

ஆர்த்தா விஷண்ணா: சிதிலாச்ச பீதா:
கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்த்தமாநா: /
ஸங்கீர்த்ய நாராயண சப்த மாத்ரம்‌
விமுக்த து:க்கா:ஸுகிநோ பவந்து //32

காயேந வாசா மநஸேந்த்ரியைர்‌ வா
புத்த்யாத்மநா வா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபாவாத்‌
கரோமி யத்யத்‌ ஸகலம்‌ பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்ப்பயாமி..

No comments:

Powered by Blogger.