×
Tuesday 30th of November 2021

Shri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram


Shri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram in English

Sridevyuvaca
Devadeva mahadeva sarvajna karunanidhe ।
Srotumicchami tarksyasya namnamastottaram satam ।

Isvara uvaca
Srnu devi pravaksyami garudasya mahatmanah ।
Namnamastottarasatam pavitram papanasanam ॥

Asya srigarudanamastottarasatamahamantrasya brahma rsih
Anustup chandah garudo devata । pranavo bijam । vidya saktih ।
Vedadih kilakam । paksirajaprityarthe jape viniyogah ।

Dhyanam
Amrtakalasahastam kantisampurnadeham
Sakalavibudhavandyam vedasastrairacintyam ।
Kanakarucirapaksoddhuyamanandagolam
Sakalavisavinasam cintayetpaksirajam ॥

Om । vainateyah khagapatih kasyapo’gnirmahabalah ।
Taptakascanavarnabhah suparno harivahanah ॥ 1 ॥

Chandomayo mahateja mahotsaho mahabalah ।
Brahmanyo visnubhaktasca kundendudhavalananah ॥ 2 ॥

Cakrapanidharah srimannagarirnagabhusanah ।
Vijnanado visesajno vidyanidhiranamayah ॥ 3 ॥

Bhutido bhuvanatrata bhusayo bhaktavatsalah ।
Saptacchandomayah paksi surasurasupujitah ॥ 4 ॥

Gajabhuk kacchapasi ca daityahanta’runanujah ।
Amrtamso’mrtavapuranandanidhiravyayah ॥ 5 ॥

Nigamatma niraharo nistraigunyo nirapyayah ।
Nirvikalpah param jyotih paratparatarah parah ॥ 6 ॥

Subhangah subhadah surah suksmarupi brhattanuh ।
Visasi viditatma ca vidito jayavardhanah ॥ 7 ॥

Dardhyango jagadisasca janardanamahadhvajah ।
Satam santapavicchetta jaramaranavarjitah ॥ 8 ॥

Kalyanadah kalatitah kaladharasamaprabhah ।
Somapah surasangheso yajnango yajnabhusanah ॥ 9 ॥

Mahajavo jitamitro manmathapriyabandhavah ।
Sankhabhrccakradhari ca balo bahuparakramah ॥ 10 ॥

Sudhakumbhadharo dhimanduradharso durariha ।
Vajrango varado vandyo vayuvego varapradah ॥ 11 ॥

Vinatanandanah srido vijitaratisangulah ।
Patadvirasthah sarvesah papaha papanasanah ॥ 12 ॥

Agnijijjayaghosasca jagadahladakarakah ।
Vajranasah suvaktrasca marighno madabhanjanah ॥ 13 ॥

Kalajnah kamalestasca kalidosanivaranah ।
Vidyunnibho visalango vinatadasyamocanah ॥ 14 ॥

Stomatma ca trayimurdha bhuma gayatralocanah ।
Samaganaratah sragvi svacchandagatiragranih ॥ 15 ॥

Itidam paramam guhyam garudasya mahatmanah
Namnamastottarasatam pavitram papanasanam ।
Stuyamanam mahadivyam visnuna samudiritam ॥ 16 ॥

॥ Iti brahmandapuranantargatam garudastottarasatanamastotram sampurnam॥


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you may also like

  • November 3, 2020
Kolaru Pathigam Lyrics in English Script
  • October 25, 2020
Sivapuranam Lyrics in English
  • October 20, 2020
Vinayagar Agaval Lyrics in English & it's Reading Benefits