×
Wednesday 28th of September 2022

Nuga Best Products Wholesale

ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம்


Read Lalitha Sahasranamam in English

Lalitha Sahasranamam in Tamil

ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம்

அஸ்ய ஶ்ரீலலிதா தி³வ்யஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய
வஶின்யாதி³ வாக்³தே³வதா ருஷய꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉
ஶ்ரீலலிதாபரமேஶ்வரீ தே³வதா ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடேதி பீ³ஜம்
மத்⁴யகூடேதி ஶக்தி꞉ ஶக்திகூடேதி கீலகம் மூலப்ரக்ருதிரிதி த்⁴யானம்
மூலமந்த்ரேணாங்க³ன்யாஸம் கரன்யாஸம் ச குர்யாத் மம ஶ்ரீலலிதா
மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ |

த்⁴யானம் |

ஸிந்தூ³ராருணவிக்³ரஹாம் த்ரினயனாம் மாணிக்யமௌளிஸ்பு²ரத்
தாரானாயகஶேக²ராம் ஸ்மிதமுகீ²மாபீன வக்ஷோருஹாம் |
பாணிப்⁴யாமலிபூர்ணரத்னசஷகம் ரக்தோத்பலம் பி³ப்⁴ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்னக⁴டஸ்த²ரக்தசரணாம் த்⁴யாயேத்பராமம்பி³காம் ||

அருணாம் கருணாதரங்கி³தாக்ஷீம்
த்⁴ருதபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ணசாபாம் |
அணிமாதி³பி⁴ராவ்ருதாம் மயூகை²-
ரஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வானீம் || 2 ||

த்⁴யாயேத்பத்³மாஸனஸ்தா²ம் விகஸிதவத³னாம் பத்³மபத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபா⁴ம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்³தே⁴மபத்³மாம் வராங்கீ³ம் |
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமப⁴யதா³ம் ப⁴க்தனம்ராம் ப⁴வானீம்
ஶ்ரீவித்³யாம் ஶாந்தமூர்திம் ஸகலஸுரனுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம் || 3||

ஸகுங்குமவிலேபனாமளிகசும்பி³கஸ்தூரிகாம்
ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் |
அஶேஷஜனமோஹினீம் அருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம்
ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம் ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம் ||

ஸ்தோத்ரம்

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீமாத்ரே நம꞉ |

ஶ்ரீமாதா ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீ |
சித³க்³னிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தா தே³வகார்யஸமுத்³யதா || 1 ||

உத்³யத்³பா⁴னுஸஹஸ்ராபா⁴ சதுர்பா³ஹுஸமன்விதா |
ராக³ஸ்வரூபபாஶாட்⁴யா க்ரோதா⁴காராங்குஶோஜ்ஜ்வலா || 2 ||

மனோரூபேக்ஷுகோத³ண்டா³ பஞ்சதன்மாத்ரஸாயகா |
நிஜாருணப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்³ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா || 3 ||

சம்பகாஶோகபுன்னாக³ஸௌக³ந்தி⁴கலஸத்கசா |
குருவிந்த³மணிஶ்ரேணீகனத்கோடீரமண்டி³தா || 4 ||

அஷ்டமீசந்த்³ரவிப்⁴ராஜத³ளிகஸ்த²லஶோபி⁴தா |
முக²சந்த்³ரகளங்காப⁴ம்ருக³னாபி⁴விஶேஷகா || 5 ||

வத³னஸ்மரமாங்க³ள்யக்³ருஹதோரணசில்லிகா |
வக்த்ரலக்ஷ்மீபரீவாஹசலன்மீனாப⁴லோசனா || 6 ||

நவசம்பகபுஷ்பாப⁴னாஸாத³ண்ட³விராஜிதா |
தாராகாந்திதிரஸ்காரினாஸாப⁴ரணபா⁴ஸுரா || 7 ||

கத³ம்ப³மஞ்ஜரீக்லுப்தகர்ணபூரமனோஹரா |
தாடங்கயுக³ளீபூ⁴ததபனோடு³பமண்ட³லா || 8 ||

பத்³மராக³ஶிலாத³ர்ஶபரிபா⁴விகபோலபூ⁴꞉ |
நவவித்³ருமபி³ம்ப³ஶ்ரீன்யக்காரிரத³னச்ச²தா³ || 9 ||

ஶுத்³த⁴வித்³யாங்குராகாரத்³விஜபங்க்தித்³வயோஜ்ஜ்வலா |
கர்பூரவீடிகாமோத³ஸமாகர்ஷத்³தி³க³ந்தரா || 10 ||

நிஜஸல்லாபமாது⁴ர்யவினிர்ப⁴ர்த்ஸிதகச்ச²பீ |
மந்த³ஸ்மிதப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்காமேஶமானஸா || 11 ||

அனாகலிதஸாத்³ருஶ்யசிபு³கஶ்ரீவிராஜிதா |
காமேஶப³த்³த⁴மாங்க³ள்யஸூத்ரஶோபி⁴தகந்த⁴ரா || 12 ||

கனகாங்க³த³கேயூரகமனீயபு⁴ஜான்விதா |
ரத்னக்³ரைவேயசிந்தாகலோலமுக்தாப²லான்விதா || 13 ||

காமேஶ்வரப்ரேமரத்னமணிப்ரதிபணஸ்தனீ |
நாப்⁴யாலவாலரோமாளிலதாப²லகுசத்³வயீ || 14 ||

லக்ஷ்யரோமலதாதா⁴ரதாஸமுன்னேயமத்⁴யமா |
ஸ்தனபா⁴ரத³ளன்மத்⁴யபட்டப³ந்த⁴வளித்ரயா || 15 ||

அருணாருணகௌஸும்ப⁴வஸ்த்ரபா⁴ஸ்வத்கடீதடீ |
ரத்னகிங்கிணிகாரம்யரஶனாதா³மபூ⁴ஷிதா || 16 ||

காமேஶஜ்ஞாதஸௌபா⁴க்³யமார்த³வோருத்³வயான்விதா |
மாணிக்யமகுடாகாரஜானுத்³வயவிராஜிதா || 17 ||

இந்த்³ரகோ³பபரிக்ஷிப்தஸ்மரதூணாப⁴ஜங்கி⁴கா |
கூ³ட⁴கு³ல்பா² கூர்மப்ருஷ்ட²ஜயிஷ்ணுப்ரபதா³ன்விதா || 18 ||

நக²தீ³தி⁴திஸஞ்ச²ன்னனமஜ்ஜனதமோகு³ணா |
பத³த்³வயப்ரபா⁴ஜாலபராக்ருதஸரோருஹா || 19 ||

ஶிஞ்ஜானமணிமஞ்ஜீரமண்டி³தஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜா |
மராளீமந்த³க³மனா மஹாலாவண்யஶேவதி⁴꞉ || 20 ||

ஸர்வாருணா(அ)னவத்³யாங்கீ³ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா |
ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தா² ஶிவா ஸ்வாதீ⁴னவல்லபா⁴ || 21 ||

ஸுமேருமத்⁴யஶ்ருங்க³ஸ்தா² ஶ்ரீமன்னக³ரனாயிகா |
சிந்தாமணிக்³ருஹாந்தஸ்தா² பஞ்சப்³ரஹ்மாஸனஸ்தி²தா || 22 ||

மஹாபத்³மாடவீஸம்ஸ்தா² கத³ம்ப³வனவாஸினீ |
ஸுதா⁴ஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா² காமாக்ஷீ காமதா³யினீ || 23 ||

தே³வர்ஷிக³ணஸங்கா⁴தஸ்தூயமானாத்மவைப⁴வா |
ப⁴ண்டா³ஸுரவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திஸேனாஸமன்விதா || 24 ||

ஸம்பத்கரீஸமாரூட⁴ஸிந்து⁴ரவ்ரஜஸேவிதா |
அஶ்வாரூடா⁴தி⁴ஷ்டி²தாஶ்வகோடிகோடிபி⁴ராவ்ருதா || 25 ||

சக்ரராஜரதா²ரூட⁴ஸர்வாயுத⁴பரிஷ்க்ருதா |
கே³யசக்ரரதா²ரூட⁴மந்த்ரிணீபரிஸேவிதா || 26 ||

கிரிசக்ரரதா²ரூட⁴த³ண்ட³னாதா²புரஸ்க்ருதா |
ஜ்வாலாமாலினிகாக்ஷிப்தவஹ்னிப்ராகாரமத்⁴யகா³ || 27 ||

ப⁴ண்ட³ஸைன்யவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதா |
நித்யாபராக்ரமாடோபனிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகா || 28 ||

ப⁴ண்ட³புத்ரவதோ⁴த்³யுக்தபா³லாவிக்ரமனந்தி³தா |
மந்த்ரிண்யம்பா³விரசிதவிஷங்க³வத⁴தோஷிதா || 29 || [விஶுக்ர]

விஶுக்ரப்ராணஹரணவாராஹீவீர்யனந்தி³தா | [விஷங்க³]
காமேஶ்வரமுகா²லோககல்பிதஶ்ரீக³ணேஶ்வரா || 30 ||

மஹாக³ணேஶனிர்பி⁴ன்னவிக்⁴னயந்த்ரப்ரஹர்ஷிதா |
ப⁴ண்டா³ஸுரேந்த்³ரனிர்முக்தஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிணீ || 31 ||

கராங்கு³ளினகோ²த்பன்னனாராயணத³ஶாக்ருதி꞉ |
மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்³னினிர்த³க்³தா⁴ஸுரஸைனிகா || 32 ||

காமேஶ்வராஸ்த்ரனிர்த³க்³த⁴ஸப⁴ண்டா³ஸுரஶூன்யகா |
ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரமஹேந்த்³ராதி³தே³வஸம்ஸ்துதவைப⁴வா || 33 ||

ஹரனேத்ராக்³னிஸந்த³க்³த⁴காமஸஞ்ஜீவனௌஷதி⁴꞉ |
ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடைகஸ்வரூபமுக²பங்கஜா || 34 ||

கண்டா²த⁴꞉கடிபர்யந்தமத்⁴யகூடஸ்வரூபிணீ |
ஶக்திகூடைகதாபன்னகட்யதோ⁴பா⁴க³தா⁴ரிணீ || 35 ||

மூலமந்த்ராத்மிகா மூலகூடத்ரயகளேப³ரா |
குலாம்ருதைகரஸிகா குலஸங்கேதபாலினீ || 36 ||

குலாங்க³னா குலாந்தஸ்தா² கௌளினீ குலயோகி³னீ |
அகுலா ஸமயாந்தஸ்தா² ஸமயாசாரதத்பரா || 37 ||

மூலாதா⁴ரைகனிலயா ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²விபே⁴தி³னீ |
மணிபூராந்தருதி³தா விஷ்ணுக்³ரந்தி²விபே⁴தி³னீ || 38 ||

ஆஜ்ஞாசக்ராந்தராளஸ்தா² ருத்³ரக்³ரந்தி²விபே⁴தி³னீ |
ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூடா⁴ ஸுதா⁴ஸாராபி⁴வர்ஷிணீ || 39 ||

தடில்லதாஸமருசிஷ்ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்தி²தா |
மஹாஶக்தி꞉ குண்ட³லினீ பி³ஸதந்துதனீயஸீ || 40 ||

ப⁴வானீ பா⁴வனாக³ம்யா ப⁴வாரண்யகுடா²ரிகா |
ப⁴த்³ரப்ரியா ப⁴த்³ரமூர்திர்ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³யதா³யினீ || 41 ||

ப⁴க்திப்ரியா ப⁴க்திக³ம்யா ப⁴க்திவஶ்யா ப⁴யாபஹா |
ஶாம்ப⁴வீ ஶாரதா³ராத்⁴யா ஶர்வாணீ ஶர்மதா³யினீ || 42 ||

ஶாங்கரீ ஶ்ரீகரீ ஸாத்⁴வீ ஶரச்சந்த்³ரனிபா⁴னனா |
ஶாதோத³ரீ ஶாந்திமதீ நிராதா⁴ரா நிரஞ்ஜனா || 43 ||

நிர்லேபா நிர்மலா நித்யா நிராகாரா நிராகுலா |
நிர்கு³ணா நிஷ்களா ஶாந்தா நிஷ்காமா நிருபப்லவா || 44 ||

நித்யமுக்தா நிர்விகாரா நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிராஶ்ரயா |
நித்யஶுத்³தா⁴ நித்யபு³த்³தா⁴ நிரவத்³யா நிரந்தரா || 45 ||

நிஷ்காரணா நிஷ்களங்கா நிருபாதி⁴ர்னிரீஶ்வரா |
நீராகா³ ராக³மத²னீ நிர்மதா³ மத³னாஶினீ || 46 ||

நிஶ்சிந்தா நிரஹங்காரா நிர்மோஹா மோஹனாஶினீ |
நிர்மமா மமதாஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாபனாஶினீ || 47 ||

நிஷ்க்ரோதா⁴ க்ரோத⁴ஶமனீ நிர்லோபா⁴ லோப⁴னாஶினீ |
நிஸ்ஸம்ஶயா ஸம்ஶயக்⁴னீ நிர்ப⁴வா ப⁴வனாஶினீ || 48 ||

நிர்விகல்பா நிராபா³தா⁴ நிர்பே⁴தா³ பே⁴த³னாஶினீ |
நிர்னாஶா ம்ருத்யுமத²னீ நிஷ்க்ரியா நிஷ்பரிக்³ரஹா || 49 ||

நிஸ்துலா நீலசிகுரா நிரபாயா நிரத்யயா |
து³ர்லபா⁴ து³ர்க³மா து³ர்கா³ து³꞉க²ஹந்த்ரீ ஸுக²ப்ரதா³ || 50 ||

து³ஷ்டதூ³ரா து³ராசாரஶமனீ தோ³ஷவர்ஜிதா |
ஸர்வஜ்ஞா ஸாந்த்³ரகருணா ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதா || 51 ||

ஸர்வஶக்திமயீ ஸர்வமங்க³ளா ஸத்³க³திப்ரதா³ |
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வமயீ ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபிணீ || 52 ||

ஸர்வயந்த்ராத்மிகா ஸர்வதந்த்ரரூபா மனோன்மனீ |
மாஹேஶ்வரீ மஹாதே³வீ மஹாலக்ஷ்மீர்ம்ருட³ப்ரியா || 53 ||

மஹாரூபா மஹாபூஜ்யா மஹாபாதகனாஶினீ |
மஹாமாயா மஹாஸத்த்வா மஹாஶக்திர்மஹாரதி꞉ || 54 ||

மஹாபோ⁴கா³ மஹைஶ்வர்யா மஹாவீர்யா மஹாப³லா |
மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாஸித்³தி⁴ர்மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ || 55 ||

மஹாதந்த்ரா மஹாமந்த்ரா மஹாயந்த்ரா மஹாஸனா |
மஹாயாக³க்ரமாராத்⁴யா மஹாபை⁴ரவபூஜிதா || 56 ||

மஹேஶ்வரமஹாகல்பமஹாதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ |
மஹாகாமேஶமஹிஷீ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ || 57 ||

சதுஷ்ஷஷ்ட்யுபசாராட்⁴யா சதுஷ்ஷஷ்டிகளாமயீ |
மஹாசதுஷ்ஷஷ்டிகோடியோகி³னீக³ணஸேவிதா || 58 ||

மனுவித்³யா சந்த்³ரவித்³யா சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³ |
சாருரூபா சாருஹாஸா சாருசந்த்³ரகளாத⁴ரா || 59 ||

சராசரஜக³ன்னாதா² சக்ரராஜனிகேதனா |
பார்வதீ பத்³மனயனா பத்³மராக³ஸமப்ரபா⁴ || 60 ||

பஞ்சப்ரேதாஸனாஸீனா பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ |
சின்மயீ பரமானந்தா³ விஜ்ஞானக⁴னரூபிணீ || 61 ||

த்⁴யானத்⁴யாத்ருத்⁴யேயரூபா த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதா |
விஶ்வரூபா ஜாக³ரிணீ ஸ்வபந்தீ தைஜஸாத்மிகா || 62 ||

ஸுப்தா ப்ராஜ்ஞாத்மிகா துர்யா ஸர்வாவஸ்தா²விவர்ஜிதா |
ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரீ ப்³ரஹ்மரூபா கோ³ப்த்ரீ கோ³விந்த³ரூபிணீ || 63 ||

ஸம்ஹாரிணீ ருத்³ரரூபா திரோதா⁴னகரீஶ்வரீ |
ஸதா³ஶிவா(அ)னுக்³ரஹதா³ பஞ்சக்ருத்யபராயணா || 64 ||

பா⁴னுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² பை⁴ரவீ ப⁴க³மாலினீ |
பத்³மாஸனா ப⁴க³வதீ பத்³மனாப⁴ஸஹோத³ரீ || 65 ||

உன்மேஷனிமிஷோத்பன்னவிபன்னபு⁴வனாவளி꞉ |
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவத³னா ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபாத் || 66 ||

ஆப்³ரஹ்மகீடஜனனீ வர்ணாஶ்ரமவிதா⁴யினீ |
நிஜாஜ்ஞாரூபனிக³மா புண்யாபுண்யப²லப்ரதா³ || 67 ||

ஶ்ருதிஸீமந்தஸிந்தூ³ரீக்ருதபாதா³ப்³ஜதூ⁴ளிகா |
ஸகலாக³மஸந்தோ³ஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகா || 68 ||

புருஷார்த²ப்ரதா³ பூர்ணா போ⁴கி³னீ பு⁴வனேஶ்வரீ |
அம்பி³கா(அ)னாதி³னித⁴னா ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸேவிதா || 69 ||

நாராயணீ நாத³ரூபா நாமரூபவிவர்ஜிதா |
ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ருத்³யா ஹேயோபாதே³யவர்ஜிதா || 70 ||

ராஜராஜார்சிதா ராஜ்ஞீ ரம்யா ராஜீவலோசனா |
ரஞ்ஜனீ ரமணீ ரஸ்யா ரணத்கிங்கிணிமேக²லா || 71 ||

ரமா ராகேந்து³வத³னா ரதிரூபா ரதிப்ரியா |
ரக்ஷாகரீ ராக்ஷஸக்⁴னீ ராமா ரமணலம்படா || 72 ||

காம்யா காமகலாரூபா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா |
கள்யாணீ ஜக³தீகந்தா³ கருணாரஸஸாக³ரா || 73 ||

களாவதீ களாலாபா காந்தா காத³ம்ப³ரீப்ரியா |
வரதா³ வாமனயனா வாருணீமத³விஹ்வலா || 74 ||

விஶ்வாதி⁴கா வேத³வேத்³யா விந்த்⁴யாசலனிவாஸினீ |
விதா⁴த்ரீ வேத³ஜனனீ விஷ்ணுமாயா விலாஸினீ || 75 ||

க்ஷேத்ரஸ்வரூபா க்ஷேத்ரேஶீ க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலினீ |
க்ஷயவ்ருத்³தி⁴வினிர்முக்தா க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதா || 76 ||

விஜயா விமலா வந்த்³யா வந்தா³ருஜனவத்ஸலா |
வாக்³வாதி³னீ வாமகேஶீ வஹ்னிமண்ட³லவாஸினீ || 77 ||

ப⁴க்திமத்கல்பலதிகா பஶுபாஶவிமோசினீ |
ஸம்ஹ்ருதாஶேஷபாஷண்டா³ ஸதா³சாரப்ரவர்திகா || 78 ||

தாபத்ரயாக்³னிஸந்தப்தஸமாஹ்லாத³னசந்த்³ரிகா |
தருணீ தாபஸாராத்⁴யா தனுமத்⁴யா தமோபஹா || 79 ||

சிதிஸ்தத்பத³லக்ஷ்யார்தா² சிதே³கரஸரூபிணீ |
ஸ்வாத்மானந்த³லவீபூ⁴தப்³ரஹ்மாத்³யானந்த³ஸந்ததி꞉ || 80 ||

பரா ப்ரத்யக்சிதீரூபா பஶ்யந்தீ பரதே³வதா |
மத்⁴யமா வைக²ரீரூபா ப⁴க்தமானஸஹம்ஸிகா || 81 ||

காமேஶ்வரப்ராணனாடீ³ க்ருதஜ்ஞா காமபூஜிதா |
ஶ்ருங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணா ஜயா ஜாலந்த⁴ரஸ்தி²தா || 82 ||

ஓட்³யாணபீட²னிலயா பி³ந்து³மண்ட³லவாஸினீ |
ரஹோயாக³க்ரமாராத்⁴யா ரஹஸ்தர்பணதர்பிதா || 83 ||

ஸத்³ய꞉ப்ரஸாதி³னீ விஶ்வஸாக்ஷிணீ ஸாக்ஷிவர்ஜிதா |
ஷட³ங்க³தே³வதாயுக்தா ஷாட்³கு³ண்யபரிபூரிதா || 84 ||

நித்யக்லின்னா நிருபமா நிர்வாணஸுக²தா³யினீ |
நித்யாஷோட³ஶிகாரூபா ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ஶரீரிணீ || 85 ||

ப்ரபா⁴வதீ ப்ரபா⁴ரூபா ப்ரஸித்³தா⁴ பரமேஶ்வரீ |
மூலப்ரக்ருதிரவ்யக்தா வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபிணீ || 86 ||

வ்யாபினீ விவிதா⁴காரா வித்³யா(அ)வித்³யாஸ்வரூபிணீ |
மஹாகாமேஶனயனகுமுதா³ஹ்லாத³கௌமுதீ³ || 87 ||

ப⁴க்தஹார்த³தமோபே⁴த³பா⁴னுமத்³பா⁴னுஸந்ததி꞉ |
ஶிவதூ³தீ ஶிவாராத்⁴யா ஶிவமூர்திஶ்ஶிவங்கரீ || 88 ||

ஶிவப்ரியா ஶிவபரா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டபூஜிதா |
அப்ரமேயா ஸ்வப்ரகாஶா மனோவாசாமகோ³சரா || 89 ||

சிச்ச²க்திஶ்சேதனாரூபா ஜட³ஶக்திர்ஜடா³த்மிகா |
கா³யத்ரீ வ்யாஹ்ருதிஸ்ஸந்த்⁴யா த்³விஜப்³ருந்த³னிஷேவிதா || 90 ||

தத்த்வாஸனா தத்த்வமயீ பஞ்சகோஶாந்தரஸ்தி²தா |
நிஸ்ஸீமமஹிமா நித்யயௌவனா மத³ஶாலினீ || 91 ||

மத³கூ⁴ர்ணிதரக்தாக்ஷீ மத³பாடலக³ண்ட³பூ⁴꞉ |
சந்த³னத்³ரவதி³க்³தா⁴ங்கீ³ சாம்பேயகுஸுமப்ரியா || 92 ||

குஶலா கோமலாகாரா குருகுள்லா குளேஶ்வரீ |
குளகுண்டா³லயா கௌளமார்க³தத்பரஸேவிதா || 93 ||

குமாரக³ணனாதா²ம்பா³ துஷ்டி꞉ புஷ்டிர்மதிர்த்⁴ருதி꞉ |
ஶாந்தி꞉ ஸ்வஸ்திமதீ காந்திர்னந்தி³னீ விக்⁴னனாஶினீ || 94 ||

தேஜோவதீ த்ரினயனா லோலாக்ஷீகாமரூபிணீ |
மாலினீ ஹம்ஸினீ மாதா மலயாசலவாஸினீ || 95 ||

ஸுமுகீ² நளினீ ஸுப்⁴ரூஶ்ஶோப⁴னா ஸுரனாயிகா |
காலகண்டீ² காந்திமதீ க்ஷோபி⁴ணீ ஸூக்ஷ்மரூபிணீ || 96 ||

வஜ்ரேஶ்வரீ வாமதே³வீ வயோ(அ)வஸ்தா²விவர்ஜிதா |
ஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ஸித்³த⁴வித்³யா ஸித்³த⁴மாதா யஶஸ்வினீ || 97 ||

விஶுத்³தி⁴சக்ரனிலயா(ஆ)ரக்தவர்ணா த்ரிலோசனா |
க²ட்வாங்கா³தி³ப்ரஹரணா வத³னைகஸமன்விதா || 98 ||

பாயஸான்னப்ரியா த்வக்ஸ்தா² பஶுலோகப⁴யங்கரீ |
அம்ருதாதி³மஹாஶக்திஸம்வ்ருதா டா⁴கினீஶ்வரீ || 99 ||

அனாஹதாப்³ஜனிலயா ஶ்யாமாபா⁴ வத³னத்³வயா |
த³ம்ஷ்ட்ரோஜ்ஜ்வலா(அ)க்ஷமாலாதி³த⁴ரா ருதி⁴ரஸம்ஸ்தி²தா || 100 ||

காளராத்ர்யாதி³ஶக்த்யௌக⁴வ்ருதா ஸ்னிக்³தௌ⁴த³னப்ரியா |
மஹாவீரேந்த்³ரவரதா³ ராகின்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ || 101 ||

மணிபூராப்³ஜனிலயா வத³னத்ரயஸம்யுதா |
வஜ்ராதி³காயுதோ⁴பேதா டா³மர்யாதி³பி⁴ராவ்ருதா || 102 ||

ரக்தவர்ணா மாம்ஸனிஷ்டா² கு³டா³ன்னப்ரீதமானஸா |
ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²தா³ லாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ || 103 ||

ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னாம்பு³ஜக³தா சதுர்வக்த்ரமனோஹரா |
ஶூலாத்³யாயுத⁴ஸம்பன்னா பீதவர்ணா(அ)திக³ர்விதா || 104 ||

மேதோ³னிஷ்டா² மது⁴ப்ரீதா ப³ந்தி³ன்யாதி³ஸமன்விதா |
த³த்⁴யன்னாஸக்தஹ்ருத³யா காகினீரூபதா⁴ரிணீ || 105 ||

மூலாதா⁴ராம்பு³ஜாரூடா⁴ பஞ்சவக்த்ரா(அ)ஸ்தி²ஸம்ஸ்தி²தா |
அங்குஶாதி³ப்ரஹரணா வரதா³தி³னிஷேவிதா || 106 ||

முத்³கௌ³த³னாஸக்தசித்தா ஸாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ |
ஆஜ்ஞாசக்ராப்³ஜனிலயா ஶுக்லவர்ணா ஷடா³னனா || 107 ||

மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா² ஹம்ஸவதீமுக்²யஶக்திஸமன்விதா |
ஹரித்³ரான்னைகரஸிகா ஹாகினீரூபதா⁴ரிணீ || 108 ||

ஸஹஸ்ரத³ளபத்³மஸ்தா² ஸர்வவர்ணோபஶோபி⁴தா |
ஸர்வாயுத⁴த⁴ரா ஶுக்லஸம்ஸ்தி²தா ஸர்வதோமுகீ² || 109 ||

ஸர்வௌத³னப்ரீதசித்தா யாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ |
ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴(அ)மதிர்மேதா⁴ ஶ்ருதி꞉ ஸ்ம்ருதிரனுத்தமா || 110 ||

புண்யகீர்தி꞉ புண்யலப்⁴யா புண்யஶ்ரவணகீர்தனா |
புலோமஜார்சிதா ப³ந்த⁴மோசனீ ப³ந்து⁴ராலகா || 111 || [ப³ர்ப³ராலகா]

விமர்ஶரூபிணீ வித்³யா வியதா³தி³ஜக³த்ப்ரஸூ꞉ |
ஸர்வவ்யாதி⁴ப்ரஶமனீ ஸர்வம்ருத்யுனிவாரிணீ || 112 ||

அக்³ரக³ண்யா(அ)சிந்த்யரூபா கலிகல்மஷனாஶினீ |
காத்யாயனீ காலஹந்த்ரீ கமலாக்ஷனிஷேவிதா || 113 ||

தாம்பூ³லபூரிதமுகீ² தா³டி³மீகுஸுமப்ரபா⁴ |
ம்ருகா³க்ஷீ மோஹினீ முக்²யா ம்ருடா³னீ மித்ரரூபிணீ || 114 ||

நித்யத்ருப்தா ப⁴க்தனிதி⁴ர்னியந்த்ரீ நிகி²லேஶ்வரீ |
மைத்ர்யாதி³வாஸனாலப்⁴யா மஹாப்ரளயஸாக்ஷிணீ || 115 ||

பராஶக்தி꞉ பரானிஷ்டா² ப்ரஜ்ஞானக⁴னரூபிணீ |
மாத்⁴வீபானாலஸா மத்தா மாத்ருகாவர்ணரூபிணீ || 116 ||

மஹாகைலாஸனிலயா ம்ருணாலம்ருது³தோ³ர்லதா |
மஹனீயா த³யாமூர்திர்மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலினீ || 117 ||

ஆத்மவித்³யா மஹாவித்³யா ஶ்ரீவித்³யா காமஸேவிதா |
ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீவித்³யா த்ரிகூடா காமகோடிகா || 118 ||

கடாக்ஷகிங்கரீபூ⁴தகமலாகோடிஸேவிதா |
ஶிரஸ்ஸ்தி²தா சந்த்³ரனிபா⁴ பா²லஸ்தே²ந்த்³ரத⁴னு꞉ப்ரபா⁴ || 119 ||

ஹ்ருத³யஸ்தா² ரவிப்ரக்²யா த்ரிகோணாந்தரதீ³பிகா |
தா³க்ஷாயணீ தை³த்யஹந்த்ரீ த³க்ஷயஜ்ஞவினாஶினீ || 120 ||

த³ராந்தோ³ளிததீ³ர்கா⁴க்ஷீ த³ரஹாஸோஜ்ஜ்வலன்முகீ² |
கு³ருமூர்திர்கு³ணனிதி⁴ர்கோ³மாதா கு³ஹஜன்மபூ⁴꞉ || 121 ||

தே³வேஶீ த³ண்ட³னீதிஸ்தா² த³ஹராகாஶரூபிணீ |
ப்ரதிபன்முக்²யராகாந்ததிதி²மண்ட³லபூஜிதா || 122 ||

களாத்மிகா களானாதா² காவ்யாலாபவினோதி³னீ |
ஸசாமரரமாவாணீஸவ்யத³க்ஷிணஸேவிதா || 123 ||

ஆதி³ஶக்திரமேயா(ஆ)த்மா பரமா பாவனாக்ருதி꞉ |
அனேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஜனனீ தி³வ்யவிக்³ரஹா || 124 ||

க்லீங்காரீ கேவலா கு³ஹ்யா கைவல்யபத³தா³யினீ |
த்ரிபுரா த்ரிஜக³த்³வந்த்³யா த்ரிமூர்திஸ்த்ரித³ஶேஶ்வரீ || 125 ||

த்ர்யக்ஷரீ தி³வ்யக³ந்தா⁴ட்⁴யா ஸிந்தூ³ரதிலகாஞ்சிதா |
உமா ஶைலேந்த்³ரதனயா கௌ³ரீ க³ந்த⁴ர்வஸேவிதா || 126 ||

விஶ்வக³ர்பா⁴ ஸ்வர்ணக³ர்பா⁴(அ)வரதா³ வாக³தீ⁴ஶ்வரீ |
த்⁴யானக³ம்யா(அ)பரிச்சே²த்³யா ஜ்ஞானதா³ ஜ்ஞானவிக்³ரஹா || 127 ||

ஸர்வவேதா³ந்தஸம்வேத்³யா ஸத்யானந்த³ஸ்வரூபிணீ |
லோபாமுத்³ரார்சிதா லீலாக்லுப்தப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா || 128 ||

அத்³ருஶ்யா த்³ருஶ்யரஹிதா விஜ்ஞாத்ரீ வேத்³யவர்ஜிதா |
யோகி³னீ யோக³தா³ யோக்³யா யோகா³னந்தா³ யுக³ந்த⁴ரா || 129 ||

இச்சா²ஶக்திஜ்ஞானஶக்திக்ரியாஶக்திஸ்வரூபிணீ |
ஸர்வாதா⁴ரா ஸுப்ரதிஷ்டா² ஸத³ஸத்³ரூபதா⁴ரிணீ || 130 ||

அஷ்டமூர்திரஜாஜைத்ரீ லோகயாத்ராவிதா⁴யினீ |
ஏகாகினீ பூ⁴மரூபா நிர்த்³வைதா த்³வைதவர்ஜிதா || 131 ||

அன்னதா³ வஸுதா³ வ்ருத்³தா⁴ ப்³ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிணீ |
ப்³ருஹதீ ப்³ராஹ்மணீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மானந்தா³ ப³லிப்ரியா || 132 ||

பா⁴ஷாரூபா ப்³ருஹத்ஸேனா பா⁴வாபா⁴வவிவர்ஜிதா |
ஸுகா²ராத்⁴யா ஶுப⁴கரீ ஶோப⁴னாஸுலபா⁴க³தி꞉ || 133 ||

ராஜராஜேஶ்வரீ ராஜ்யதா³யினீ ராஜ்யவல்லபா⁴ |
ராஜத்க்ருபா ராஜபீட²னிவேஶிதனிஜாஶ்ரிதா || 134 ||

ராஜ்யலக்ஷ்மீ꞉ கோஶனாதா² சதுரங்க³ப³லேஶ்வரீ |
ஸாம்ராஜ்யதா³யினீ ஸத்யஸந்தா⁴ ஸாக³ரமேக²லா || 135 ||

தீ³க்ஷிதா தை³த்யஶமனீ ஸர்வலோகவஶங்கரீ |
ஸர்வார்த²தா³த்ரீ ஸாவித்ரீ ஸச்சிதா³னந்த³ரூபிணீ || 136 ||

தே³ஶகாலாபரிச்சி²ன்னா ஸர்வகா³ ஸர்வமோஹினீ |
ஸரஸ்வதீ ஶாஸ்த்ரமயீ கு³ஹாம்பா³ கு³ஹ்யரூபிணீ || 137 ||

ஸர்வோபாதி⁴வினிர்முக்தா ஸதா³ஶிவபதிவ்ரதா |
ஸம்ப்ரதா³யேஶ்வரீ ஸாத்⁴வீ கு³ருமண்ட³லரூபிணீ || 138 ||

குலோத்தீர்ணா ப⁴கா³ராத்⁴யா மாயா மது⁴மதீ மஹீ |
க³ணாம்பா³ கு³ஹ்யகாராத்⁴யா கோமலாங்கீ³ கு³ருப்ரியா || 139 ||

ஸ்வதந்த்ரா ஸர்வதந்த்ரேஶீ த³க்ஷிணாமூர்திரூபிணீ |
ஸனகாதி³ஸமாராத்⁴யா ஶிவஜ்ஞானப்ரதா³யினீ || 140 ||

சித்களா(ஆ)நந்த³கலிகா ப்ரேமரூபா ப்ரியங்கரீ |
நாமபாராயணப்ரீதா நந்தி³வித்³யா நடேஶ்வரீ || 141 ||

மித்²யாஜக³த³தி⁴ஷ்டா²னா முக்திதா³ முக்திரூபிணீ |
லாஸ்யப்ரியா லயகரீ லஜ்ஜா ரம்பா⁴தி³வந்தி³தா || 142 ||

ப⁴வதா³வஸுதா⁴வ்ருஷ்டி꞉ பாபாரண்யத³வானலா |
தௌ³ர்பா⁴க்³யதூலவாதூலா ஜராத்⁴வாந்தரவிப்ரபா⁴ || 143 ||

பா⁴க்³யாப்³தி⁴சந்த்³ரிகா ப⁴க்தசித்தகேகிக⁴னாக⁴னா |
ரோக³பர்வதத³ம்போ⁴ளிர்ம்ருத்யுதா³ருகுடா²ரிகா || 144 ||

மஹேஶ்வரீ மஹாகாளீ மஹாக்³ராஸா மஹாஶனா |
அபர்ணா சண்டி³கா சண்ட³முண்டா³ஸுரனிஷூதி³னீ || 145 ||

க்ஷராக்ஷராத்மிகா ஸர்வலோகேஶீ விஶ்வதா⁴ரிணீ |
த்ரிவர்க³தா³த்ரீ ஸுப⁴கா³ த்ர்யம்ப³கா த்ரிகு³ணாத்மிகா || 146 ||

ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³ ஶுத்³தா⁴ ஜபாபுஷ்பனிபா⁴க்ருதி꞉ |
ஓஜோவதீ த்³யுதித⁴ரா யஜ்ஞரூபா ப்ரியவ்ரதா || 147 ||

து³ராராத்⁴யா து³ராத⁴ர்ஷா பாடலீகுஸுமப்ரியா |
மஹதீ மேருனிலயா மந்தா³ரகுஸுமப்ரியா || 148 ||

வீராராத்⁴யா விராட்³ரூபா விரஜா விஶ்வதோமுகீ² |
ப்ரத்யக்³ரூபா பராகாஶா ப்ராணதா³ ப்ராணரூபிணீ || 149 ||

மார்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யா மந்த்ரிணீன்யஸ்தராஜ்யதூ⁴꞉ |
த்ரிபுரேஶீ ஜயத்ஸேனா நிஸ்த்ரைகு³ண்யா பராபரா || 150 ||

ஸத்யஜ்ஞானானந்த³ரூபா ஸாமரஸ்யபராயணா |
கபர்தி³னீ களாமாலா காமது⁴க்காமரூபிணீ || 151 ||

களானிதி⁴꞉ காவ்யகளா ரஸஜ்ஞா ரஸஶேவதி⁴꞉ |
புஷ்டா புராதனா பூஜ்யா புஷ்கரா புஷ்கரேக்ஷணா || 152 ||

பரஞ்ஜ்யோதி꞉ பரந்தா⁴ம பரமாணு꞉ பராத்பரா |
பாஶஹஸ்தா பாஶஹந்த்ரீ பரமந்த்ரவிபே⁴தி³னீ || 153 ||

மூர்தா(அ)மூர்தா நித்யத்ருப்தா முனிமானஸஹம்ஸிகா |
ஸத்யவ்ரதா ஸத்யரூபா ஸர்வாந்தர்யாமினீ ஸதீ || 154 ||

ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மஜனனீ ப³ஹுரூபா பு³தா⁴ர்சிதா |
ப்ரஸவித்ரீ ப்ரசண்டா³(ஆ)ஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா² ப்ரகடாக்ருதி꞉ || 155 ||

ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணதா³த்ரீ பஞ்சாஶத்பீட²ரூபிணீ |
விஶ்ருங்க²லா விவிக்தஸ்தா² வீரமாதா வியத்ப்ரஸூ꞉ || 156 ||

முகுந்தா³ முக்தினிலயா மூலவிக்³ரஹரூபிணீ |
பா⁴வஜ்ஞா ப⁴வரோக³க்⁴னீ ப⁴வசக்ரப்ரவர்தினீ || 157 ||

ச²ந்த³ஸ்ஸாரா ஶாஸ்த்ரஸாரா மந்த்ரஸாரா தலோத³ரீ |
உதா³ரகீர்திருத்³தா³மவைப⁴வா வர்ணரூபிணீ || 158 ||

ஜன்மம்ருத்யுஜராதப்தஜனவிஶ்ராந்திதா³யினீ |
ஸர்வோபனிஷது³த்³கு⁴ஷ்டா ஶாந்த்யதீதகளாத்மிகா || 159 ||

க³ம்பீ⁴ரா க³க³னாந்தஸ்தா² க³ர்விதா கா³னலோலுபா |
கல்பனாரஹிதா காஷ்டா²(அ)காந்தா காந்தார்த⁴விக்³ரஹா || 160 ||

கார்யகாரணனிர்முக்தா காமகேளிதரங்கி³தா |
கனத்கனகதாடங்கா லீலாவிக்³ரஹதா⁴ரிணீ || 161 ||

அஜா க்ஷயவினிர்முக்தா முக்³தா⁴ க்ஷிப்ரப்ரஸாதி³னீ |
அந்தர்முக²ஸமாராத்⁴யா ப³ஹிர்முக²ஸுது³ர்லபா⁴ || 162 ||

த்ரயீ த்ரிவர்க³னிலயா த்ரிஸ்தா² த்ரிபுரமாலினீ |
நிராமயா நிராலம்பா³ ஸ்வாத்மாராமா ஸுதா⁴ஸ்ருதி꞉ || 163 ||

ஸம்ஸாரபங்கனிர்மக்³னஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³தா |
யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞகர்த்ரீ யஜமானஸ்வரூபிணீ || 164 ||

த⁴ர்மாதா⁴ரா த⁴னாத்⁴யக்ஷா த⁴னதா⁴ன்யவிவர்தி⁴னீ |
விப்ரப்ரியா விப்ரரூபா விஶ்வப்⁴ரமணகாரிணீ || 165 ||

விஶ்வக்³ராஸா வித்³ருமாபா⁴ வைஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபிணீ |
அயோனிர்யோனினிலயா கூடஸ்தா² குலரூபிணீ || 166 ||

வீரகோ³ஷ்டீ²ப்ரியா வீரா நைஷ்கர்ம்யா நாத³ரூபிணீ |
விஜ்ஞானகலனா கல்யா வித³க்³தா⁴ பை³ந்த³வாஸனா || 167 ||

தத்த்வாதி⁴கா தத்த்வமயீ தத்த்வமர்த²ஸ்வரூபிணீ |
ஸாமகா³னப்ரியா ஸௌம்யா ஸதா³ஶிவகுடும்பி³னீ || 168 ||

ஸவ்யாபஸவ்யமார்க³ஸ்தா² ஸர்வாபத்³வினிவாரிணீ |
ஸ்வஸ்தா² ஸ்வபா⁴வமது⁴ரா தீ⁴ரா தீ⁴ரஸமர்சிதா || 169 ||

சைதன்யார்க்⁴யஸமாராத்⁴யா சைதன்யகுஸுமப்ரியா |
ஸதோ³தி³தா ஸதா³துஷ்டா தருணாதி³த்யபாடலா || 170 ||

த³க்ஷிணாத³க்ஷிணாராத்⁴யா த³ரஸ்மேரமுகா²ம்பு³ஜா |
கௌளினீகேவலா(அ)னர்க்⁴யகைவல்யபத³தா³யினீ || 171 ||

ஸ்தோத்ரப்ரியா ஸ்துதிமதீ ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைப⁴வா |
மனஸ்வினீ மானவதீ மஹேஶீ மங்க³ளாக்ருதி꞉ || 172 ||

விஶ்வமாதா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ விஶாலாக்ஷீ விராகி³ணீ |
ப்ரக³ல்பா⁴ பரமோதா³ரா பராமோதா³ மனோமயீ || 173 ||

வ்யோமகேஶீ விமானஸ்தா² வஜ்ரிணீ வாமகேஶ்வரீ |
பஞ்சயஜ்ஞப்ரியா பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதி⁴ஶாயினீ || 174 ||

பஞ்சமீ பஞ்சபூ⁴தேஶீ பஞ்சஸங்க்²யோபசாரிணீ |
ஶாஶ்வதீ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யா ஶர்மதா³ ஶம்பு⁴மோஹினீ || 175 ||

த⁴ரா த⁴ரஸுதா த⁴ன்யா த⁴ர்மிணீ த⁴ர்மவர்தி⁴னீ |
லோகாதீதா கு³ணாதீதா ஸர்வாதீதா ஶமாத்மிகா || 176 ||

ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரக்²யா பா³லா லீலாவினோதி³னீ |
ஸுமங்க³ளீ ஸுக²கரீ ஸுவேஷாட்⁴யா ஸுவாஸினீ || 177 ||

ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதா(அ)ஶோப⁴னா ஶுத்³த⁴மானஸா |
பி³ந்து³தர்பணஸந்துஷ்டா பூர்வஜா த்ரிபுராம்பி³கா || 178 ||

த³ஶமுத்³ராஸமாராத்⁴யா த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கரீ |
ஜ்ஞானமுத்³ரா ஜ்ஞானக³ம்யா ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ || 179 ||

யோனிமுத்³ரா த்ரிக²ண்டே³ஶீ த்ரிகு³ணா(அ)ம்பா³ த்ரிகோணகா³ |
அனகா⁴(அ)த்³பு⁴தசாரித்ரா வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யினீ || 180 ||

அப்⁴யாஸாதிஶயஜ்ஞாதா ஷட³த்⁴வாதீதரூபிணீ |
அவ்யாஜகருணாமூர்திரஜ்ஞானத்⁴வாந்ததீ³பிகா || 181 ||

ஆபா³லகோ³பவிதி³தா ஸர்வானுல்லங்க்⁴யஶாஸனா |
ஶ்ரீசக்ரராஜனிலயா ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ரீ || 182 ||

ஶ்ரீஶிவா ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிணீ லலிதாம்பி³கா |
ஏவம் ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யா நாம்னாம் ஸாஹஸ்ரகம் ஜகு³꞉ || 180 ||

இதி ஸ்ரீப்ரஹ்மாண்ட புராணே உத்தரகாண்டே
ஸ்ரீஹயக்ரீவ அகஸ்த்ய ஸம்வாதே ஸ்ரீலலிதா
ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்.

*********************

Also, read75 thoughts on "ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம்"

 1. Pm krishnamoorthy says:

  Just want to know whether the corrections have been carried out. I am following your text only.
  Tks a lot

 2. Sridharan Kannan says:

  ஸ்ரீலலிதம்பிகாயை ஓம் நம இதி ||

  Please check if it is (We are not sure…)

  ஸ்ரீலலிதாம்பிகாயை ஓம் நம இதி ||

  1. ஆன்மீகம் says:

   Thanks a lot @Sridharan Kannan

 3. Sridharan Kannan says:

  கடாக்ஷகிங்கர-பூத-கமலாகோடி-ஸேவிதா |
  சிர:ஸ்திதா சந்த்ரநிபா பாலஸ்தேந்த்ர-த்னு:ப்ரபா ||119||

  கடாக்ஷகிங்கரீ
  தனு:ப்ரபா

  கடாக்ஷகிங்கரீ-பூத-கமலாகோடி-ஸேவிதா |
  சிர:ஸ்திதா சந்த்ரநிபா பாலஸ்தேந்த்ர-தனு:ப்ரபா ||119||

 4. Sridharan Kannan says:

  விசுத்தி-சக்ர-நிலயா-ரக்தவர்ணா த்ரிலோசனா |
  கட்வாங்காதி-ப்ரஹரணா வதநைக-ஸமன்விதா ||98||

  நிலயா-SSரக்தவர்ணா

  விசுத்தி-சக்ர-நிலயா-SSரக்தவர்ணா த்ரிலோசனா |
  கட்வாங்காதி-ப்ரஹரணா வதநைக-ஸமன்விதா ||98||

 5. Sridharan Kannan says:

  ஸுமேரு-மத்யச்ருங்கஸ்தா ஸ்ரீமந்நகர நகர-நாயிகா |
  சிந்தாமணி-க்ருஹாந்தஸ்தா பஞ்ச-ப்ரஹ்மாஸநஸ்திதா ||22||

  நகர – 2 தடவை வந்துள்ளது

  ஸுமேரு-மத்யச்ருங்கஸ்தா ஸ்ரீமந்நகர-நாயிகா |
  சிந்தாமணி-க்ருஹாந்தஸ்தா பஞ்ச-ப்ரஹ்மாஸநஸ்திதா ||22||

 6. Sridharan Kannan says:

  விச்வமாதா ஜகத்தாத்ரீ விசாலாக்ஷீவிராகிணீ |
  ப்ரகல்பா பரமோதாரா பராமோதா மனோமயீ |||73||

  ||173||

  விச்வமாதா ஜகத்தாத்ரீ விசாலாக்ஷீவிராகிணீ |
  ப்ரகல்பா பரமோதாரா பராமோதா மனோமயீ ||173||

 7. Sridharan Kannan says:

  தத்வாதிகா தத்வமயி தத்வமர்த்த ஸ்வரூபிணீ |
  ஸாமகாநப்ரியா ஸௌம்யா ஸதாசிகுடும்பிநீ ||168||

  ஸதாசிவகுடும்பினீ…

  தத்வாதிகா தத்வமயி தத்வமர்த்த ஸ்வரூபிணீ |
  ஸாமகாநப்ரியா ஸௌம்யா ஸதாசிவகுடும்பிநீ ||168||

 8. Sridharan Kannan says:

  ம்பூல-பூரித-முகீ தாடிமீ-குஸுமப்ரபா |
  ம்ருகாக்ஷீ மோஹினீ முக்யா ம்ருடானீ மித்ரரூபிணீ ||114||

  தாம்பூல…

  தாம்பூல-பூரித-முகீ தாடிமீ-குஸுமப்ரபா |
  ம்ருகாக்ஷீ மோஹினீ முக்யா ம்ருடானீ மித்ரரூபிணீ ||114||

 9. Umaravichandran says:

  Thank u so much.excellent work.god bless you.u have done the wonderful divine services to people.

  1. ஆன்மீகம் says:

   Thank you @Umaravichandran for your valuable feedback..

 10. Venkatasubramanian l says:

  Thank You very much.

 11. SRINIVASAN says:

  Excellent one. Very helpful to read and get by heart this easily. Thank you
  Let yr service grow manifold. SRINIVASAN

  1. ஆன்மீகம் says:

   Thank you SRINIVASAN for your valuable feedback!!

 12. Harikumar R says:

  Thank you . This is probably the only Tamil version of this scared text , thats accurate .

  1. ஆன்மீகம் says:

   Thank you for the valuable feedback @ Harikumar R

 13. Naga praveen s says:

  கடவாங்காதி

  1. ஆன்மீகம் says:

   மிக்க நன்றி! மாற்றியுள்ளோம்..

 14. Naga praveen s says:

  98 is one word misspelled கட்வாங்காதி க்கு பதிலாக கட்வாங்காதி என்று உள்ளது

 15. S Kalyanaraman says:

  Excellent work. Many such Slokas are vanishing in the present context of Kaliyuga. We have to teach such Slokas to our children so that they can be good citizens.

  1. ஆன்மீகம் says:

   Thank you for the valuable feedback Mr. Kalyanaraman

 16. Gurusaran T says:

  Very blissful Slokas. I want statras in tamil for Sri Lalitha Sahasranamam, Bhaja Govindam and Sri Vishnu Sahasranamam. Can you help me in getting these books? Thanks

 17. Malathy Balakrishnan says:

  Thank you for the excellent and correct lyrics

 18. Nirmala Pandian says:

  The best. But thought thamboola pooritha is misspelled. One other also. I will write again.
  May Sri Lalithambika bless you for this grearest service. Will notify in our temple letter.
  Thank you
  Nirmala Pandian

  1. ஆன்மீகம் says:

   Thank you so much Nirmala Pandian, awaiting for your updated post..

  2. gowthaman says:

   168 – தத்வாதிகா தத்வமயி

   1. ஆன்மீகம் says:

    நன்றி!

 19. Sivaprakasam. G says:

  Lalitha sahasranam is very beautiful good.

  1. Sir,
   I want tamil translation of
   Mooka pancha sathagam please

   1. ஆன்மீகம் says:

    Poornima, we will post Mooka Pancha Sathagam soon and let you know.

    1. Thank you
     Maha Periyava had advised a baktha to chant 1000 times to get out of his problems.
     In how many days he had to complete that 1000 chants.
     Can you please.tell me

     1. ஆன்மீகம் says:

      Thanks Poornima, there is no timeline for 1000 chants. Its based on your hope & confidence within you to complete that as quick as possible.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

you may also like

 • September 18, 2022
மகாவிஷ்ணு 10 அவதார காயத்திரி மந்திரங்கள்
 • September 7, 2022
சிவ சஹஸ்ர நாமாவளி
 • September 3, 2022
துர்கா சப்தசதி - ஸ்ரீ துர்கா சப்த ஸ்லோகி