×
Monday 29th of May 2023

Nuga Best Products Wholesale

ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசதீ ஸ்தோத்ரம், ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ நாமாவலி


Lalitha Trishati Lyrics in Tamil

லலிதா த்ரிஶதி

ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ பூர்வபீடி²கா

அக³ஸ்த்ய உவாச

ஹயக்³ரீவ த³யாஸிந்தோ⁴ ப⁴க³வன்ஶிஷ்யவத்ஸல .
த்வத்த꞉ ஶ்ருதமஶேஷேண ஶ்ரோதவ்யம்ʼ யத்³யத³ஸ்திதத் .. 1..

ரஹஸ்ய நாம ஸாஹஸ்ரமபி த்வத்த꞉ ஶ்ருதம்ʼ மய .
இத꞉ பரம்ʼ மே நாஸ்த்யேவ ஶ்ரோதவ்யமிதி நிஶ்சய꞉ .. 2..

ததா²பி மம சித்தஸ்ய பர்யாப்திர்னைவ ஜாயதே.
கார்த்ஸ்ன்யார்த²꞉ ப்ராப்ய இத்யேவ ஶோசயிஷ்யாம்யஹம்ʼ ப்ரபோ⁴ .. 3..

கிமித³ம்ʼ காரணம்ʼ ப்³ரூஹி ஜ்ஞாதவ்யாம்ʼஶோ(அ)ஸ்தி வா புன꞉ .
அஸ்தி சேன்மம தத்³ப்³ரூஹி ப்³ரூஹீத்யுக்தா ப்ரணம்ய தம் .. 4..

ஸூத உவாச

ஸமாலலம்பே³ தத்பாத³ யுக³ளம்ʼ கலஶோத்³ப⁴வ꞉ .
ஹயானனோ பீ⁴தபீ⁴த꞉ கிமித³ம்ʼ கிமித³ம்ʼ த்விதி .. 5..

முஞ்சமுஞ்சேதி தம்ʼ சோக்கா சிந்தாக்ராந்தோ ப³பூ⁴வ ஸ꞉ .
சிரம்ʼ விசார்ய நிஶ்சின்வன் வக்தவ்யம்ʼ ந மயேத்யஸௌ .. 6..

தஷ்ணீ ஸ்தி²த꞉ ஸ்மரன்னாஜ்ஞாம்ʼ லலிதாம்பா³க்ருʼதாம்ʼ புரா .
ப்ரணம்ய விப்ரம்ʼ ஸமுநிஸ்தத்பாதா³வத்யஜன்ஸ்தி²த꞉ .. 7..

வர்ஷத்ரயாவதி⁴ ததா² கு³ருஶிஷ்யௌ ததா² ஸ்தி²தௌ.
தச்²ருʼம்ʼவந்தஶ்ச பஶ்யந்த꞉ ஸர்வே லோகா꞉ ஸுவிஸ்மிதா꞉ .. 8..

தத்ர ஶ்ரீலலிதாதே³வீ காமேஶ்வரஸமன்விதா .
ப்ராது³ர்பூ⁴தா ஹயக்³ரீவம்ʼ ரஹஸ்யேவமசோத³யத் .. 9..

ஶ்ரீதே³வீ உவாச

ஆஶ்வானனாவயோ꞉ ப்ரீதி꞉ ஶாஸ்த்ரவிஶ்வாஸினி த்வயி .
ராஜ்யம்ʼ தே³யம்ʼ ஶிரோ தே³யம்ʼ ந தே³யா ஷோட³ஶாக்ஷரீ .. 10..

ஸ்வமாத்ருʼ ஜாரவத் கோ³ப்யா வித்³யைஷத்யாக³மா ஜகு³꞉ .
ததோ (அ)திகோ³பனியா மே ஸர்வபூர்திகரீ ஸ்துதி꞉ .. 11..

மயா காமேஶ்வரேணாபி க்ருʼதா ஸாங்கோ³பிதா ப்⁴ருʼஶம் .
மதா³ஜ்ஞயா வசோதே³வ்யஶ்சத்ரரர்நாமஸஹஸ்ரகம் .. 12..

ஆவாப்⁴யாம்ʼ கதி²தா முக்²யா ஸர்வபூர்திகரீ ஸ்துதி꞉ .
ஸர்வக்ரியாணாம்ʼ வைகல்யபூர்திர்யஜ்ஜபதோ ப⁴வேத் .. 13..

ஸர்வ பூர்திகரம்ʼ தஸ்மாதி³த³ம்ʼ நாம க்ருʼதம்ʼ மயா .
தத்³ப்³ரூஹி த்வமக³ஸ்த்யாய பாத்ரமேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ .. 14..

பத்ன்யஸ்ய லோபாமுத்³ராக்²யா மாமுபாஸ்தே(அ)திப⁴க்தித꞉ .
அயஞ்ச நிதராம்ʼ ப⁴க்தஸ்தஸ்மாத³ஸ்ய வத³ஸ்வ தத் .. 15..

அமுஞ்சமானஸ்த்வத்³வாதௌ³ வர்ஷத்ரயமஸௌ ஸ்தி²த꞉ .
ஏதஜ்ஜ்ஞாதுமதோ ப⁴க்தயா ஹிதமேவ நித³ர்ஶனம் .. 16..

சித்தபர்யாப்திரேதஸ்ய நான்யதா² ஸம்ப⁴விஷ்யதீ .
ஸர்வபூர்திகரம்ʼ தஸ்மாத³னுஜ்ஞாதோ மயா வத³ .. 17..

ஸூத உவாச

இத்யுக்தாந்தரத⁴தா³ம்பா³ காமேஶ்வரஸமன்விதா .
அதோ²த்தா²ப்ய ஹயக்³ரீவ꞉ பாணிப்⁴யாம்ʼ கும்ப⁴ஸம்ப⁴வம் .. 18..

ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய நிகடேவாச உவாச ப்⁴ருʼஶ விஸ்மித꞉ .

ஹயக்³ரீவ உவாச

க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸி க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸி க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸி க⁴டோத்³ப⁴வ .. 19..

த்வத்ஸமோ லலிதாப⁴க்தோ நாஸ்தி நாஸ்தி ஜக³த்ரயே .
ஏநாக³ஸ்த்ய ஸ்வயம்ʼ தே³வீ தவவக்தவ்யமன்வஶாத் .. 20..

ஸச்சி²ஷ்யேன த்வயா சாஹம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வானஸ்மி தாம்ʼ ஶிவாம் .
யதந்தே த³ர்ஶனார்தா²ய ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶபூர்வகா꞉ .. 21..

அத꞉ பரம்ʼ தே வக்ஷ்யாமி ஸர்வபூர்திகரம்ʼ ஸ்த²வம் .
யஸ்ய ஸ்மரண மாத்ரேண பர்யாப்திஸ்தே ப⁴வேத்³த்⁴ருʼதி³ .. 22..

ரஹஸ்யநாம ஸாஹ்ஸ்ராத³பி கு³ஹ்யதமம்ʼ முனே .
ஆவஶ்யகம்ʼ ததோ(அ)ப்யேதல்லலிதாம்ʼ ஸமுபாஸிதும் .. 23..

தத³ஹம்ʼ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி லலிதாம்பா³னுஶாஸனாத் .
ஶ்ரீமத்பஞ்சத³ஶாக்ஷர்யா꞉ காதி³வர்ணான்க்ராமன் முனே .. 24..

ப்ருʼத²க்³விம்ʼஶதி நாமானி கதி²தானி க⁴டோத்³ப⁴வ .
ஆஹத்ய நாம்னாம்ʼ த்ரிஶதீ ஸர்வஸம்பூர்திகாரணீ .. 25..

ரஹஸ்யாதி³ரஹஸ்யைஷா கோ³பனீயா ப்ரயத்னத꞉ .
தாம்ʼ ஶ்ருʼணுஷ்வ மஹாபா⁴க³ ஸாவதா⁴னேன சேதஸா .. 26..

கேவலம்ʼ நாமபு³த்³தி⁴ஸ்தே ந கார்ய தேஷு கும்ப⁴ஜ.
மந்த்ராத்மகம்ʼ ஏதேஷாம்ʼ நாம்னாம்ʼ நாமாத்மதாபி ச .. 27..

தஸ்மாதே³காக்³ரமனஸா ஶ்ரோதவ்யம்ʼ ச த்வயா ஸதா³ .

ஸூத உவாச

இதி யுக்தா தம்ʼ ஹயக்³ரீவ꞉ ப்ரோசே நாமஶதத்ரயம் .. 28..

.. இதி ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ரஸ்ய பூர்வபீடி²கா ஸம்பூர்ணம்.

ந்யாஸம்

அஸ்ய ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரநாமாவலி꞉ மஹாமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வான் ஹயக்³ரீவ ருʼஷி꞉,
அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா,
ஐம்ʼ பீ³ஜம், ஸௌ꞉ ஶக்தி꞉, க்லீம்ʼ கீலகம்,
மம சதுர்வித⁴ப²லபுருஷார்தே² ஜபே (வா) பாராயணே விநியோக³꞉ ..

ஐம்ʼ அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
க்லீம்ʼ தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ஸௌ꞉ மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ஐம்ʼ அநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
க்லீம்ʼ கநிஷ்டி²காப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ஸௌ꞉ கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ ..

ஐம்ʼ ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ .
க்லீம்ʼ ஶிரஸே ஸ்வாஹா .
ஸௌ꞉ ஶிகா²யை வஷட் .
ஐம்ʼ கவசாய ஹும்ʼ .
க்லீம்ʼ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் .
ஸௌ꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் .
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ..

த்⁴யானம்

அதிமது⁴ரசாபஹஸ்தாமபரிமிதாமோத³ஸௌபா⁴க்³யாம் .
அருணாமதிஶயகருணாமபி⁴னவகுலஸுந்த³ரீம்ʼ வந்தே³ ..

லம்ʼ இத்யாதி³ பஞ்சபூஜா

லம்ʼ ப்ருʼதி²வ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை க³ந்த⁴ம்ʼ ஸமர்பயாமி .
ஹம்ʼ ஆகாஶாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை புஷ்பை꞉ பூஜயாமி .
யம்ʼ வாய்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை குங்குமம்ʼ ஆவாஹயாமி .
ரம்ʼ வஹ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை தீ³பம்ʼ த³ர்ஶயாமி .
வம்ʼ அம்ருʼதாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை அம்ருʼதம்ʼ மஹாநைவேத்³யம்ʼ நிவேத³யாமி .
ஸம்ʼ ஸர்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை ஸர்வோபசாரபூஜாம்ʼ ஸமர்பயாமி ..

Lalitha Trishati Stotram in Tamil

அத² ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரம்

ககாரரூபா கல்யாணீ கல்யாணகு³ணஶாலினீ .
கல்யாணஶைலநிலயா கமனீயா கலாவதீ .. 1..

கமலாக்ஷீ கல்மஷக்⁴னீ கருணாம்ருʼதஸாக³ரா .
கத³ம்ப³கானனாவாஸா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா .. 2..

கந்த³ர்பவித்³யா கந்த³ர்பஜனகாபாங்க³வீக்ஷணா .
கர்பூரவீடீஸௌரப்⁴யகல்லோலிதககுப்தடா .. 3..

கலிதோ³ஷஹரா கஞ்ஜலோசனா கம்ரவிக்³ரஹா .
கர்மாதி³ஸாக்ஷிணீ காரயித்ரீ கர்மப²லப்ரதா³ .. 4..

ஏகாரரூபா சைகாக்ஷர்யேகானேகாக்ஷராக்ருʼதி꞉ .
ஏதத்ததி³த்யநிர்தே³ஶ்யா சைகானந்த³சிதா³க்ருʼதி꞉ .. 5..

ஏவமித்யாக³மாபோ³த்⁴யா சைகப⁴க்திமத³ர்சிதா .
ஏகாக்³ரசித்தநிர்த்⁴யாதா சைஷணா ரஹிதாத்³த்³ருʼதா .. 6..

ஏலாஸுக³ந்தி⁴சிகுரா சைன꞉ கூடவிநாஶினீ .
ஏகபோ⁴கா³ சைகரஸா சைகைஶ்வர்யப்ரதா³யினீ .. 7..

ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யப்ரதா³ சைகாந்தபூஜிதா .
ஏத⁴மானப்ரபா⁴ சைஜத³னேகஜக³தீ³ஶ்வரீ .. 8..

ஏகவீராதி³ஸம்ʼஸேவ்யா சைகப்ராப⁴வஶாலினீ .
ஈகாரரூபா சேஶித்ரீ சேப்ஸிதார்த²ப்ரதா³யினீ .. 9..

ஈத்³த்³ருʼகி³த்யவிநிர்தே³ஶ்யா சேஶ்வரத்வவிதா⁴யினீ .
ஈஶாநாதி³ப்³ரஹ்மமயீ சேஶித்வாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴தா³ .. 10..

ஈக்ஷித்ரீக்ஷணஸ்ருʼஷ்டாண்ட³கோடிரீஶ்வரவல்லபா⁴ .
ஈடி³தா சேஶ்வரார்தா⁴ங்க³ஶரீரேஶாதி⁴தே³வதா .. 11..

ஈஶ்வரப்ரேரணகரீ சேஶதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ .
ஈஶ்வரோத்ஸங்க³நிலயா சேதிபா³தா⁴விநாஶினீ .. 12..

ஈஹாவிராஹிதா சேஶஶக்திரீஷத்ஸ்மிதானனா .
லகாரரூபா லலிதா லக்ஷ்மீவாணீநிஷேவிதா .. 13..

லாகினீ லலனாரூபா லஸத்³தா³டி³மபாடலா .
லலந்திகாலஸத்பா²லா லலாடநயனார்சிதா .. 14..

லக்ஷணோஜ்ஜ்வலதி³வ்யாங்கீ³ லக்ஷகோட்யண்ட³நாயிகா .
லக்ஷ்யார்தா² லக்ஷணாக³ம்யா லப்³த⁴காமா லதாதனு꞉ .. 15..

லலாமராஜத³லிகா லம்பி³முக்தாலதாஞ்சிதா .
லம்போ³த³ரப்ரஸூர்லப்⁴யா லஜ்ஜாட்⁴யா லயவர்ஜிதா .. 16..

ஹ்ரீங்காரரூபா ஹ்ரீங்காரநிலயா ஹ்ரீம்பத³ப்ரியா .
ஹ்ரீங்காரபீ³ஜா ஹ்ரீங்காரமந்த்ரா ஹ்ரீங்காரலக்ஷணா .. 17..

ஹ்ரீங்காரஜபஸுப்ரீதா ஹ்ரீம்ʼமதீ ஹ்ரீம்ʼவிபூ⁴ஷணா .
ஹ்ரீம்ʼஶீலா ஹ்ரீம்பதா³ராத்⁴யா ஹ்ரீங்க³ர்பா⁴ ஹ்ரீம்பதா³பி⁴தா⁴ .. 18..

ஹ்ரீங்காரவாச்யா ஹ்ரீங்காரபூஜ்யா ஹ்ரீங்காரபீடி²கா .
ஹ்ரீங்காரவேத்³யா ஹ்ரீங்காரசிந்த்யா ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼஶரீரிணீ .. 19..

ஹகாரரூபா ஹலத்⁴ருʼத்பூஜிதா ஹரிணேக்ஷணா .
ஹரப்ரியா ஹராராத்⁴யா ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரவந்தி³தா .. 20..

ஹயாரூடா⁴ ஸேவிதாங்க்⁴ரிர்ஹயமேத⁴ஸமர்சிதா .
ஹர்யக்ஷவாஹனா ஹம்ʼஸவாஹனா ஹததா³னவா .. 21..

ஹத்யாதி³பாபஶமனீ ஹரித³ஶ்வாதி³ஸேவிதா .
ஹஸ்திகும்போ⁴த்துங்ககுசா ஹஸ்திக்ருʼத்திப்ரியாங்க³னா .. 22..

ஹரித்³ராகுங்குமா தி³க்³தா⁴ ஹர்யஶ்வாத்³யமரார்சிதா .
ஹரிகேஶஸகீ² ஹாதி³வித்³யா ஹாலாமதோ³ல்லஸா .. 23..

ஸகாரரூபா ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வேஶீ ஸர்வமங்க³லா .
ஸர்வகர்த்ரீ ஸர்வப⁴ர்த்ரீ ஸர்வஹந்த்ரீ ஸனாதனா .. 24..

ஸர்வானவத்³யா ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ஸர்வஸாக்ஷிணீ .
ஸர்வாத்மிகா ஸர்வஸௌக்²யதா³த்ரீ ஸர்வவிமோஹினீ .. 25..

ஸர்வாதா⁴ரா ஸர்வக³தா ஸர்வாவகு³ணவர்ஜிதா .
ஸர்வாருணா ஸர்வமாதா ஸர்வபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா .. 26..

ககாரார்தா² காலஹந்த்ரீ காமேஶீ காமிதார்த²தா³ .
காமஸஞ்ஜீவினீ கல்யா கடி²னஸ்தனமண்ட³லா .. 27..

கரபோ⁴ரு꞉ கலாநாத²முகீ² கசஜிதாம்பு⁴தா³ .
கடாக்ஷஸ்யந்தி³கருணா கபாலிப்ராணநாயிகா .. 28..

காருண்யவிக்³ரஹா காந்தா காந்திதூ⁴தஜபாவலி꞉ .
கலாலாபா கம்பு³கண்டீ² கரநிர்ஜிதபல்லவா .. 29..

கல்பவல்லீ ஸமபு⁴ஜா கஸ்தூரீ திலகாஞ்சிதா .
ஹகாரார்தா² ஹம்ʼஸக³திர்ஹாடகாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலா .. 30..

ஹாரஹாரிகுசாபோ⁴கா³ ஹாகினீ ஹல்யவர்ஜிதா .
ஹரித்பதிஸமாராத்⁴யா ஹடா²த்காரஹதாஸுரா .. 31..

ஹர்ஷப்ரதா³ ஹவிர்போ⁴க்த்ரீ ஹார்த³ஸந்தமஸாபஹா .
ஹல்லீஸலாஸ்யஸந்துஷ்டா ஹம்ʼஸமந்த்ரார்த²ரூபிணீ .. 32..

ஹானோபாதா³னநிர்முக்தா ஹர்ஷிணீ ஹரிஸோத³ரீ .
ஹாஹாஹூஹூமுக²ஸ்துத்யா ஹாநிவ்ருʼத்³தி⁴விவர்ஜிதா .. 33..

ஹய்யங்க³வீனஹ்ருʼத³யா ஹரிகோபாருணாம்ʼஶுகா .
லகாராக்²யா லதாபூஜ்யா லயஸ்தி²த்யுத்³ப⁴வேஶ்வரீ .. 34..

லாஸ்யத³ர்ஶனஸந்துஷ்டா லாபா⁴லாப⁴விவர்ஜிதா .
லங்க்⁴யேதராஜ்ஞா லாவண்யஶாலினீ லகு⁴ஸித்³தி⁴தா³ .. 35..

லாக்ஷாரஸஸவர்ணாபா⁴ லக்ஷ்மணாக்³ரஜபூஜிதா .
லப்⁴யதரா லப்³த⁴ப⁴க்திஸுலபா⁴ லாங்க³லாயுதா⁴ .. 36..

லக்³னசாமரஹஸ்த ஶ்ரீஶாரதா³ பரிவீஜிதா .
லஜ்ஜாபத³ஸமாராத்⁴யா லம்படா லகுலேஶ்வரீ .. 37..

லப்³த⁴மானா லப்³த⁴ரஸா லப்³த⁴ஸம்பத்ஸமுன்னதி꞉ .
ஹ்ரீங்காரிணீ ச ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீம்ʼமத்⁴யா ஹ்ரீம்ʼஶிகா²மணி꞉ .. 38..

ஹ்ரீங்காரகுண்டா³க்³நிஶிகா² ஹ்ரீங்காரஶஶிசந்த்³ரிகா .
ஹ்ரீங்காரபா⁴ஸ்கரருசிர்ஹ்ரீங்காராம்போ⁴த³சஞ்சலா .. 39..

ஹ்ரீங்காரகந்தா³ங்குரிகா ஹ்ரீங்காரைகபராயணாம் .
ஹ்ரீங்காரதீ³ர்கி⁴காஹம்ʼஸீ ஹ்ரீங்காரோத்³யானகேகினீ .. 40..

ஹ்ரீங்காராரண்யஹரிணீ ஹ்ரீங்காராவாலவல்லரீ .
ஹ்ரீங்காரபஞ்ஜரஶுகீ ஹ்ரீங்காராங்க³ணதீ³பிகா .. 41..

ஹ்ரீங்காரகந்த³ரா ஸிம்ʼஹீ ஹ்ரீங்காராம்போ⁴ஜப்⁴ருʼங்கி³கா .
ஹ்ரீங்காரஸுமனோ மாத்⁴வீ ஹ்ரீங்காரதருமஞ்ஜரீ .. 42..

ஸகாராக்²யா ஸமரஸா ஸகலாக³மஸம்ʼஸ்துதா .
ஸர்வவேதா³ந்த தாத்பர்யபூ⁴மி꞉ ஸத³ஸதா³ஶ்ரயா .. 43..

ஸகலா ஸச்சிதா³னந்தா³ ஸாத்⁴யா ஸத்³க³திதா³யினீ .
ஸனகாதி³முநித்⁴யேயா ஸதா³ஶிவகுடும்பி³னீ .. 44..

ஸகாலாதி⁴ஷ்டா²னரூபா ஸத்யரூபா ஸமாக்ருʼதி꞉ .
ஸர்வப்ரபஞ்சநிர்மாத்ரீ ஸமனாதி⁴கவர்ஜிதா .. 45..

ஸர்வோத்துங்கா³ ஸங்க³ஹீனா ஸகு³ணா ஸகலேஷ்டதா³ . var ஸகலேஶ்வரீ
ககாரிணீ காவ்யலோலா காமேஶ்வரமனோஹரா .. 46..

காமேஶ்வரப்ரணாநாடீ³ காமேஶோத்ஸங்க³வாஸினீ .
காமேஶ்வராலிங்கி³தாங்கீ³ காமேஶ்வரஸுக²ப்ரதா³ .. 47..

காமேஶ்வரப்ரணயினீ காமேஶ்வரவிலாஸினீ .
காமேஶ்வரதப꞉ ஸித்³தி⁴꞉ காமேஶ்வரமன꞉ப்ரியா .. 48..

காமேஶ்வரப்ராணநாதா² காமேஶ்வரவிமோஹினீ .
காமேஶ்வரப்³ரஹ்மவித்³யா காமேஶ்வரக்³ருʼஹேஶ்வரீ .. 49..

காமேஶ்வராஹ்லாத³கரீ காமேஶ்வரமஹேஶ்வரீ .
காமேஶ்வரீ காமகோடிநிலயா காங்க்ஷிதார்த²தா³ .. 50..

லகாரிணீ லப்³த⁴ரூபா லப்³த⁴தீ⁴ர்லப்³த⁴வாஞ்சிதா .
லப்³த⁴பாபமனோதூ³ரா லப்³தா⁴ஹங்காரது³ர்க³மா .. 51..

லப்³த⁴ஶக்திர்லப்³த⁴தே³ஹா லப்³தை⁴ஶ்வர்யஸமுன்னதி꞉ .
லப்³த⁴வ்ருʼத்³தி⁴ர்லப்³த⁴லீலா லப்³த⁴யௌவனஶாலினீ .. 52.. var லப்³த⁴பு³தி⁴꞉

லப்³தா⁴திஶயஸர்வாங்க³ஸௌந்த³ர்யா லப்³த⁴விப்⁴ரமா .
லப்³த⁴ராகா³ லப்³த⁴பதிர்லப்³த⁴னாநாக³மஸ்தி²தி꞉ .. 53.. var லப்³த⁴க³தி

லப்³த⁴போ⁴கா³ லப்³த⁴ஸுகா² லப்³த⁴ஹர்ஷாபி⁴பூரிதா . பூஜிதா
ஹ்ரீங்காரமூர்திர்ஹ்ரீண்காரஸௌத⁴ஶ்ருʼங்க³கபோதிகா .. 54..

ஹ்ரீங்காரது³க்³தா⁴ப்³தி⁴ஸுதா⁴ ஹ்ரீங்காரகமலேந்தி³ரா .
ஹ்ரீங்காரமணிதீ³பார்சிர்ஹ்ரீங்காரதருஶாரிகா .. 55..

ஹ்ரீங்காரபேடகமணிர்ஹ்ரீங்காரத³ர்ஶபி³ம்பி³தா .
ஹ்ரீங்காரகோஶாஸிலதா ஹ்ரீங்காராஸ்தா²னனர்தகீ .. 56..

ஹ்ரீங்காரஶுக்திகா முக்தாமணிர்ஹ்ரீங்காரபோ³தி⁴தா .
ஹ்ரீங்காரமயஸௌவர்ணஸ்தம்ப⁴வித்³ருமபுத்ரிகா .. 57..

ஹ்ரீங்காரவேதோ³பநிஷத்³ ஹ்ரீங்காராத்⁴வரத³க்ஷிணா .
ஹ்ரீங்காரநந்த³னாராமனவகல்பக வல்லரீ .. 58..

ஹ்ரீங்காரஹிமவத்³க³ங்கா³ ஹ்ரீங்காரார்ணவகௌஸ்துபா⁴ .
ஹ்ரீங்காரமந்த்ரஸர்வஸ்வா ஹ்ரீங்காரபரஸௌக்²யதா³ .. 59..

.. இதி ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ..

Lalitha Trishati Namavali in Tamil

அத² ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ நாமாவலி꞉

ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ

ௐ ககாரரூபாயை நம꞉ .
ௐ கல்யாண்யை நம꞉ .
ௐ கல்யாணகு³ணஶாலின்யை நம꞉ .
ௐ கல்யாணஶைலநிலயாயை நம꞉ .
ௐ கமனீயாயை நம꞉ .
ௐ கலாவத்யை நம꞉ .
ௐ கமலாக்ஷ்யை நம꞉ .
ௐ கல்மஷக்⁴ன்யை நம꞉ .
ௐ கருணாம்ருʼதஸாக³ராயை நம꞉ .
ௐ கத³ம்ப³கானனாவாஸாயை நம꞉ .
ௐ கத³ம்ப³குஸுமப்ரியாயை நம꞉ .
ௐ கந்த³ர்பவித்³யாயை நம꞉ .
ௐ கந்த³ர்பஜனகாபாங்க³வீக்ஷணாயை நம꞉ .
ௐ கர்பூரவீடீஸௌரப்⁴யகல்லோலிதககுப்தடாயை நம꞉ .
ௐ கலிதோ³ஷஹராயை நம꞉ .
ௐ கஞ்ஜலோசனாயை நம꞉ .
ௐ கம்ரவிக்³ரஹாயை நம꞉ .
ௐ கர்மாதி³ஸாக்ஷிண்யை நம꞉ .
ௐ காரயித்ர்யை நம꞉ .
ௐ கர்மப²லப்ரதா³யை நம꞉ . 20

ௐ ஏகாரரூபாயை நம꞉ .
ௐ ஏகாக்ஷர்யை நம꞉ .
ௐ ஏகானேகாக்ஷராக்ருʼத்யை நம꞉ .
ௐ ஏதத்ததி³த்யநிர்தே³ஶ்யாயை நம꞉ .
ௐ ஏகானந்த³சிதா³க்ருʼத்யை நம꞉ .
ௐ ஏவமித்யாக³மாபோ³த்⁴யாயை நம꞉ .
ௐ ஏகப⁴க்திமத³ர்சிதாயை நம꞉ .
ௐ ஏகாக்³ரசிதநிர்த்⁴யாதாயை நம꞉ .
ௐ ஏஷணாரஹிதாத்³ருʼதாயை நம꞉ .
ௐ ஏலாஸுக³ந்தி⁴சிகுராயை நம꞉ .
ௐ ஏனகூடவிநாஶின்யை நம꞉ .
ௐ ஏகபோ⁴கா³யை நம꞉ .
ௐ ஏகரஸாயை நம꞉ .
ௐ ஏகைஶ்வர்யப்ரதா³யின்யை நம꞉ .
ௐ ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யப்ரதா³யை நம꞉ .
ௐ ஏகாந்தபூஜிதாயை நம꞉ .
ௐ ஏத⁴மானப்ரபா⁴யை நம꞉ .
ௐ ஏஜத³னேகஜக³தீ³ஶ்வர்யை நம꞉ .
ௐ ஏகவீராதி³ஸம்ʼஸேவ்யாயை நம꞉ .
ௐ ஏகப்ராப⁴வஶாலின்யை நம꞉ . 40

ௐ ஈகாரரூபாயை நம꞉ .
ௐ ஈஶித்ர்யை நம꞉ .
ௐ ஈப்ஸிதார்த²ப்ரதா³யின்யை நம꞉ .
ௐ ஈத்³ருʼகி³த்யாவிநிர்தே³ஶ்யாயை நம꞉ .
ௐ ஈஶ்வரத்வவிதா⁴யின்யை நம꞉ .
ௐ ஈஶாநாதி³ப்³ரஹ்மமய்யை நம꞉ .
ௐ ஈஶித்வாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴தா³யை நம꞉ .
ௐ ஈக்ஷித்ர்யை நம꞉ .
ௐ ஈக்ஷணஸ்ருʼஷ்டாண்ட³கோட்யை நம꞉ .
ௐ ஈஶ்வரவல்லபா⁴யை நம꞉ .
ௐ ஈடி³தாயை நம꞉ .
ௐ ஈஶ்வரார்தா⁴ங்க³ஶரீராயை நம꞉ .
ௐ ஈஶாதி⁴தே³வதாயை நம꞉ .
ௐ ஈஶ்வரப்ரேரணகர்யை நம꞉ .
ௐ ஈஶதாண்ட³வஸாக்ஷிண்யை நம꞉ .
ௐ ஈஶ்வரோத்ஸங்க³நிலயாயை நம꞉ .
ௐ ஈதிபா³தா⁴விநாஶின்யை நம꞉ .
ௐ ஈஹாவிரஹிதாயை நம꞉ .
ௐ ஈஶஶக்த்யை நம꞉ .
ௐ ஈஷத்ஸ்மிதானனாயை நம꞉ . 60

ௐ லகாரரூபாயை நம꞉ .
ௐ லலிதாயை நம꞉ .
ௐ லக்ஷ்மீவாணீநிஷேவிதாயை நம꞉ .
ௐ லாகின்யை நம꞉ .
ௐ லலனாரூபாயை நம꞉ .
ௐ லஸத்³தா³டி³மபாடலாயை நம꞉ .
ௐ லலந்திகாலஸத்பா²லாயை நம꞉ .
ௐ லலாடநயனார்சிதாயை நம꞉ .
ௐ லக்ஷணோஜ்ஜ்வலதி³வ்யாங்க்³யை நம꞉ .
ௐ லக்ஷகோட்யண்ட³நாயிகாயை நம꞉ .
ௐ லக்ஷ்யார்தா²யை நம꞉ .
ௐ லக்ஷணாக³ம்யாயை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴காமாயை நம꞉ .
ௐ லதாதனவே நம꞉ .
ௐ லலாமராஜத³லிகாயை நம꞉ .
ௐ லம்பி³முக்தாலதாஞ்சிதாயை நம꞉ .
ௐ லம்போ³த³ரப்ரஸவே நம꞉ .
ௐ லப்⁴யாயை நம꞉ .
ௐ லஜ்ஜாட்⁴யாயை நம꞉ .
ௐ லயவர்ஜிதாயை நம꞉ . 80

ௐ ஹ்ரீங்காரரூபாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரநிலயாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்பத³ப்ரியாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரபீ³ஜாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரமந்த்ராயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரலக்ஷணாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரஜபஸுப்ரீதாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ʼமத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ʼவிபூ⁴ஷணாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ʼஶீலாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்பதா³ராத்⁴யாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்க³ர்பா⁴யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்பதா³பி⁴தா⁴யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரவாச்யாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரபூஜ்யாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரபீடி²காயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரவேத்³யாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரசிந்த்யாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ʼ நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ʼஶரீரிண்யை நம꞉ . 100

ௐ ஹகாரரூபாயை நம꞉ .
ௐ ஹலத்⁴ருʼத்பூஜிதாயை நம꞉ .
ௐ ஹரிணேக்ஷணாயை நம꞉ .
ௐ ஹரப்ரியாயை நம꞉ .
ௐ ஹராராத்⁴யாயை நம꞉ .
ௐ ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரவந்தி³தாயை நம꞉ .
ௐ ஹயாரூடா⁴ஸேவிதாங்க்⁴ர்யை நம꞉ .
ௐ ஹயமேத⁴ஸமர்சிதாயை நம꞉ .
ௐ ஹர்யக்ஷவாஹனாயை நம꞉ .
ௐ ஹம்ʼஸவாஹனாயை நம꞉ .
ௐ ஹததா³னவாயை நம꞉ .
ௐ ஹத்த்யாதி³பாபஶமன்யை நம꞉ .
ௐ ஹரித³ஶ்வாதி³ஸேவிதாயை நம꞉ .
ௐ ஹஸ்திகும்போ⁴த்துங்க³குசாயை நம꞉ .
ௐ ஹஸ்திக்ருʼத்திப்ரியாங்க³னாயை நம꞉ .
ௐ ஹரித்³ராகுங்குமாதி³க்³தா⁴யை நம꞉ .
ௐ ஹர்யஶ்வாத்³யமரார்சிதாயை நம꞉ .
ௐ ஹரிகேஶஸக்²யை நம꞉ .
ௐ ஹாதி³வித்³யாயை நம꞉ .
ௐ ஹாலாமதா³லஸாயை நம꞉ . 120

ௐ ஸகாரரூபாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வஜ்ஞாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வேஶ்யை நம꞉ .
ௐ ஸர்வமங்க³லாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வகர்த்ர்யை நம꞉ .
ௐ ஸர்வப⁴ர்த்ர்யை நம꞉ .
ௐ ஸர்வஹந்த்ர்யை நம꞉ .
ௐ ஸனாதன்யை நம꞉ .
ௐ ஸர்வானவத்³யாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ர்யை நம꞉ .
ௐ ஸர்வஸாக்ஷிண்யை நம꞉ .
ௐ ஸர்வாத்மிகாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வஸௌக்²யதா³த்ர்யை நம꞉ .
ௐ ஸர்வவிமோஹின்யை நம꞉ .
ௐ ஸர்வாதா⁴ராயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வக³தாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வாவகு³ணவர்ஜிதாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வாருணாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வமாத்ரே நம꞉ .
ௐ ஸர்வபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ . 140

ௐ ககாரார்தா²யை நம꞉ .
ௐ காலஹந்த்ர்யை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்யை நம꞉ .
ௐ காமிதார்த²தா³யை நம꞉ .
ௐ காமஸஞ்ஜீவின்யை நம꞉ .
ௐ கல்யாயை நம꞉ .
ௐ கடி²னஸ்தனமண்ட³லாயை நம꞉ .
ௐ கரபோ⁴ரவே நம꞉ .
ௐ கலாநாத²முக்²யை நாம்꞉
ௐ கசஜிதாம்பு³தா³யை நம꞉ .
ௐ கடாக்ஷஸ்யந்தி³கருணாயை நம꞉ .
ௐ கபாலிப்ராணநாயிகாயை நம꞉ .
ௐ காருண்யவிக்³ரஹாயை நம꞉ .
ௐ காந்தாயை நம꞉ .
ௐ காந்திதூ⁴தஜபாவல்யை நம꞉ .
ௐ கலாலாபாயை நம꞉ .
ௐ கம்பு³கண்ட்²யை நம꞉ .
ௐ கரநிர்ஜிதபல்லவாயை நம꞉ .
ௐ கல்பவல்லீஸமபு⁴ஜாயை நம꞉ .
ௐ கஸ்தூரீதிலகாஞ்சிதாயை நம꞉ . 160

ௐ ஹகாரார்தா²யை நம꞉ .
ௐ ஹம்ʼஸக³த்யை நம꞉ .
ௐ ஹாடகாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ .
ௐ ஹாரஹாரிகுசாபோ⁴கா³யை நம꞉ .
ௐ ஹாகின்யை நம꞉ .
ௐ ஹல்யவர்ஜிதாயை நம꞉ .
ௐ ஹரித்பதிஸமாராத்⁴யாயை நம꞉ .
ௐ ஹடா²த்காரஹதாஸுராயை நம꞉ .
ௐ ஹர்ஷப்ரதா³யை நம꞉ .
ௐ ஹவிர்போ⁴க்த்ர்யை நம꞉ .
ௐ ஹார்த³ஸந்தமஸாபஹாயை நம꞉ .
ௐ ஹல்லீஸலாஸ்யஸந்துஷ்டாயை நம꞉ .
ௐ ஹம்ʼஸமந்த்ரார்த²ரூபிண்யை நம꞉ .
ௐ ஹானோபாதா³னநிர்முக்தாயை நம꞉ .
ௐ ஹர்ஷிண்யை நம꞉ .
ௐ ஹரிஸோத³ர்யை நம꞉ .
ௐ ஹாஹாஹூஹூமுக²ஸ்துத்யாயை நம꞉ .
ௐ ஹாநிவ்ருʼத்³தி⁴விவர்ஜிதாயை நம꞉ .
ௐ ஹய்யங்க³வீனஹ்ருʼத³யாயை நம꞉ .
ௐ ஹரிகோபாருணாம்ʼஶுகாயை நம꞉ . 180

ௐ லகாராக்²யாயை நம꞉ .
ௐ லதாபூஜ்யாயை நம꞉ .
ௐ லயஸ்தி²த்யுத்³ப⁴வேஶ்வர்யை நம꞉ .
ௐ லாஸ்யத³ர்ஶனஸந்துஷ்டாயை நம꞉ .
ௐ லாபா⁴லாப⁴விவர்ஜிதாயை நம꞉ .
ௐ லங்க்⁴யேதராஜ்ஞாயை நம꞉ .
ௐ லாவண்யஶாலின்யை நம꞉ .
ௐ லகு⁴ஸித்³த⁴தா³யை நம꞉ .
ௐ லாக்ஷாரஸஸவர்ணாபா⁴யை நம꞉ .
ௐ லக்ஷ்மணாக்³ரஜபூஜிதாயை நம꞉ .
ௐ லப்⁴யேதராயை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴ப⁴க்திஸுலபா⁴யை நம꞉ .
ௐ லாங்க³லாயுதா⁴யை நம꞉ .
ௐ லக்³னசாமரஹஸ்த ஶ்ரீஶாரதா³ பரிவீஜிதாயை நம꞉ .
ௐ லஜ்ஜாபத³ஸமாராத்⁴யாயை நம꞉ .
ௐ லம்படாயை நம꞉ .
ௐ லகுலேஶ்வர்யை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴மானாயை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴ரஸாயை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴ஸம்பத்ஸமுன்னத்யை நம꞉ . 200

ௐ ஹ்ரீங்காரிண்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காராத்³யாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ʼமத்⁴யாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ʼஶிகா²மணயே நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரகுண்டா³க்³நிஶிகா²யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரஶஶிசந்த்³ரிகாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரபா⁴ஸ்கரருச்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காராம்போ⁴த³சஞ்சலாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரகந்தா³ங்குரிகாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரைகபராயணாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரதீ³ர்கி⁴காஹம்ʼஸ்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரோத்³யானகேகின்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காராரண்யஹரிண்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காராவாலவல்லர்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரபஞ்ஜரஶுக்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காராங்க³ணதீ³பிகாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரகந்த³ராஸிம்ʼஹ்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காராம்போ⁴ஜப்⁴ருʼங்கி³காயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரஸுமனோமாத்⁴வ்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரதருமஞ்ஜர்யை நம꞉ . 220

ௐ ஸகாராக்²யாயை நம꞉ .
ௐ ஸமரஸாயை நம꞉ .
ௐ ஸகலாக³மஸம்ʼஸ்துதாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வவேதா³ந்த தாத்பர்யபூ⁴ம்யை நம꞉ .
ௐ ஸத³ஸதா³ஶ்ரயாயை நம꞉ .
ௐ ஸகலாயை நம꞉ .
ௐ ஸச்சிதா³னந்தா³யை நம꞉ .
ௐ ஸாத்⁴யாயை நம꞉ .
ௐ ஸத்³க³திதா³யின்யை நம꞉ .
ௐ ஸனகாதி³முநித்⁴யேயாயை நம꞉ .
ௐ ஸதா³ஶிவகுடும்பி³ன்யை நம꞉ .
ௐ ஸகலாதி⁴ஷ்டா²னரூபாயை நம꞉ .
ௐ ஸத்யரூபாயை நம꞉ .
ௐ ஸமாக்ருʼத்யை நம꞉ .
ௐ ஸர்வப்ரபஞ்சநிர்மாத்ர்யை நம꞉ .
ௐ ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வோத்துங்கா³யை நம꞉ .
ௐ ஸங்க³ஹீனாயை நம꞉ .
ௐ ஸகு³ணாயை நம꞉ .
ௐ ஸகலேஷ்டதா³யை நம꞉ . 240

ௐ ககாரிண்யை நம꞉ .
ௐ காவ்யலோலாயை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வரமனோஹராயை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வரப்ராணநாட்³யை நம꞉ .
ௐ காமேஶோத்ஸங்க³வாஸின்யை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வராலிங்கி³தாங்க்³யை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வரஸுக²ப்ரதா³யை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வரப்ரணயின்யை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வரவிலாஸின்யை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வரதபஸ்ஸித்³த்⁴யை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வரமன꞉ப்ரியாயை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வரப்ராணநாதா²யை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வரவிமோஹின்யை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வரப்³ரஹ்மவித்³யாயை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வரக்³ருʼஹேஶ்வர்யை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வராஹ்லாத³கர்யை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வரமஹேஶ்வர்யை நம꞉ .
ௐ காமேஶ்வர்யை நம꞉ .
ௐ காமகோடிநிலயாயை நம꞉ .
ௐ காங்க்ஷிதார்த²தா³யை நம꞉ . 260

ௐ லகாரிண்யை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴ரூபாயை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴தி⁴யே நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴வாஞ்சி²தாயை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴பாபமனோதூ³ராயை நம꞉ .
ௐ லப்³தா⁴ஹங்காரது³ர்க³மாயை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴ஶக்த்யை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴தே³ஹாயை நம꞉ .
ௐ லப்³தை⁴ஶ்வர்யஸமுன்னத்யை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴பு³த்³த⁴யே நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴லீலாயை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴யௌவனஶாலின்யை நம꞉ .
ௐ லப்³தா⁴திஶயஸர்வாங்க³ஸௌந்த³ர்யாயை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴விப்⁴ரமாயை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴ராகா³யை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴பத்யை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴னாநாக³மஸ்தி²த்யை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴போ⁴கா³யை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴ஸுகா²யை நம꞉ .
ௐ லப்³த⁴ஹர்ஷாபி⁴பூரிதாயை நம꞉ . 280

ௐ ஹ்ரீங்காரமூர்தயே நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரஸௌத⁴ஶ்ருʼங்க³கபோதிகாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரது³க்³தா⁴ப்³தி⁴ஸுதா⁴யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரகமலேந்தி³ராயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்கரமணிதீ³பார்சிஷே நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரதருஶாரிகாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரபேடகமணயே நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காராத³ர்ஶபி³ம்பி³தாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரகோஶாஸிலதாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காராஸ்தா²னனர்தக்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரஶுக்திகா முக்தாமணயே நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரபோ³தி⁴தாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரமயஸௌவர்ணஸ்தம்ப⁴வித்³ருமபுத்ரிகாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரவேதோ³பநிஷதே³ நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காராத்⁴வரத³க்ஷிணாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரநந்த³னாராமனவகல்பக வல்லர்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரஹிமவத்³க³ங்கா³யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரார்ணவகௌஸ்துபா⁴யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரமந்த்ரஸர்வஸ்வாயை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீங்காரபரஸௌக்²யதா³யை நம꞉ . 300

இதி ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதிநாமாவலி꞉ ஸமாப்தா

Also, readLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you may also like

  • May 29, 2023
பாம்பாட்டி சித்தர் பாடல்கள்
  • May 26, 2023
சேவல் விருத்தம் – அருணகிரிநாதர் அருளியது
  • May 24, 2023
மயில் விருத்தம் – அருணகிரிநாதர் அருளியது