×
Thursday 14th of September 2023

Nuga Best Products Wholesale

ஶ்ரீ சிவானந்தலஹரீ


Shivananda Lahari Lyrics in Tamil

ஶ்ரீ சிவானந்த லஹரீ

கலாப்⁴யாம்ʼ சூடா³லங்க்ருʼதஶஶிகலாப்⁴யாம்ʼ நிஜதப꞉-
ப²லாப்⁴யாம்ʼ ப⁴க்தேஷு ப்ரகடிதப²லாப்⁴யாம்ʼ ப⁴வது மே .
ஶிவாப்⁴யாமஸ்தோகத்ரிபு⁴வனஶிவாப்⁴யாம்ʼ ஹ்ருʼதி³ புன-
ர்ப⁴வாப்⁴யாமானந்த³ஸ்பு²ரத³னுப⁴வாப்⁴யாம்ʼ நதிரியம் .. 1..

க³லந்தீ ஶம்போ⁴ த்வச்சரிதஸரித꞉ கில்பி³ஷரஜோ
த³லந்தீ தீ⁴குல்யாஸரணிஷு பதந்தீ விஜயதாம் .
தி³ஶந்தீ ஸம்ʼஸாரப்⁴ரமணபரிதாபோபஶமனம்ʼ
வஸந்தீ மச்சேதோஹ்ருʼத³பு⁴வி ஶிவானந்த³லஹரீ .. 2..

த்ரயீவேத்³யம்ʼ ஹ்ருʼத்³யம்ʼ த்ரிபுரஹரமாத்³யம்ʼ த்ரிநயனம்ʼ
ஜடாபா⁴ரோதா³ரம்ʼ சலது³ரக³ஹாரம்ʼ ம்ருʼக³த⁴ரம் .
மஹாதே³வம்ʼ தே³வம்ʼ மயி ஸத³யபா⁴வம்ʼ பஶுபதிம்ʼ
சிதா³லம்ப³ம்ʼ ஸாம்ப³ம்ʼ ஶிவமதிவிட³ம்ப³ம்ʼ ஹ்ருʼதி³ ப⁴ஜே .. 3..

ஸஹஸ்ரம்ʼ வர்தந்தே ஜக³தி விபு³தா⁴꞉ க்ஷுத்³ரப²லதா³
ந மன்யே ஸ்வப்னே வா தத³னுஸரணம்ʼ தத்க்ருʼதப²லம் .
ஹரிப்³ரஹ்மாதீ³நாமாபி நிகடபா⁴ஜாமஸுலப⁴ம்ʼ
சிரம்ʼ யாசே ஶம்போ⁴ தவ பதா³ம்போ⁴ஜப⁴ஜனம் .. 4..

ஸ்ம்ருʼதௌ ஶாஸ்த்ரே வைத்³யே ஶகுனகவிதாகா³னப²ணிதௌ
புராணே மந்த்ரே வா ஸ்துதினடனஹாஸ்யேஷ்வசதுர꞉ .
கத²ம்ʼ ராஜ்ஞாம்ʼ ப்ரீதிர்ப⁴வதி மயி கோ(அ)ஹம்ʼ பஶுபதே
பஶும்ʼ மாம்ʼ ஸர்வஜ்ஞ ப்ரதி²த க்ருʼபயா பாலய விபோ⁴ .. 5..

க⁴டோ வா ம்ருʼத்பிண்டோ³(அ)ப்யணுரபி ச தூ⁴மோ(அ)க்³நிரசல꞉
படோ வா தந்துர்வா பரிஹரதி கிம்ʼ கோ⁴ரஶமனம் .
வ்ருʼதா² கண்ட²க்ஷோப⁴ம்ʼ வஹஸி தரஸா தர்கவசஸா
பதா³ம்போ⁴ஜம்ʼ ஶம்போ⁴ர்ப⁴ஜ பரமஸௌக்²யம்ʼ வ்ரஜ ஸுதீ⁴꞉ .. 6..

மனஸ்தே பாதா³ப்³ஜே நிவஸது வச꞉ ஸ்தோத்ரப²ணிதௌ
கரௌ சாப்⁴யர்சாயாம்ʼ ஶ்ருதிரபி கதா²கர்ணனவிதௌ⁴ .
தவ த்⁴யானே பு³த்³தி⁴ர்நயனயுக³லம்ʼ மூர்திவிப⁴வே
பரக்³ரந்தா²ன் கைர்வா பரமஶிவ ஜானே பரமத꞉ .. 7..

யதா² பு³த்³தி⁴꞉ ஶுக்தௌ ரஜதமிதி காசாஶ்மனி மணி-
ர்ஜலே பைஷ்டே க்ஷீரம்ʼ ப⁴வதி ம்ருʼக³த்ருʼஷ்ணாஸு ஸலிலம் .
ததா² தே³வப்⁴ராந்த்யா ப⁴ஜதி ப⁴வத³ன்யம்ʼ ஜட³ஜனோ
மஹாதே³வேஶம்ʼ த்வாம்ʼ மனஸி ச ந மத்வா பஶுபதே .. 8..

க³பீ⁴ரே காஸாரே விஶதி விஜனே கோ⁴ரவிபினே
விஶாலே ஶைலே ச ப்⁴ரமதி குஸுமார்த²ம்ʼ ஜட³மதி꞉ .
ஸமர்ப்யைகம்ʼ சேத꞉ ஸரஸிஜமுமாநாத² ப⁴வதே
ஸுகே²னாவஸ்தா²தும்ʼ ஜன இஹ ந ஜானாதி கிமஹோ .. 9..

நரத்வம்ʼ தே³வத்வம்ʼ நக³வனம்ருʼக³த்வம்ʼ மஶகதா
பஶுத்வம்ʼ கீடத்வம்ʼ ப⁴வது விஹக³த்வாதி³ ஜனனம் .
ஸதா³ த்வத்பாதா³ப்³ஜஸ்மரணபரமானந்த³லஹரீ-
விஹாராஸக்தம்ʼ சேத்³த்⁴ருʼத³யமிஹ கிம்ʼ தேன வபுஷா .. 10..

வடுர்வா கே³ஹீ வா யதிரபி ஜடீ வா ததி³தரோ
நரோ வா ய꞉ கஶ்சித்³ப⁴வது ப⁴வ கிம்ʼ தேன ப⁴வதி .
யதீ³யம்ʼ ஹ்ருʼத்பத்³மம்ʼ யதி³ ப⁴வத³தீ⁴னம்ʼ பஶுபதே
ததீ³யஸ்த்வம்ʼ ஶம்போ⁴ ப⁴வஸி ப⁴வபா⁴ரம்ʼ ச வஹஸி .. 11..

கு³ஹாயாம்ʼ கே³ஹே வா ப³ஹிரபி வனே வா(அ)த்³ரிஶிக²ரே
ஜலே வா வஹ்னௌ வா வஸது வஸதே꞉ கிம்ʼ வத³ ப²லம் .
ஸதா³ யஸ்யைவாந்த꞉கரணமபி ஶம்போ⁴ தவ பதே³
ஸ்தி²தம்ʼ சேத்³யோகோ³(அ)ஸௌ ஸ ச பரமயோகீ³ ஸ ச ஸுகீ² .. 12..

அஸாரே ஸம்ʼஸாரே நிஜப⁴ஜனதூ³ரே ஜட³தி⁴யா
ப்⁴ரமந்தம்ʼ மாமந்த⁴ம்ʼ பரமக்ருʼபயா பாதுமுசிதம் .
மத³ன்ய꞉ கோ தீ³னஸ்தவ க்ருʼபணரக்ஷாதிநிபுண-
ஸ்த்வத³ன்ய꞉ கோ வா மே த்ரிஜக³தி ஶரண்ய꞉ பஶுபதே .. 13..

ப்ரபு⁴ஸ்த்வம்ʼ தீ³னானாம்ʼ க²லு பரமப³ந்து⁴꞉ பஶுபதே
ப்ரமுக்²யோ(அ)ஹம்ʼ தேஷாமபி கிமுத ப³ந்து⁴த்வமனயோ꞉ .
த்வயைவ க்ஷந்தவ்யா꞉ ஶிவ மத³பராதா⁴ஶ்ச ஸகலா꞉
ப்ரயத்னாத்கர்தவ்யம்ʼ மத³வனமியம்ʼ ப³ந்து⁴ஸரணி꞉ .. 14..

உபேக்ஷா நோ சேத் கிம்ʼ ந ஹரஸி ப⁴வத்³த்⁴யானவிமுகா²ம்ʼ
து³ராஶாபூ⁴யிஷ்டா²ம்ʼ விதி⁴லிபிமஶக்தோ யதி³ ப⁴வான் .
ஶிரஸ்தத்³வைதா⁴த்ரம்ʼ ந நக²லு ஸுவ்ருʼத்தம்ʼ பஶுபதே
கத²ம்ʼ வா நிர்யத்னம்ʼ கரநக²முகே²னைவ லுலிதம் .. 15..

விரிஞ்சிர்தீ³ர்கா⁴யுர்ப⁴வது ப⁴வதா தத்பரஶிர-
ஶ்சதுஷ்கம்ʼ ஸம்ʼரக்ஷ்யம்ʼ ஸ க²லு பு⁴வி தை³ன்யம்ʼ லிகி²தவான் .
விசார꞉ கோ வா மாம்ʼ விஶத³ க்ருʼபயா பாதி ஶிவ தே
கடாக்ஷவ்யாபார꞉ ஸ்வயமபி ச தீ³னாவனபர꞉ .. 16..

ப²லாத்³வா புண்யானாம்ʼ மயி கருணயா வா த்வயி விபோ⁴
ப்ரஸன்னே(அ)பி ஸ்வாமின் ப⁴வத³மலபாதா³ப்³ஜயுக³லம் .
கத²ம்ʼ பஶ்யேயம்ʼ மாம்ʼ ஸ்த²க³யதி நம꞉ ஸம்ப்⁴ரமஜுஷாம்ʼ
நிலிம்பானாம்ʼ ஶ்ரோணிர்நிஜகனகமாணிக்யமகுடை꞉ .. 17..

த்வமேகோ லோகானாம்ʼ பரமப²லதோ³ தி³வ்யபத³வீம்ʼ
வஹந்தஸ்த்வன்மூலாம்ʼ புனரபி ப⁴ஜந்தே ஹரிமுகா²꞉ .
கியத்³வா தா³க்ஷிண்யம்ʼ தவ ஶிவ மதா³ஶா ச கியதீ
கதா³ வா மத்³ரக்ஷாம்ʼ வஹஸி கருணாபூரிதத்³ருʼஶா .. 18..

து³ராஶாபூ⁴யிஷ்டே² து³ரதி⁴பக்³ருʼஹத்³வாரக⁴டகே
து³ரந்தே ஸம்ʼஸாரே து³ரிதநிலயே து³꞉க²ஜனகே .
மதா³யாஸம்ʼ கிம்ʼ ந வ்யபனயஸி கஸ்யோபக்ருʼதயே
வதே³யம்ʼ ப்ரீதிஶ்சேத்தவ ஶிவ க்ருʼதார்தா²꞉ க²லு வயம் .. 19..

ஸதா³ மோஹாடவ்யாம்ʼ சரதி யுவதீனாம்ʼ குசகி³ரௌ
நடத்யாஶாஶாகா²ஸ்வடதி ஜ²டிதி ஸ்வைரமபி⁴த꞉ .
கபாலின் பி⁴க்ஷோ மே ஹ்ருʼத³யகபிமத்யந்தசபலம்ʼ
த்³ருʼட⁴ம்ʼ ப⁴க்த்யா ப³த்³த்⁴வா ஶிவ ப⁴வத³தீ⁴னம்ʼ குரு விபோ⁴ .. 20..

த்⁴ருʼதிஸ்தம்பா⁴தா⁴ராம்ʼ த்³ருʼட⁴கு³ணநிப³த்³தா⁴ம்ʼ ஸக³மனாம்ʼ
விசித்ராம்ʼ பத்³மாட்⁴யாம்ʼ ப்ரதிதி³வஸஸன்மார்க³க⁴டிதாம் .
ஸ்மராரே மச்சேத꞉ஸ்பு²டபடகுடீம்ʼ ப்ராப்ய விஶதா³ம்ʼ
ஜய ஸ்வாமின் ஶக்த்யா ஸஹ ஶிவக³ணை꞉ ஸேவித விபோ⁴ .. 21..

ப்ரலோபா⁴த்³யைரர்தா²ஹரணபரதந்த்ரோ த⁴நிக்³ருʼஹே
ப்ரவேஶோத்³யுக்தஸ்ஸன் ப்⁴ரமதி ப³ஹுதா⁴ தஸ்கரபதே .
இமம்ʼ சேதஶ்சோரம்ʼ கத²மிஹ ஸஹே ஶங்கர விபோ⁴
தவாதீ⁴னம்ʼ க்ருʼத்வா மயி நிரபராதே⁴ குரு க்ருʼபாம் .. 22..

கரோமி த்வத்பூஜாம்ʼ ஸபதி³ ஸுக²தோ³ மே ப⁴வ விபோ⁴
விதி⁴த்வம்ʼ விஷ்ணுத்வம்ʼ தி³ஶஸி க²லு தஸ்யா꞉ ப²லமிதி .
புனஶ்ச த்வாம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ தி³வி பு⁴வி வஹன் பக்ஷிம்ருʼக³தா-
மத்³ருʼஷ்ட்வா தத்கே²த³ம்ʼ கத²மிஹ ஸஹே ஶங்கர விபோ⁴ .. 23..

கதா³ வா கைலாஸே கனகமணிஸௌதே⁴ ஸஹக³ணை-
ர்வஸன் ஶம்போ⁴ரக்³ரே ஸ்பு²டக⁴டிதமூர்தா⁴ஞ்ஜலிபுட꞉ .
விபோ⁴ ஸாம்ப³ ஸ்வாமின் பரமஶிவ பாஹீதி நிக³த³ன்
விதா⁴த்ரூʼணாம்ʼ கல்பான் க்ஷணமிவ வினேஷ்யாமி ஸுக²த꞉ .. 24..

ஸ்தவைர்ப்³ரஹ்மாதீ³னாம்ʼ ஜயஜயவசோபி⁴ர்நியமினாம்ʼ
க³ணானாம்ʼ கேலீபி⁴ர்மத³கலமஹோக்ஷஸ்ய ககுதி³ .
ஸ்தி²தம்ʼ நீலக்³ரீவம்ʼ த்ரிநயனமுமாஶ்லிஷ்டவபுஷம்ʼ
கதா³ த்வாம்ʼ பஶ்யேயம்ʼ கரத்⁴ருʼதம்ருʼக³ம்ʼ க²ண்ட³பரஶும் .. 25..

கதா³ வா த்வாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா கி³ரிஶ தவ ப⁴வ்யாங்க்⁴ரியுக³லம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா ஹஸ்தாப்⁴யாம்ʼ ஶிரஸி நயனே வக்ஷஸி வஹன் .
ஸமாஶ்லிஷ்யாக்⁴ராய ஸ்பு²டஜலஜக³ந்தா⁴ன் பரிமலா-
நலாப்⁴யாம்ʼ ப்³ரஹ்மாத்³யைர்முத³மனுப⁴விஷ்யாமி ஹ்ருʼத³யே .. 26..

கரஸ்தே² ஹேமாத்³ரௌ கி³ரிஶ நிகடஸ்தே² த⁴னபதௌ
க்³ருʼஹஸ்தே² ஸ்வர்பூ⁴ஜா(அ)மரஸுரபி⁴சிந்தாமணிக³ணே .
ஶிரஸ்தே² ஶீதாம்ʼஶௌ சரணயுக³லஸ்தே²(அ)கி²லஶுபே⁴
கமர்த²ம்ʼ தா³ஸ்யே(அ)ஹம்ʼ ப⁴வது ப⁴வத³ர்த²ம்ʼ மம மன꞉ .. 27..

ஸாரூப்யம்ʼ தவ பூஜனே ஶிவ மஹாதே³வேதி ஸங்கீர்தனே
ஸாமீப்யம்ʼ ஶிவப⁴க்திது⁴ர்யஜனதாஸாங்க³த்யஸம்பா⁴ஷணே .
ஸாலோக்யம்ʼ ச சராசராத்மகதனுத்⁴யானே ப⁴வானீபதே
ஸாயுஜ்யம்ʼ மம ஸித்³த⁴மத்ர ப⁴வதி ஸ்வாமின் க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸ்ம்யஹம் .. 28..

த்வத்பாதா³ம்பு³ஜமர்சயாமி பரமம்ʼ த்வாம்ʼ சிந்தயாம்யன்வஹம்ʼ
த்வாமீஶம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜாமி வசஸா த்வாமேவ யாசே விபோ⁴ .
வீக்ஷாம்ʼ மே தி³ஶ சாக்ஷுஷீம்ʼ ஸகருணாம்ʼ தி³வ்யைஶ்சிரம்ʼ ப்ரார்தி²தாம்ʼ
ஶம்போ⁴ லோககு³ரோ மதீ³யமனஸ꞉ ஸௌக்²யோபதே³ஶம்ʼ குரு .. 29..

வஸ்த்ரோத்³தூ⁴தவிதௌ⁴ ஸஹஸ்ரகரதா புஷ்பார்சனே விஷ்ணுதா
க³ந்தே⁴ க³ந்த⁴வஹாத்மதா(அ)ன்னபசனே ப³ர்ஹிர்முகா²த்⁴யக்ஷதா .
பாத்ரே காஞ்சநக³ர்ப⁴தாஸ்தி மயி சேத்³ பா³லேந்து³சூடா³மணே
ஶுஶ்ரூஷாம்ʼ கரவாணி தே பஶுபதே ஸ்வாமின் த்ரிலோகீகு³ரோ .. 30..

நாலம்ʼ வா பரமோபகாரகமித³ம்ʼ த்வேகம்ʼ பஶூனாம்ʼ பதே
பஶ்யன் குக்ஷிக³தான் சராசரக³ணான் பா³ஹ்யஸ்தி²தான் ரக்ஷிதும் .
ஸர்வாமர்த்யபலாயனௌஷத⁴மதிஜ்வாலாகரம்ʼ பீ⁴கரம்ʼ
நிக்ஷிப்தம்ʼ க³ரலம்ʼ க³லே ந கி³லிதம்ʼ நோத்³கீ³ர்ணமேவ த்வயா .. 31..

ஜ்வாலோக்³ர꞉ ஸகலாமராதிப⁴யத³꞉ க்ஷ்வேல꞉ கத²ம்ʼ வா த்வயா
த்³ருʼஷ்ட꞉ கிம்ʼ ச கரே த்⁴ருʼத꞉ கரதலே கிம்ʼ பக்வஜம்பூ³ப²லம் .
ஜிஹ்வாயாம்ʼ நிஹிதஶ்ச ஸித்³த⁴கு⁴டிகா வா கண்ட²தே³ஶே ப்⁴ருʼத꞉
கிம்ʼ தே நீலமணிர்விபூ⁴ஷணமயம்ʼ ஶம்போ⁴ மஹாத்மன் வத³ .. 32..

நாலம்ʼ வா ஸக்ருʼதே³வ தே³வ ப⁴வத꞉ ஸேவா நதிர்வா நுதி꞉
பூஜா வா ஸ்மரணம்ʼ கதா²ஶ்ரவணமப்யாலோகனம்ʼ மாத்³ருʼஶாம் .
ஸ்வாமின்னஸ்தி²ரதே³வதானுஸரணாயாஸேன கிம்ʼ லப்⁴யதே
கா வா முக்திரித꞉ குதோ ப⁴வதி சேத் கிம்ʼ ப்ரார்த²னீயம்ʼ ததா³ .. 33..

கிம்ʼ ப்³ரூமஸ்தவ ஸாஹஸம்ʼ பஶுபதே கஸ்யாஸ்தி ஶம்போ⁴ ப⁴வ-
த்³தை⁴ர்யம்ʼ சேத்³ருʼஶமாத்மன꞉ ஸ்தி²திரியம்ʼ சான்யை꞉ கத²ம்ʼ லப்⁴யதே .
ப்⁴ரஶ்யத்³தே³வக³ணம்ʼ த்ரஸன்முனிக³ணம்ʼ நஶ்யத்ப்ரபஞ்சம்ʼ லயம்ʼ
பஶ்யந்நிர்ப⁴ய ஏக ஏவ விஹரத்யானந்த³ஸாந்த்³ரோ ப⁴வான் .. 34..

யோக³க்ஷேமது⁴ரந்த⁴ரஸ்ய ஸகலஶ்ரேய꞉ப்ரதோ³த்³யோகி³னோ
த்³ருʼஷ்டாத்³ருʼஷ்டமதோபதே³ஶக்ருʼதினோ பா³ஹ்யாந்தரவ்யாபின꞉ .
ஸர்வஜ்ஞஸ்ய த³யாகரஸ்ய ப⁴வத꞉ கிம்ʼ வேதி³தவ்யம்ʼ மயா
ஶம்போ⁴ த்வம்ʼ பரமாந்தரங்க³ இதி மே சித்தே ஸ்மராம்யன்வஹம் .. 35..

ப⁴க்தோ ப⁴க்திகு³ணாவ்ருʼதே முத³ம்ருʼதாபூர்ணே ப்ரஸன்னே மன꞉
கும்பே⁴ ஸாம்ப³ தவாங்க்⁴ரிபல்லவயுக³ம்ʼ ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய ஸம்ʼவித்ப²லம் .
ஸத்வம்ʼ மந்த்ரமுதீ³ரயந்நிஜஶரீராகா³ரஶுத்³தி⁴ம்ʼ வஹன்
புண்யாஹம்ʼ ப்ரகடீகரோமி ருசிரம்ʼ கல்யாணமாபாத³யன் .. 36..

ஆம்னாயாம்பு³தி⁴மாத³ரேண ஸுமனஸ்ஸங்கா⁴꞉ ஸமுத்³யன்மனோ
மந்தா²னம்ʼ த்³ருʼட⁴ப⁴க்திரஜ்ஜுஸஹிதம்ʼ க்ருʼத்வா மதி²த்வா தத꞉ .
ஸோமம்ʼ கல்பதரும்ʼ ஸுபர்வஸுரபி⁴ம்ʼ சிந்தாமணிம்ʼ தீ⁴மதாம்ʼ
நித்யானந்த³ஸுதா⁴ம்ʼ நிரந்தரரமாஸௌபா⁴க்³யமாதன்வதே .. 37..

ப்ராக்புண்யாசலமார்க³த³ர்ஶிதஸுதா⁴மூர்தி꞉ப்ரஸன்ன꞉ ஶிவ꞉
ஸோம꞉ ஸத்³கு³ணஸேவிதோ ம்ருʼக³த⁴ர꞉ பூர்ணஸ்தமோமோசக꞉ .
சேத꞉ புஷ்கரலக்ஷிதோ ப⁴வதி சேதா³னந்த³பாதோ²நிதி⁴꞉
ப்ராக³ல்ப்⁴யேன விஜ்ருʼம்ப⁴தே ஸுமனஸாம்ʼ வ்ருʼத்திஸ்ததா³ ஜாயதே .. 38..

த⁴ர்மோ மே சதுரங்க்⁴ரிக꞉ ஸுசரித꞉ பாபம்ʼ விநாஶம்ʼ க³தம்ʼ
காமக்ரோத⁴மதா³த³யோ விக³லிதா꞉ காலா꞉ ஸுகா²விஷ்க்ருʼதா꞉ .
ஜ்ஞானானந்த³மஹௌஷதி⁴꞉ ஸுப²லிதா கைவல்யநாதே² ஸதா³
மான்யே மானஸபுண்ட³ரீகநக³ரே ராஜாவதம்ʼஸே ஸ்தி²தே .. 39..

தீ⁴யந்த்ரேண வசோக⁴டேன கவிதாகுல்யோபகுல்யாக்ரமை-
ரானீதைஶ்ச ஸதா³ஶிவஸ்ய சரிதாம்போ⁴ராஶிதி³வ்யாம்ருʼதை꞉ .
ஹ்ருʼத்கேதா³ரயுதாஶ்ச ப⁴க்திகலமா꞉ ஸாப²ல்யமாதன்வதே
து³ர்பி⁴க்ஷான் மம ஸேவகஸ்ய ப⁴க³வன் விஶ்வேஶ பீ⁴தி꞉ குத꞉ .. 40..

பாபோத்பாதவிமோசனாய ருசிரைஶ்வர்யாய ம்ருʼத்யுஞ்ஜய
ஸ்தோத்ரத்⁴யானனதிப்ரத³க்ஷிணஸபர்யாலோகனாகர்ணனே .
ஜிஹ்வாசித்தஶிரோங்க்⁴ரிஹஸ்தநயனஶ்ரோத்ரைரஹம்ʼ ப்ரார்தி²தோ
மாமாஜ்ஞாபய தந்நிரூபய முஹுர்மாமேவ மா மே(அ)வச꞉ .. 41..

கா³ம்பீ⁴ர்யம்ʼ பரிகா²பத³ம்ʼ க⁴னத்⁴ருʼதி꞉ ப்ராகார உத்³யத்³கு³ண-
ஸ்தோமஶ்சாப்தப³லம்ʼ க⁴னேந்த்³ரியசயோ த்³வாராணி தே³ஹே ஸ்தி²த꞉ .
வித்³யாவஸ்துஸம்ருʼத்³தி⁴ரித்யகி²லஸாமக்³ரீஸமேதே ஸதா³
து³ர்கா³திப்ரியதே³வ மாமகமனோது³ர்கே³ நிவாஸம்ʼ குரு .. 42..

மா க³ச்ச² த்வமிதஸ்ததோ கி³ரிஶ போ⁴ மய்யேவ வாஸம்ʼ குரு
ஸ்வாமிந்நாதி³கிராத மாமகமன꞉காந்தாரஸீமாந்தரே .
வர்தந்தே ப³ஹுஶோ ம்ருʼகா³ மத³ஜுஷோ மாத்ஸர்யமோஹாத³ய-
ஸ்தான் ஹத்வா ம்ருʼக³யாவினோத³ருசிதாலாப⁴ம்ʼ ச ஸம்ப்ராப்ஸ்யஸி .. 43..

கரலக்³னம்ருʼக³꞉ கரீந்த்³ரப⁴ங்கோ³
க⁴னஶார்தூ³லவிக²ண்ட³னோ(அ)ஸ்தஜந்து꞉ .
கி³ரிஶோ விஶதா³க்ருʼதிஶ்ச சேத꞉-
குஹரே பஞ்சமுகோ²ஸ்தி மே குதோ பீ⁴꞉ .. 44..

ச²ந்த³꞉ஶாகி²ஶிகா²ன்விதைர்த்³விஜவரை꞉ ஸம்ʼஸேவிதே ஶாஶ்வதே
ஸௌக்²யாபாதி³னி கே²த³பே⁴தி³னி ஸுதா⁴ஸாரை꞉ ப²லைர்தீ³பிதே .
சேத꞉பக்ஷிஶிகா²மணே த்யஜ வ்ருʼதா²ஸஞ்சாரமன்யைரலம்ʼ
நித்யம்ʼ ஶங்கரபாத³பத்³மயுக³லீனீடே³ விஹாரம்ʼ குரு .. 45..

ஆகீர்ணே நக²ராஜிகாந்திவிப⁴வைருத்³யத்ஸுதா⁴வைப⁴வை-
ராதௌ⁴தேபி ச பத்³மராக³லலிதே ஹம்ʼஸவ்ரஜைராஶ்ரிதே .
நித்யம்ʼ ப⁴க்திவதூ⁴க³ணைஶ்ச ரஹஸி ஸ்வேச்சா²விஹாரம்ʼ குரு
ஸ்தி²த்வா மானஸராஜஹம்ʼஸ கி³ரிஜாநாதா²ங்க்⁴ரிஸௌதா⁴ந்தரே .. 46..

ஶம்பு⁴த்⁴யானவஸந்தஸங்கி³னி ஹ்ருʼதா³ராமே(அ)க⁴ஜீர்ணச்ச²தா³꞉
ஸ்ரஸ்தா ப⁴க்திலதாச்ச²டா விலஸிதா꞉ புண்யப்ரவாலஶ்ரிதா꞉ .
தீ³ப்யந்தே கு³ணகோரகா ஜபவச꞉புஷ்பாணி ஸத்³வாஸனா
ஜ்ஞானானந்த³ஸுதா⁴மரந்த³லஹரீ ஸம்ʼவித்ப²லாப்⁴யுன்னதி꞉ .. 47..

நித்யானந்த³ரஸாலயம்ʼ ஸுரமுநிஸ்வாந்தாம்பு³ஜாதாஶ்ரயம்ʼ
ஸ்வச்ச²ம்ʼ ஸத்³த்³விஜஸேவிதம்ʼ கலுஷஹ்ருʼத்ஸத்³வாஸனாவிஷ்க்ருʼதம் .
ஶம்பு⁴த்⁴யானஸரோவரம்ʼ வ்ரஜ மனோ ஹம்ʼஸாவதம்ʼஸ ஸ்தி²ரம்ʼ
கிம்ʼ க்ஷுத்³ராஶ்ரயபல்வலப்⁴ரமணஸஞ்ஜாதஶ்ரமம்ʼ ப்ராப்ஸ்யஸி .. 48..

ஆனந்தா³ம்ருʼதபூரிதா ஹரபதா³ம்போ⁴ஜாலவாலோத்³யதா
ஸ்தை²ர்யோபக்⁴னமுபேத்ய ப⁴க்திலதிகா ஶாகோ²பஶாகா²ன்விதா .
உச்சை²ர்மானஸகாயமானபடலீமாக்ரம்ய நிஷ்கல்மஷா
நித்யாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ ப⁴வது மே ஸத்கர்மஸம்ʼவர்தி⁴தா .. 49..

ஸந்த்⁴யாரம்ப⁴விஜ்ருʼம்பி⁴தம்ʼ ஶ்ருதிஶிரஸ்தா²னாந்தராதி⁴ஷ்டி²தம்ʼ
ஸப்ரேமப்⁴ரமராபி⁴ராமமஸக்ருʼத் ஸத்³வாஸநாஶோபி⁴தம் .
போ⁴கீ³ந்த்³ராப⁴ரணம்ʼ ஸமஸ்தஸுமன꞉பூஜ்யம்ʼ கு³ணாவிஷ்க்ருʼதம்ʼ
ஸேவே ஶ்ரீகி³ரிமல்லிகார்ஜுனமஹாலிங்க³ம்ʼ ஶிவாலிங்கி³தம்ʼ .. 50..

ப்⁴ருʼங்கீ³ச்சா²னடனோத்கட꞉ கரமதி³க்³ராஹீ ஸ்பு²ரன்மாத⁴வா-
ஹ்லாதோ³ நாத³யுதோ மஹாஸிதவபு꞉ பஞ்சேஷுணா சாத்³ருʼத꞉ .
ஸத்பக்ஷ꞉ ஸுமனோவனேஷு ஸ புன꞉ ஸாக்ஷான்மதீ³யே மனோ-
ராஜீவே ப்⁴ரமராதி⁴போ விஹரதாம்ʼ ஶ்ரீஶைலவாஸீ விபு⁴: .. 51..

காருண்யாம்ருʼதவர்ஷிணம்ʼ க⁴னவிபத்³க்³ரீஷ்மச்சி²தா³கர்மட²ம்ʼ
வித்³யாஸஸ்யப²லோத³யாய ஸுமன꞉ஸம்ʼஸேவ்யமிச்சா²க்ருʼதிம் .
ந்ருʼத்யத்³ப⁴க்தமயூரமத்³ரிநிலயம்ʼ சஞ்சஜ்ஜடாமண்ட³லம்ʼ
ஶம்போ⁴ வாஞ்ச²தி நீலகந்த⁴ர ஸதா³ த்வாம்ʼ மே மனஶ்சாதக꞉ .. 52..

ஆகாஶேன ஶிகீ² ஸமஸ்தப²ணினாம்ʼ நேத்ரா கலாபீ நதா-
(அ)னுக்³ராஹிப்ரணவோபதே³ஶனினதை³꞉ கேகீதி யோ கீ³யதே .
ஶ்யாமாம்ʼ ஶைலஸமுத்³ப⁴வாம்ʼ க⁴னருசிம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா நடந்தம்ʼ முதா³
வேதா³ந்தோபவனே விஹாரரஸிகம்ʼ தம்ʼ நீலகண்ட²ம்ʼ ப⁴ஜே .. 53..

ஸந்த்⁴யாக⁴ர்மதி³னாத்யயோ ஹரிகராகா⁴தப்ரபூ⁴தானக-
த்⁴வானோ வாரித³க³ர்ஜிதம்ʼ தி³விஷதா³ம்ʼ த்³ருʼஷ்டிச்ச²டா சஞ்சலா .
ப⁴க்தானாம்ʼ பரிதோஷபா³ஷ்பவிததிர்வ்ருʼஷ்டிர்மயூரீ ஶிவா
யஸ்மின்னுஜ்ஜ்வலதாண்ட³வம்ʼ விஜயதே தம்ʼ நீலகண்ட²ம்ʼ ப⁴ஜே .. 54..

ஆத்³யாயாமிததேஜஸே ஶ்ருதிபதை³ர்வேத்³யாய ஸாத்⁴யாய தே
வித்³யானந்த³மயாத்மனே த்ரிஜக³த꞉ ஸம்ʼரக்ஷணோத்³யோகி³னே .
த்⁴யேயாயாகி²லயோகி³பி⁴꞉ ஸுரக³ணைர்கே³யாய மாயாவினே
ஸம்யக்தாண்ட³வஸம்ப்⁴ரமாய ஜடினே ஸேயம்ʼ நதி꞉ ஶம்ப⁴வே .. 55..

நித்யாய த்ரிகு³ணாத்மனே புரஜிதே காத்யாயனீஶ்ரேயஸே
ஸத்யாயாதி³குடும்பி³னே முனிமன꞉ ப்ரத்யக்ஷசின்மூர்தயே .
மாயாஸ்ருʼஷ்டஜக³த்த்ரயாய ஸகலாம்னாயாந்தஸஞ்சாரிணே
ஸாயம்ʼ தாண்ட³வஸம்ப்⁴ரமாய ஜடினே ஸேயம்ʼ நதி꞉ ஶம்ப⁴வே .. 56..

நித்யம்ʼ ஸ்வோத³ரபோஷணாய ஸகலானுத்³தி³ஶ்ய வித்தாஶயா
வ்யர்த²ம்ʼ பர்யடனம்ʼ கரோமி ப⁴வத꞉ ஸேவாம்ʼ ந ஜானே விபோ⁴ .
மஜ்ஜன்மாந்தரபுண்யபாகப³லதஸ்த்வம்ʼ ஶர்வ ஸர்வாந்தர-
ஸ்திஷ்ட²ஸ்யேவ ஹி தேன வா பஶுபதே தே ரக்ஷனீயோ(அ)ஸ்ம்யஹம் .. 57..

ஏகோ வாரிஜபா³ந்த⁴வ꞉ க்ஷிதினபோ⁴ வ்யாப்தம்ʼ தமோமண்ட³லம்ʼ
பி⁴த்வா லோசனகோ³சரோ(அ)பி ப⁴வதி த்வம்ʼ கோடிஸூர்யப்ரப⁴꞉ .
வேத்³ய꞉ கின்ன ப⁴வஸ்யஹோ க⁴னதரம்ʼ கீத்³ருʼக்³ப⁴வேன்மத்தம-
ஸ்தத்ஸர்வம்ʼ வ்யபனீய மே பஶுபதே ஸாக்ஷாத் ப்ரஸன்னோ ப⁴வ .. 58..

ஹம்ʼஸ꞉ பத்³மவனம்ʼ ஸமிச்ச²தி யதா² நீலாம்பு³த³ம்ʼ சாதக꞉
கோக꞉ கோகனத³ப்ரியம்ʼ ப்ரதிதி³னம்ʼ சந்த்³ரம்ʼ சகோரஸ்ததா² .
சேதோ வாஞ்ச²தி மாமகம்ʼ பஶுபதே சின்மார்க³ம்ருʼக்³யம்ʼ விபோ⁴
கௌ³ரீநாத² ப⁴வத்பதா³ப்³ஜயுக³லம்ʼ கைவல்யஸௌக்²யப்ரத³ம் .. 59..

ரோத⁴ஸ்தோயஹ்ருʼத꞉ ஶ்ரமேண பதி²கஶ்சா²யாம்ʼ தரோர்வ்ருʼஷ்டிதோ
பீ⁴த꞉ ஸ்வஸ்த²க்³ருʼஹம்ʼ க்³ருʼஹஸ்த²மதிதி²ர்தீ³ன꞉ ப்ரபு⁴ம்ʼ தா⁴ர்மிகம் .
தீ³பம்ʼ ஸந்தமஸாகுலஶ்ச ஶிகி²னம்ʼ ஶீதாவ்ருʼதஸ்த்வம்ʼ ததா²
சேத꞉ ஸர்வப⁴யாபஹம்ʼ வ்ரஜ ஸுக²ம்ʼ ஶம்போ⁴꞉ பதா³ம்போ⁴ருஹம் .. 60..

அங்கோலம்ʼ நிஜபீ³ஜஸந்ததிரயஸ்காந்தோபலம்ʼ ஸூசிகா
ஸாத்⁴வீ நைஜவிபு⁴ம்ʼ லதா க்ஷிதிருஹம்ʼ ஸிந்து⁴꞉ ஸரித்³வல்லப⁴ம் .
ப்ராப்னோதீஹ யதா² ததா² பஶுபதே꞉ பாதா³ரவிந்த³த்³வயம்ʼ
சேதோவ்ருʼத்திருபேத்ய திஷ்ட²தி ஸதா³ ஸா ப⁴க்திரித்யுச்யதே .. 61..

ஆனந்தா³ஶ்ருபி⁴ராதனோதி புலகம்ʼ நைர்மல்யதச்சா²த³னம்ʼ
வாசா ஶங்க²முகே² ஸ்தி²தைஶ்ச ஜட²ராபூர்திம்ʼ சரித்ராம்ருʼதை꞉ .
ருத்³ராக்ஷைர்ப⁴ஸிதேன தே³வ வபுஷோ ரக்ஷாம்ʼ ப⁴வத்³பா⁴வனா-
பர்யங்கே விநிவேஶ்ய ப⁴க்திஜனனீ ப⁴க்தார்ப⁴கம்ʼ ரக்ஷதி .. 62..

மார்கா³வர்திதபாது³கா பஶுபதேரங்க³ஸ்ய கூர்சாயதே
க³ண்டூ³ஷாம்பு³நிஷேசனம்ʼ புரரிபோர்தி³வ்யாபி⁴ஷேகாயதே .
கிஞ்சித்³ப⁴க்ஷிதமாம்ʼஸஶேஷகப³லம்ʼ நவ்யோபஹாராயதே
ப⁴க்தி꞉ கிம்ʼ ந கரோத்யஹோ வனசரோ ப⁴க்தாவதம்ʼஸாயதே .. 63..

வக்ஷஸ்தாட³னமந்தகஸ்ய கடி²னாபஸ்மாரஸம்ʼமர்த³னம்ʼ
பூ⁴ப்⁴ருʼத்பர்யடனம்ʼ நமஸ்ஸுரஶிர꞉கோடீரஸங்க⁴ர்ஷணம் .
கர்மேத³ம்ʼ ம்ருʼது³லஸ்ய தாவகபத³த்³வந்த்³வஸ்ய கௌ³ரீபதே
மச்சேதோமணிபாது³காவிஹரணம்ʼ ஶம்போ⁴ ஸதா³ங்கீ³குரு .. 64..

வக்ஷஸ்தாட³னஶங்கயா விசலிதோ வைவஸ்வதோ நிர்ஜரா꞉
கோடீரோஜ்ஜ்வலரத்நதீ³பகலிகாநீராஜனம்ʼ குர்வதே .
த்³ருʼஷ்ட்வா முக்திவதூ⁴ஸ்தனோதி நிப்⁴ருʼதாஶ்லேஷம்ʼ ப⁴வானீபதே
யச்சேதஸ்தவ பாத³பத்³மப⁴ஜனம்ʼ தஸ்யேஹ கிம்ʼ து³ர்லப⁴ம் .. 65..

க்ரீடா³ர்த²ம்ʼ ஸ்ருʼஜஸி ப்ரபஞ்சமகி²லம்ʼ க்ரீடா³ம்ருʼகா³ஸ்தே ஜனா꞉
யத்கர்மாசரிதம்ʼ மயா ச ப⁴வத꞉ ப்ரீத்யை ப⁴வத்யேவ தத் .
ஶம்போ⁴ ஸ்வஸ்ய குதூஹலஸ்ய கரணம்ʼ மச்சேஷ்டிதம்ʼ நிஶ்சிதம்ʼ
தஸ்மான்மாமகரக்ஷணம்ʼ பஶுபதே கர்தவ்யமேவ த்வயா .. 66..

ப³ஹுவித⁴பரிதோஷபா³ஷ்பபூர-
ஸ்பு²டபுலகாங்கிதசாருபோ⁴க³பூ⁴மிம் .
சிரபத³ப²லகாங்க்ஷிஸேவ்யமானாம்ʼ
பரமஸதா³ஶிவபா⁴வனாம்ʼ ப்ரபத்³யே .. 67..

அமிதமுத³ம்ருʼதம்ʼ முஹுர்து³ஹந்தீம்ʼ
விமலப⁴வத்பத³கோ³ஷ்ட²மாவஸந்தீம் .
ஸத³ய பஶுபதே ஸுபுண்யபாகாம்ʼ
மம பரிபாலய ப⁴க்திதே⁴னுமேகாம் .. 68..

ஜட³தா பஶுதா கலங்கிதா
குடிலசரத்வம்ʼ ச நாஸ்தி மயி தே³வ .
அஸ்தி யதி³ ராஜமௌலே
ப⁴வதா³ப⁴ரணஸ்ய நாஸ்மி கிம்ʼ பாத்ரம் .. 69..

அரஹஸி ரஹஸி ஸ்வதந்த்ரபு³த்³த்⁴யா
வரிவஸிதும்ʼ ஸுலப⁴꞉ ப்ரஸன்னமூர்தி꞉ .
அக³ணிதப²லதா³யக꞉ ப்ரபு⁴ர்மே
ஜக³த³தி⁴கோ ஹ்ருʼதி³ ராஜஶேக²ரோ(அ)ஸ்தி .. 70..

ஆரூட⁴ப⁴க்திகு³ணகுஞ்சிதபா⁴வசாப-
யுக்தை꞉ ஶிவஸ்மரணபா³ணக³ணைரமோகை⁴꞉ .
நிர்ஜித்ய கில்பி³ஷரிபூன் விஜயீ ஸுதீ⁴ந்த்³ர꞉
ஸானந்த³மாவஹதி ஸுஸ்தி²ரராஜலக்ஷ்மீம் .. 71..

த்⁴யானாஞ்ஜனேன ஸமவேக்ஷ்ய தம꞉ப்ரதே³ஶம்ʼ
பி⁴த்வா மஹாப³லிபி⁴ரீஶ்வரநாமமந்த்ரை꞉ .
தி³வ்யாஶ்ரிதம்ʼ பு⁴ஜக³பூ⁴ஷணமுத்³வஹந்தி
யே பாத³பத்³மமிஹ தே ஶிவ தே க்ருʼதார்தா²꞉ .. 72..

பூ⁴தா³ரதாமுத³வஹத்³யத³பேக்ஷயா ஶ்ரீ-
பூ⁴தா³ர ஏவ கிமத꞉ ஸுமதே லப⁴ஸ்வ .
கேதா³ரமாகலிதமுக்திமஹௌஷதீ⁴னாம்ʼ
பாதா³ரவிந்த³ப⁴ஜனம்ʼ பரமேஶ்வரஸ்ய . 73..

ஆஶாபாஶக்லேஶது³ர்வாஸநாதி³-
பே⁴தோ³த்³யுக்தைர்தி³வ்யக³ந்தை⁴ரமந்தை³꞉ .
ஆஶாஶாடீகஸ்ய பாதா³ரவிந்த³ம்ʼ
சேத꞉பேடீம்ʼ வாஸிதாம்ʼ மே தனோது .. 74..

கல்யாணினாம்ʼ ஸரஸசித்ரக³திம்ʼ ஸவேக³ம்ʼ
ஸர்வேங்கி³தஜ்ஞமனக⁴ம்ʼ த்⁴ருவலக்ஷணாட்⁴யம் .
சேதஸ்துரங்க³மதி⁴ருஹ்ய சர ஸ்மராரே
நேத꞉ ஸமஸ்தஜக³தாம்ʼ வ்ருʼஷபா⁴தி⁴ரூட⁴ .. 75..

ப⁴க்திர்மஹேஶபத³புஷ்கரமாவஸந்தீ
காத³ம்பி³னீவ குருதே பரிதோஷவர்ஷம் .
ஸம்பூரிதோ ப⁴வதி யஸ்ய மனஸ்த்தடாக-
ஸ்தஜ்ஜன்மஸஸ்யமகி²லம்ʼ ஸப²லம்ʼ ச நா(அ)ன்யத் .. 76..

பு³த்³தி⁴꞉ஸ்தி²ரா ப⁴விதுமீஶ்வரபாத³பத்³ம-
ஸக்தா வதூ⁴ர்விரஹிணீவ ஸதா³ ஸ்மரந்தீ .
ஸத்³பா⁴வனாஸ்மரணத³ர்ஶனகீர்தநாதி³
ஸம்ʼமோஹிதேவ ஶிவமந்த்ரஜபேன விந்தே .. 77..

ஸது³பசாரவிதி⁴ஷ்வனுபோ³தி⁴தாம்ʼ
ஸவினயாம்ʼ ஸஹ்ருʼத³யம்ʼ ஸது³பாஶ்ரிதாம் .
மம ஸமுத்³த⁴ர பு³த்³தி⁴மிமாம்ʼ ப்ரபோ⁴
வரகு³ணேன நவோட⁴வதூ⁴மிவ .. 78..

நித்யம்ʼ யோகி³மன꞉ ஸரோஜத³லஸஞ்சாரக்ஷமஸ்த்வத்க்ரம꞉
ஶம்போ⁴ தேன கத²ம்ʼ கடோ²ரயமராட்³வக்ஷ꞉கவாடக்ஷதி꞉ .
அத்யந்தம்ʼ ம்ருʼது³லம்ʼ த்வத³ங்க்⁴ரியுக³லம்ʼ ஹா மே மனஶ்சிந்தய-
த்யேதல்லோசனகோ³சரம்ʼ குரு விபோ⁴ ஹஸ்தேன ஸம்ʼவாஹயே .. 79..

ஏஷ்யத்யேஷ ஜனிம்ʼ மனோ(அ)ஸ்ய கடி²னம்ʼ தஸ்மின்னடாநீதி ம-
த்³ரக்ஷாயை கி³ரிஸீம்னி கோமலபத³ந்யாஸ꞉ புராப்⁴யாஸித꞉ .
நோசேத்³தி³வ்யக்³ருʼஹாந்தரேஷு ஸுமனஸ்தல்பேஷு வேத்³யாதி³ஷு
ப்ராய꞉ ஸத்ஸு ஶிலாதலேஷு நடனம்ʼ ஶம்போ⁴ கிமர்த²ம்ʼ தவ .. 80..

கஞ்சித்காலமுமாமஹேஶ ப⁴வத꞉ பாதா³ரவிந்தா³ர்சனை꞉
கஞ்சித்³த்⁴யானஸமாதி⁴பி⁴ஶ்ச நதிபி⁴꞉ கஞ்சித்கதா²கர்ணனை꞉ .
கஞ்சித் கஞ்சித³வேக்ஷனைஶ்ச நுதிபி⁴꞉ கஞ்சித்³த³ஶாமீத்³ருʼஶீம்ʼ
ய꞉ ப்ராப்னோதி முதா³ த்வத³ர்பிதமனா ஜீவன் ஸ முக்த꞉ க²லு .. 81..

பா³ணத்வம்ʼ வ்ருʼஷப⁴த்வமர்த⁴வபுஷா பா⁴ர்யாத்வமார்யாபதே
கோ⁴ணித்வம்ʼ ஸகி²தா ம்ருʼத³ங்க³வஹதா சேத்யாதி³ ரூபம்ʼ த³தௌ⁴ .
த்வத்பாதே³ நயனார்பணம்ʼ ச க்ருʼதவான் த்வத்³தே³ஹபா⁴கோ³ ஹரி꞉
பூஜ்யாத்பூஜ்யதர꞉ ஸ ஏவ ஹி ந சேத் கோ வா ததா³ன்யோ(அ)தி⁴க꞉ .. 82..

ஜனனம்ருʼதியுதானாம்ʼ ஸேவயா தே³வதானாம்ʼ
ந ப⁴வதி ஸுக²லேஶ꞉ ஸம்ʼஶயோ நாஸ்தி தத்ர .
அஜனிமம்ருʼதரூபம்ʼ ஸாம்ப³மீஶம்ʼ ப⁴ஜந்தே
ய இஹ பரமஸௌக்²யம்ʼ தே ஹி த⁴ன்யா லப⁴ந்தே .. 83..

ஶிவ தவ பரிசர்யாஸந்நிதா⁴னாய கௌ³ர்யா
ப⁴வ மம கு³ணது⁴ர்யாம்ʼ பு³த்³தி⁴கன்யாம்ʼ ப்ரதா³ஸ்யே .
ஸகலபு⁴வனப³ந்தோ⁴ ஸச்சிதா³னந்த³ஸிந்தோ⁴
ஸத³ய ஹ்ருʼத³யகே³ஹே ஸர்வதா³ ஸம்ʼவஸ த்வம் .. 84..

ஜலதி⁴மத²னத³க்ஷோ நைவ பாதாலபே⁴தீ³
ந ச வனம்ருʼக³யாயாம்ʼ நைவ லுப்³த⁴꞉ ப்ரவீண꞉ .
அஶனகுஸுமபூ⁴ஷாவஸ்த்ரமுக்²யாம்ʼ ஸபர்யாம்ʼ
கத²ய கத²மஹம்ʼ தே கல்பயானீந்து³மௌலே .. 85..

பூஜாத்³ரவ்யஸம்ருʼத்³த⁴யோ விரசிதா꞉ பூஜாம்ʼ கத²ம்ʼ குர்மஹே
பக்ஷித்வம்ʼ ந ச வா கிடித்வமபி ந ப்ராப்தம்ʼ மயா து³ர்லப⁴ம் .
ஜானே மஸ்தகமங்க்⁴ரிபல்லவமுமாஜானே ந தே(அ)ஹம்ʼ விபோ⁴
ந ஜ்ஞாதம்ʼ ஹி பிதாமஹேன ஹரிணா தத்த்வேன தத்³ரூபிணா .. 86..

அஶலம்ʼ க³ரலம்ʼ ப²ணீ கலாபோ
வஸனம்ʼ சர்ம ச வாஹனம்ʼ மஹோக்ஷ꞉ .
மம தா³ஸ்யஸி கிம்ʼ கிமஸ்தி ஶம்போ⁴
தவ பாதா³ம்பு³ஜப⁴க்திமேவ தே³ஹி .. 87..

யதா³ க்ருʼதாம்போ⁴நிதி⁴ஸேதுப³ந்த⁴ன꞉
கரஸ்த²லாத⁴꞉க்ருʼதபர்வதாதி⁴ப꞉ .
ப⁴வானி தே லங்கி⁴தபத்³மஸம்ப⁴வ꞉
ததா³ ஶிவார்சாஸ்தவபா⁴வனக்ஷம꞉ .. 88..

நதிபி⁴ர்னுதிபி⁴ஸ்த்வமீஶபூஜா-
விதி⁴பி⁴ர்த்⁴யானஸமாதி⁴பி⁴ர்ன துஷ்ட꞉ .
த⁴னுஷா முஸலேன சாஶ்மபி⁴ர்வா
வத³ தே ப்ரீதிகரம்ʼ ததா² கரோமி .. 89..

வசஸா சரிதம்ʼ வதா³மி ஶம்போ⁴-
ரஹமுத்³யோக³விதா⁴ஸு தே(அ)ப்ரஸக்த꞉ .
மனஸா க்ருʼதிமீஶ்வரஸ்ய ஸேவே
ஶிரஸா சைவ ஸதா³ஶிவம்ʼ நமாமி .. 90..

ஆத்³யா(அ)வித்³யா ஹ்ருʼத்³க³தா நிர்க³தாஸீ-
த்³வித்³யா ஹ்ருʼத்³யா ஹ்ருʼத்³க³தா த்வத்ப்ரஸாதா³த் .
ஸேவே நித்யம்ʼ ஶ்ரீகரம்ʼ த்வத்பதா³ப்³ஜம்ʼ
பா⁴வே முக்தேர்பா⁴ஜனம்ʼ ராஜமௌலே .. 91..

தூ³ரீக்ருʼதானி து³ரிதானி து³ரக்ஷராணி
தௌ³ர்பா⁴க்³யது³꞉க²து³ரஹங்க்ருʼதிது³ர்வசாம்ʼஸி .
ஸாரம்ʼ த்வதீ³யசரிதம்ʼ நிதராம்ʼ பிப³ந்தம்ʼ
கௌ³ரீஶ மாமிஹ ஸமுத்³த⁴ர ஸத்கடாக்ஷை꞉ .. 92..

ஸோமகலாத⁴ரமௌலௌ
கோமலக⁴னகந்த⁴ரே மஹாமஹஸி .
ஸ்வாமினி கி³ரிஜாநாதே²
மாமகஹ்ருʼத³யம்ʼ நிரந்தரம்ʼ ரமதாம் .. 93..

ஸா ரஸனா தே நயனே
தாவேவ கரௌ ஸ ஏவ க்ருʼதக்ருʼத்ய꞉ .
யா யே யௌ யோ ப⁴ர்க³ம்ʼ
வத³தீக்ஷேதே ஸதா³ர்சத꞉ ஸ்மரதி .. 94..

அதிம்ருʼது³லௌ மம சரணா-
வதிகடி²னம்ʼ தே மனோ ப⁴வானீஶ .
இதி விசிகித்ஸாம்ʼ ஸந்த்யஜ
ஶிவ கத²மாஸீத்³கி³ரௌ ததா² ப்ரவேஶ꞉ .. 95..

தை⁴ர்யாங்குஶேன நிப்⁴ருʼதம்ʼ
ரப⁴ஸாதா³க்ருʼஷ்ய ப⁴க்திஶ்ருʼங்க²லயா .
புரஹர சரணாலானே
ஹ்ருʼத³யமதே³ப⁴ம்ʼ ப³தா⁴ன சித்³யந்த்ரை꞉ .. 96..

ப்ரசரத்யபி⁴த꞉ ப்ரக³ல்ப⁴வ்ருʼத்த்யா
மத³வானேஷ மன꞉ கரீ க³ரீயான் .
பரிக்³ருʼஹ்ய நயேன ப⁴க்திரஜ்ஜ்வா
பரம ஸ்தா²ணுபத³ம்ʼ த்³ருʼட⁴ம்ʼ நயாமும் .. 97..

ஸர்வாலங்காரயுக்தாம்ʼ ஸரலபத³யுதாம்ʼ ஸாது⁴வ்ருʼத்தாம்ʼ ஸுவர்ணாம்ʼ
ஸத்³பி⁴꞉ஸம்ʼஸ்தூயமானாம்ʼ ஸரஸகு³ணயுதாம்ʼ லக்ஷிதாம்ʼ லக்ஷணாட்⁴யாம் .
உத்³யத்³பூ⁴ஷாவிஶேஷாமுபக³தவினயாம்ʼ த்³யோதமானார்த²ரேகா²ம்ʼ
கல்யாணீம்ʼ தே³வ கௌ³ரீப்ரிய மம கவிதாகன்யகாம்ʼ த்வம்ʼ க்³ருʼஹாண .. 98..

இத³ம்ʼ தே யுக்தம்ʼ வா பரமஶிவ காருண்யஜலதே⁴
க³தௌ திர்யக்³ரூபம்ʼ தவ பத³ஶிரோத³ர்ஶனதி⁴யா .
ஹரிப்³ரஹ்மாணௌ தௌ தி³வி பு⁴வி சரந்தௌ ஶ்ரமயுதௌ
கத²ம்ʼ ஶம்போ⁴ ஸ்வாமின் கத²ய மம வேத்³யோ(அ)ஸி புரத꞉ .. 99..

ஸ்தோத்ரேணாலமஹம்ʼ ப்ரவச்மி ந ம்ருʼஷா தே³வா விரிஞ்சாத³ய்꞉
ஸ்துத்யானம்ʼ க³ணனாப்ரஸங்க³ஸமயே த்வாமக்³ரக³ண்யம்ʼ விது³꞉ .
மாஹாத்ம்யாக்³ரவிசாரணப்ரகரணே தா⁴னாதுஷஸ்தோமவ-
த்³தூ⁴தாஸ்த்வாம்ʼ விது³ருத்தமோத்தமப²லம்ʼ ஶம்போ⁴ ப⁴வத்ஸேவகா꞉ .. 100..

.. இதி ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்யவிரசித
ஶிவானந்த³லஹரீ ஸமாப்தா ..

Also, readLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you may also like

  • August 22, 2023
திருக்கழிப்பாலை அருள்மிகு பால்வண்ணநாதர் திருக்கோவில்
  • August 15, 2023
பாண்டூர், ஆதி வைத்தியநாத சுவாமி கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் [20.8.2023]
  • July 30, 2023
ஶ்ரீ கருட தண்டகம் - Garuda Dandakam in Tamil