×
Thursday 8th of June 2023

Nuga Best Products Wholesale

வேல் விருத்தம் – அருணகிரிநாதர் அருளியது


Vel Virutham Lyrics in Tamil

அருணகிரிநாதரின் வேல் விருத்தம்

வேல் வேல் | வேல் வேல் | வடிவேல் வேல் வேல்
வேல் வேல் | வேல் வேல் | வடிவேல் வேல் வேல்

வேல் விருத்தம் – 1

மகரம் அளற் இடை புரள உரககண பணமவுலி
மதியும் இரவியும் அலையவே
வளர் எழிலி குடர் உழல இமையவர்கள் துயர் அகல
மகிழ்வு பெறும் அறு சிறையவான்
சிகரவரை மனை மறுகு தொறு நுளைய மகளிர் செழு
செந் நெல்களொடு தரளம் இடவே
செகசிர பகிரதி முதல் நதிகள்கதி பெற உததி
இடர் அடைய நுகரும் வடிவேல்
தகரம் இரு கமதம் என மணமருவு கடகலுழி
தரு கவுளும் உறு வள் எயிறுன்
தழை செவியும் நுதல்விழியும் உடைய ஒருகடவுள் மகிழ்
தரு துணைவன் அமரர் குயிலும்
குகரமலை எயினர்ககுல மடமயிலும் என இருவர்
குயம் ஒடமர் புரியு முருகன்
குமரன் அறுமுகன் எதிரும் விருது நிசிசரர் அணிகள்
குலையவிடு கொடிய வேலே

வேல் விருத்தம் – 2

வெங் காள கண்டர் கை சூலமுந் திருமாயன்
வெற்றிபெறு சுடர் ஆழியும்
விபுதர் பதி குலிசமும் சூரன் குலங் கல்லி
வெல்லா எனக் கருதியே
சங்ராம நீசயித்து அருள் எனத் தேவரும்
சதுர்முகனும் நின்றிரப்ப
சயிலமொடு சூரனுடல் ஒருநொடியில் உருவியே
தனி ஆண்மை கொண்ட நெடுவேல்
கங்காளி சாமுண்டி வராகி இந்த்ராணி
கெளமாரி கமலாசன கன்னி
நாரணி குமரி த்ரிபுரை பயிரவி அமலை
கெளரி காமாக்ஷி
சைவ சிங்காரி யாமளை பவானி கார்த்திகை கொற்றி
த்ரியம்பகி அளித்த செல்வ
சிறுவன் அறுமுகன் முருகன் நிருதர்கள் குலாந்தகன்
செம்பொற்றி இருக்கை வேலே

வேல் விருத்தம் – 3

வேதாள பூதமொடு காளி காளத்ரிகளும்
வெகுளுறு பசாச கணமும்
வென் கழுகுடன் கொடி பருந்து செம் புவனத்தில்
வெம்பசி ஒழிக்க வந்தே
ஆதார கமடமுங் கணபண வியாளமும்
அடக்கிய தடக் கிரியெலாம்
அலைய நடமிடு நெடுந் தானவர் நிணத்தசை
அருந்தி புரந்த வைவேல்
தாதார் மலர்ச்சுனைப் பழனிமலை சோலைமலை
தனிப்பரங் குன்றேரகம்
தணிகை செந்தூரிடைக் கழி ஆவினங்குடி
தடங் கடல் இலங்கை அதனிற்
போதார் பொழில் கதிர்க்காமத் தலத்தினை
புகழும் அவரவர் நாவினில்
புந்தியில் அமர்ந்தவன் கந்தன் முருகன் குகன்
புங்கவன் செங்கை வேலே

வேல் விருத்தம் – 4

அண்டர் உலகும் சுழல எண்திசைகளும் சுழல
அங்கியும் உடன் சுழலவே
அலைகடல்களும் சுழல அவுணர் உயிரும் சுழல
அகில தலமும் சுழலவே
மண்டல நிறைந்த ரவி சதகோடி மதி உதிர
மாணப் பிறங்கி அணியும்
மணி ஒலியினிற் சகல தலமும் அருள சிரம
வகை வகையினிற் சுழலும் வேல்
தண்டம் உடனுங் கொடிய பாசம் உடனுங் கரிய
சந்தம் உடனும் பிறைகள்போல்
தந்தமுட னுந் தழலும் வெங்கண் உடனும் பகடு
தன்புறம் வரும் சமனை யான்
கண்டு குலையும் பொழுதில் அஞ்சலென மென்சரண
கஞ்சம் உதவும் கருணைவேள்
கந்தன் முருகன் குமரன் வண்குறவர் தம்புதல்வி
கணவன் அடல் கொண்ட வேலே

வேல் விருத்தம் – 5

ஆலமாய் அவுணருக் அமரருக் அமுதமாய்
ஆதவனின் வெம்மை ஒளிமீது
அரிய தவ முனிவருக்கு இந்துவில் தண்ணென்ற
அமைந்த அன்பருக்கு முற்றா
மூலமாம் வினை அறுத் தவர்கள் வெம் பகையினை
முடித்து இந்திரர்க்கும் எட்டா
முடிவில் ஆனந்த நல்கும் பதம் அளித்து எந்த
மூதண்டமும் புகழும் வேல்
ஏலமா யானையின் கோடதிற் சொரிமுத்தும்
இன்பணைகள் உமிழு முத்தும்
இனிவாடை மான் மதம் அகிலோடு சந்தனம்
இலவங்க நறவமாருன்
தாலமா மரமுதற் பொருள் படைத் திடும் எயினர்
தரு வனிதை மகிழ்னன் ஐயன்
தனிநடம் புரி சமர முருகன் அறுமுகன் குகன்
சரவணக் குமரன் வேலே

வேல் விருத்தம் – 6

பந்தாடலிற் கழங் காடலிற் சுடர் ஊசல்
பாடலினொடு ஆடலின் எலாம்
பழந்தெவ்வர் கட்கம் துணிந் இந்திரர்க் அரசு
பாலித்த திறல் புகழ்ந்தே
சந்தாரு நாண்மலர் குழல் அரம்பையர்களும்
சசிமங்கை அனையர்தாமுந்
தன்னை அன்பொடு பாடி ஆடும் ப்ரதாபமும்
தலைமையும் பெற்ற வைவேல்
மந்தாகினித் தரங்க சடிலருக்கு அரிய
மந்த்ர உபதேச நல்கும்
வரதேசிகன் கிஞ்சுகச் சிகா லங்கார
வாரணக் கொடி உயர்த்தோன்
கொந்தார் மலர்க் கடம் பும்செச்சை மாலையும்
குவளையும் செங் காந்தளும்
கூதாள மலரும் தொடுத்தணியு மார்பினன்
கோலத் திருக்கை வேலே

வேல் விருத்தம் – 7

அண்டங்கள் ஒருகோடி ஆயினுங் குலகிரி
அநந்தமாயினு மேவினால்
அடைய உருவிப் புறம் போவதல்லது தங்கல்
அறியாது சூரன் உடலைக்
கண்டம் படப்பொருது காலனுங் குலைவுறுங்
கடியகொலை புரியும் அது
செங்கனகா சலத்தைக் கடைந்து முனை யிட்டு
கடுக்கின்ற துங்க நெடுவேல்
தண்டன் தனுத் திகிரி சங்கு கட்கம் கொண்ட
தானவான் தகன் மாயவன்
தழல்விழிக் கொடுவரிப் பருவுடற் பற்றலை
தமனியச் சுடிகையின் மேல்
வண்டொன்று கமலத்து மங்கையும் கடல் ஆடை
மங்கையும் பதம் வருடவே
மதுமலர்க் கண்துயில் முகுந்தன் மருகன் குகன்
வாகைத் திருக்கை வேலே

வேல் விருத்தம் – 8

மாமுதல் தடிந்து தண் மல்குகிரி யூடு போய்
வலிய தானவர் மார்பிடம்
வழிகண்டு கமல பவனத்தனை சிறையிட்டு
மகவான் தனை சிறைவிடுத்து
ஓமவிருடித் தலைவர் ஆசிபெற்று உயர்வானில்
உம்பர் சொற்றுதி பெற்று நா
உடைய கீரன் தனது பாடல் பெற்றுலகு தனில்
ஒப்பில் புகழ் பெற்ற வைவேல்
சோம கலச ப்ரபா லங்கார தர ஜடா
சூடி காலாந்த காலர்
துங்க ரக்ஷக கத்ரோண கட்க குலிசஞ்சூல
துரக கேசர மாம்பரச்
சேம வடவாம்புயப் பரண சங்காபரண
திகம்பர த்ரியம்பக மகா
தேவ நந்தன கஜானன சகோதர குகன்
செம்பொற்றிருக்கை வேல்

வேல் விருத்தம் – 9

தேடுதற்கு அரிதான நவமணி அழுத்தியிடு
செங்கரனை அமுதம் வாய்கொள்
செயமளித் அருள் எனக் என உவப்பொடு வந்து
சேவடி பிடித்த தெனவும்
நீடுமைக் கடல் சுட்டதிற்கு அடைந்து எழுகடலும்
நீயெமைக் காக்க எனவும்
நிபிடமுடி நெடியகிரி எந்தமைக் கா எனவும்
நிகழ்கின்ற துங்க நெடுவேல்
ஆடுமைக் கணபணக் கதிர்முடி புடை எயிற்று
அடலெரிக்- கொடிய உக்ர
அழல் விழிப் படுகொலைக் கடைய கட்செவியினுக்கு
அரசினைத் தனியெடுத்தே
சாடு மைப்புயல் எனப் பசுநிறச் சிகரியில்
தாய் திமித் துட நடிக்கும்
சமரமயில் வாகனன் அமரர் தொழு நாயகன்
சண்முகன் தன்கை வேலே

வேல் விருத்தம் – 10

வலாரி அலலாகுலம் இலாத் அகலவே கரிய
மாலறியு நாலு மறைநூல்
வலான் அலைவிலா நசிவிலான் மலைவிலான் இவர்
மநோலய உலாசம் உறவே
உலாவரு கலோல மகராலய சலங்களும்
உலோகனிலை நீர்நிலை இலா
ஒலாவொலி நிசாசரர் உலோகம் அதெலாம் அழல்
உலாவிய நிலாவு கொலைவேல்
சிலாவட கலா வினொத வாசிலிமுகா விலொச
நா சின சிலாத அணிவிலா
சிலாமலர் எலா மதிய மோதி மதி சேலொழிய
சேவக சராப முகிலாம்
விலாச கலியாண கலை சேர பசு மேலைமுலை
மேவிய விலாச அகலன்
விலாழி யினிலாழி அகல் வானில் அனல் ஆரவிடு
வேழம் இளைஞன் கை வேலே

Benefits of Vel Virutham in Tamil

வேல் விருத்தம் பலன்கள்

பக்தி சுத்திகரிப்பு: வேல் விருத்தம் என்பது ஆன்மீக ரீதியில் தன்னைத் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கும், முருகப்பெருமானின் மீதான பக்தியை ஆழப்படுத்துவதற்கும் ஒரு வழியாகக் கருதப்படுகிறது. கட்டுப்பாடுகளைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலமும், சுய ஒழுக்கத்தில் ஈடுபடுவதன் மூலமும், பக்தர்கள் தங்கள் மனதையும் இதயத்தையும் தூய்மைப்படுத்த முடியும் என்று நம்புகிறார்கள், மேலும் தெய்வீகத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பை அனுமதிக்கிறது.

உடல் மற்றும் மன ஒழுக்கம்: வேல் விருத்தம் என்பது உண்ணாவிரதம் மற்றும் சில உணவுகளைத் தவிர்ப்பது, இது சுய ஒழுக்கத்தையும் சுயக்கட்டுப்பாட்டையும் மேம்படுத்தும். இந்த நடைமுறையின் மூலம், தனிநபர்கள் மன உறுதியை வளர்த்துக் கொள்ளலாம் மற்றும் சோதனையை எதிர்க்கும் திறனை வலுப்படுத்தலாம். இந்த ஒழுக்கம் வேகமான காலத்திற்கு அப்பால் நீட்டிக்க முடியும் மற்றும் வாழ்க்கையின் பிற பகுதிகளிலும் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

கவனம் மற்றும் செறிவு: வேல் விருத்தத்தின் போது பிரம்மச்சரியம் மற்றும் உணவுக் கட்டுப்பாடுகளின் காலம் மனத் தெளிவு, கவனம் மற்றும் செறிவு ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதாக நம்பப்படுகிறது. ஒருவரின் வாழ்க்கை முறையை எளிமையாக்குவதன் மூலமும், கவனச்சிதறல்களை அகற்றுவதன் மூலமும், தனிநபர்கள் அதிகரித்த மனக் கூர்மையை அனுபவிக்கலாம் மற்றும் பிரார்த்தனை, தியானம் மற்றும் சுயபரிசோதனை போன்ற ஆன்மீக நடைமுறைகளில் சிறப்பாக ஈடுபட முடியும்.

பற்றின்மையை வளர்ப்பது: வேல் விருத்தம் தனிநபர்களை சிற்றின்ப இன்பங்கள் மற்றும் பொருள் ஆசைகளிலிருந்து தங்களைத் துண்டித்துக் கொள்ள ஊக்குவிக்கிறது. இந்த நடைமுறையானது உலகப் பற்றுகளுக்கு மேலாக உயர்ந்து ஆன்மீக வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துவதை ஊக்குவிக்கிறது. பற்றின்மையை உணர்வுபூர்வமாகப் பயிற்சி செய்வதன் மூலம், தனிநபர்கள் உள் அமைதி மற்றும் மனநிறைவின் அதிக உணர்வை வளர்த்துக் கொள்ளலாம்.

அடையாள முக்கியத்துவம்: வேல் விருத்தம் பக்தர்களுக்கு அடையாள அர்த்தத்தைக் கொண்டுள்ளது. வேல் என்பது முருகப்பெருமானுடன் தொடர்புடைய ஆயுதம் மற்றும் அறிவு, ஞானம் மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக நம்பப்படுகிறது. வேல் விருத்தத்தைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம், பக்தர்கள் முருகப்பெருமானின் குணங்களைப் பின்பற்றி அவருடைய ஆசீர்வாதங்களைப் பெற முயல்கின்றனர், இதில் பாதுகாப்பு, வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சி ஆகியவை அடங்கும்.

 

Also, readLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you may also like

  • June 3, 2023
அருள்மலை முருகன் கோவில், தோரணவாவி
  • May 29, 2023
பாம்பாட்டி சித்தர் பாடல்கள்
  • May 26, 2023
சேவல் விருத்தம் – அருணகிரிநாதர் அருளியது